ReadyPlanet.com
dot dot




ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ โรงเรียนถนอมพิศวิทยา

 โรงเรียนถนอมพิศวิทยา

THANORMPITVITHAYA SCHOOL
 
 
 
 
 
วิดิโอแนะนำโรงเรียนถนอมพิศวิทยา
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนถนอมพิศวิทยา
 
เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน   เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษา เน้นด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม งามมารยาท ส่งเสริมกิจกรรมการกล้าแสดงออก สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพนักเรียนตามแนวคิด Multiple Intellegence ห้องเรียนปรับอากาศ ห้องปฏิบัติการ Sound Lab ห้อง Computer – Internet  ห้องสมุดมาตรฐานติดเครื่องปรับอากาศ สระว่ายน้ำมาตรฐานขนาดใหญ่ ห้องสันทนาการปฐมวัย กิจกรรมเสริมหลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยครูชาวต่างชาติ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น จินตคณิต กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมกีฬาขนาดใหญ่ ค่ายKidscampค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายคณิตศาสตร์  ดนตรีไทย ดนตรีสากล นาฏศิลป์ เต้นstreet dance ว่ายน้ำ เทควันโด ฟุตบอล ปิงปอง ศิลปะโครงการพัฒนาศักยภาพสมองและสมาธิด้วยพลังคลื่นเสียง MBBL Project  
 
 

 

 

 

โรงเรียนถนอมพิศวิทยาม่งมั่นในการสร้างสรรค์วิชาการสู่ความเป็นเลิศ ทั้งด้านความรู้ทักษะและ
ลักษณะชีวิตที่ดี   ตลอดจนมีหลักสูตรการสอนที่สมดุลระหว่างภาคปฏิบัติ และภาคทฤษฎีไปพร้อมๆ
กันพร้อมทั้งสร้างสรรค์ คุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักเรียนเพื่อให้เด็กนักเรียนเป็นเด็กที่มีคุณภาพ
เป็นเยาวชนที่ดีในอนาคต
 
 ***************************************************************************
 
 
 
 
 
 
 ***************************************************************************

 

โรงเรียนถนอมพิศวิทยาวิทยาเปิดวิสัยทัศน์ใหม่
 
ด้านการพัฒนาการเรียนการสอน
 
 
โดยก้าวเข้าสู่โรงเรียนสามภาษา ไทย อังกฤษ จีน
 
และพัฒนาสู่โรงเรียนผู้นำด้านการเรียนการสอนภาษาจีน
 
 
 
 
 
 
  
 
   
 
 
 
 
 
 
การเซ็น MOU สัญญาความร่วมมือทางการศึกษาภาษาจีน 
 
 
  
 

 
ระหว่างโรงเรียนถนอมพิศวิทยากับสถาบันสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งคุนหมิง
 

 
เมืองคุนหมิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
 

 
โดย อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช ผู้้อำนวยการโรงเรียนถนอมพิศวิทยา
 

 
และมิสเตอร์สตีเฟน ตัวแทนฝ่ายจีนที่ได้รับฉันทานุมัติตรงจากสถาบันฯ
  
 
 
 
 
โรงเรียนถนอมพิศวิทยา ร่วมกับ สถาบันสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง
Chinese Language and Culture School of Kunming (HUAWAN)
 
โดยเป็นหนึ่งในห้าของสถาบันหลักในด้านการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีน
 
จีนขี้นตรงต่อรัฐบาลกลางของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
 
 
**********************************************************************************************
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน
สำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย
ในหลักสูตรPlay and Learn Huawan 
เรียนภาษาอังกฤษ 4 ชั่วโมง เรียนภาษาจีน 1 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์
 
***********************************************************************************************************
 
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน
สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาศึกษาปีที่ 1-3 
ในหลักสูตร Special English Huawan  
เรียนภาษาอังกฤษ 4 ชั่วโมง เรียนภาษาจีน 1ชั่วโมง ต่อสัปดาห์
***********************************************************************************************************
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน
สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาศึกษาปีที่ 4-6 
ในหลักสูตร Special English Huawan  
เรียนภาษาอังกฤษ 4 ชั่วโมง เรียนภาษาจีน 2 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์
***********************************************************************************************************
 
หลักสูตรสำหรับอนาคตของโรงเรียนถนอมพิศวิทยาที่คาดว่าจะดำเนินการในปีการศึกษา 2558
 
สำหรับผู้ที่ต้องการให้บุตรหลานได้รับการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษและภาษาจีน ระดับเข้มข้นมากกว่าปกติ  
เรียนเพิ่มภาษาพิเศษอีก 3 ชั่วโมง ในวันเสาร์
 
สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาศึกษาปีที่ 1
ในหลักสูตร Sีuper English Huawan  

เน้นภาษาจีน เรียนภาษาอังกฤษ 4 ชั่วโมง เรียนภาษาจีน 4-5 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์                        เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเน้นเรียนภาษาจีนเป็นพิเศษ เพื่อปูพื้นฐานในการเตรียมตัวด้านภาษาจีนสำหรับการเรียนวิชาภาษาจีนในระดับมัธยมศึกษา การไปค่ายซัมเมอร์แคมป์ การเรียนภาษาจีนระยะสั้นและการเรียนต่อในประเทศจีน โดยหลักสูตรจะแนะนำและวางพื้นฐานในการสอบ YCT และ HSK  ซึ่งเป็นการสอบวัดมาตรฐานด้านภาษาจีนให้ด้วย ทุกภาคฤดูร้อนมีจัดไปเข้าค่ายซัมเมอร์แคมป์ หรือจัดทัศนศึกษาในมหานครที่สำคัญในประเทศจีน

เน้นภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ 7 ชั่วโมง เรียนภาษาจีน 1 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์
                                     

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเน้นเรียนภาษาอังกฤษเป็นพิเศษ เพื่อปูพื้นฐานในการเตรียมตัวเข้าเรียนต่อในห้องพิเศษภาษาอังกฤษในโรงเรียนภาครัฐ โรงเรียนสองภาษาและโรงเรียนอินเตอร์ การไปค่ายซัมเมอร์แคมป์ การเรียนภาษาอังกฤษระยะสั้นและการเรียนต่อในประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ โดยใช้หลักสูตรจากมหาวิทยาลัย Oxford ของประเทศอังกฤษ  

ทุกภาคฤดูร้อนมีจัดไปเข้าค่ายซัมเมอร์แคมป์ในประเทศสิงคโปร์ หรือจัดทัศนศึกษาในประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง

 

 

เน้นภาษาจีนและภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ 5 ชั่วโมงครึ่ง เรียนภาษาจีน 2 ชั่วโมงครึ่ง ต่อสัปดาห์    เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเน้นเรียนภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพิ่มเป็นพิเศษ  เพื่อปูพื้นฐานในการเตรียมตัวด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีนที่เป็นภาษาสำคัญของการก้าวสู่ AEC

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เพื่อปูพื้นฐานในการเตรียมตัวเข้าเรียนต่อในห้องพิเศษภาษาอังกฤษในโรงเรียนภาครัฐ โรงเรียนสองภาษาและโรงเรียนอินเตอร์ การไปค่ายซัมเมอร์แคมป์ การเรียนภาษาอังกฤษระยะสั้นและการเรียนต่อในประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ โดยใช้หลักสูตรจากมหาวิทยาลัย Oxford ของประเทศอังกฤษ  และ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ทุกภาคฤดูร้อนมีจัดไปเข้าค่ายซัมเมอร์แคมป์ในประเทศสิงคโปร์ หรือจัดทัศนศึกษาในประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง และเ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พื่อ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปูพื้นฐานในการเตรียมตัวด้านภาษาจีนสำหรับการเรียนวิชาภาษาจีนในระดับมัธยมศึกษา การไปค่ายซัมเมอร์แคมป์ การเรียนภาษาจีนระยะสั้นและการเรียนต่อในประเทศจีน โดยหลักสูตรจะแนะนำและวางพื้นฐานในการสอบ YCT และ HSK  ซึ่งเป็นการสอบวัดมาตรฐานด้านภาษาจีนให้ด้วย 

  

 

ทุกภาคฤดูร้อนอาจมีจัดไปเข้าค่ายซัมเมอร์แคมป์หรือทัศนศึกษาในประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง หรือในมหานครสำคัญในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เช่น เมืองปักกิ่ง เมืองเซี่ยงไฮ้ เมืองคุนหมิง ฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
***********************************************************************************************************

 

ข่าวสำคัญที่ยิ่งใหญ่ของชาวโรงเรียนถนอมพิศวิทยาทุกท่าน 

 

 

 

 

โรงเรียนถนอมพิศวิทยาขอแสดงความยินดีเป็นอย่างสูงที่

 

 

 

 

 

 

เด็กหญิงอภิชญา ตั้งวงศ์กิจศิริ

 

 

 

 

 

 

ได้รับ รางวัลนักเรียนพระราชทาน

 

 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

ประจำปีการศึกษา 2556

 

ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ กรุงเทพมหานคร

 

***************************************************************************

 

  
 

 

 
 

โรงเรียนถนอมพิศวิทยาขอแสดงความยินดี

กับนักเรียนโรงเรียนถนอมพิศวิทยาที่สอบผ่านการคัดเลือก

ด้วยความสามารถทางวิชาการและความสามารถพิเศษ

เฉพาะโีรงเรียนรัฐบาลที่มีชื่อเสียง

ในการสอบเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

ปีการศึกษา 2557

 

 

 


 

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

 34   คน

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ (บด.3)

90   คน

โรงเรียนสตรีวิทยา 2

    33   คน

โรงเรียนหอวัง

   9    คน

โรงเรียนสาธิตรามคำแหง

  11    คน

โรงเรียนสาธิตปทุมวัน

 1   คน

โรงเรียนบดินทรเดชา( สิงห์ สิงหเสนี) 2

  1    คน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา          3   คน
สรุป    ทางโรงเรียนได้รายงานจำนวนนักเรียนโรงเรียนถนอมพิศวิทยา ที่สอบผ่านการคัดเลือกด้วยความสามารถทางวิชาการและความสามารถพิเศษ   เฉพาะโรงเรียนรัฐบาลที่มีชื่อเสียง  จำนวน 182  คน คิดเป็น 75.2 %  จากนักเรียนทั้งหมด 242 คน

 
 

 

 

***************************************************************************
 
 

 

ผู้บริหารโรงเรียนถนอมพิศวิทยา

อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช และอาจารย์พลอนันต์สุพรรณเภษัช

ได้ร่วมศึกษาดูงานทางด้านการศึกษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศเกาหลีใต้

ระหว่างวันที่ 11-15  เดือนสิงหาคม 2557

 

 

 

 

***************************************************

อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช ผู้อำนวยการ 

ได้เดินทางไปศึกษาดูงานทางด้านการศึกษาและวัฒนธรรมพร้อมกับการสำรวจแนวทางการจัดค่ายทัศนศึกษาและฝึกการใช้ภาษาจีน

ร่วมกับและอาจารย์พลอนันต์สุพรรณเภษัช ผู้จัดการ

และคณะครูโรงเรียนถนอมพิศวิทยา

ณ เมืองปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ระหว่างวันที่ 16-21  เดือนกันยายน 2557

 

*************************************************** 
 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช 

ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมพิศวิทยา

 

ด้นำนักเรียนโรงเรียนถนอมพิศวิทยาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 8 คน

ไปร่วมกิจกรรมในค่ายซัมเมอร์แคมป์ เป็นระยะเวลา 15 วัน

ซึ่งจัดโดยสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งคุนหมิง

 ณ เมืองคุนหมิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ภายใต้การประสานงานของสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งคุนหมิง สาขากรุงเทพมหานคร

ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ ณ ตึก 35 ปีชั้น 5 โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 

ระหว่างวันที่ 12 - 26 มีนาคม 2557

 

ทำความรู้จักสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งคุนหมิง
(Chinese Language And Culture School Of Kunming) 
เมืองคุณหมิง  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
สถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง  (Chinese Language And Culture School Of Kunming)(อีกชื่อหนึ่งเรียกสั้น ๆ ว่า HUAWEN อ่านว่า ฮวัว-เหวิน) เป็นหนึ่งในห้าของสถาบันหลักในด้านการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีน ขึ้นตรงต่อรัฐบาลกลางของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน สถาบันได้เปิดสอนหลักสูตรภาษาจีนมามากกว่า 40 ปีให้กับชาวต่างประเทศซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาในประเทศจีน จำนวนของชาวต่างประเทศที่สำเร็จจากสถาบันแห่งนี้มีมากกว่าสามหมื่นคน  โดยมีหน้าที่จัดการอบรมด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนให้กับนักเรียนชาวจีนโพ้นทะเลที่อาศัยอยู่ในประเทศต่าง ๆ เป็นจำนวนมากด้วย 
ในปี  ค.ศ. 2000 ทางกระทรวงศึกษาธิการของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนได้รับรองให้เป็นสถาบันสอนภาษาและวัฒนธรรมจีน อันดับที่ 20 ของประเทศ
ในปี ค.ศ. 2006  กระทรวงศึกษาทางกระทรวงศึกษาธิการของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนได้รับรองให้เป็นสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีน สำหรับคนต่างชาติทั้งในประเทศจีนและต่างประเทศ  
ในปี ค.ศ. 2010  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งคุนหมิง ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ทำการประเมินสถาบันฯและยกระดับให้เป็นวิทยาลัย  เพื่อจัดการสอนในระดับอนุปริญญา และขยายการสอนในระดับ  ปริญญตรี ปริญญาโท  ให้กับประชาชนชาวจีนและชาวต่างชาติ โดยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งคุนหมิงเป็นผู้สอน ซึ่งปัจจุบันมีนักศึกษาไทยและข้าราชการไทยมาเรียนต่อที่สถาบันด้วย นอกจากนี้ได้ขยายวิทยาเขตเพื่อเป็นศูนย์กลางในการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนไปไปยังประเทศต่าง  ๆ หลายประเทศ  เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาความรู้ภาษาจีนให้กับคนต่างประเทศ โดยเฉพาะการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ใีนปีพุทธศักราช 2558  ในฐานะที่ภาษาจีนมีผู้ใช้ภาษามากกว่าหนึ่งพันหกร้อยล้านทั่วโลก  เป็นอีกภาษาหนึ่งที่คนในโลกนิยมเรียนเป็นภาษาที่สามนอกเหนือจากภาษาอังกฤษ  เพื่อรองรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจของโลกในอนาคต
         
หน้าที่ของสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิงที่ขยายเพิ่มเติมสำหรับชาวต่างชาติในปัจจุบัน
 
1. เปิดหลักสูตรสอนภาษาจีนให้แก่นักศึกษาสถาบันราชภัฎของประเทศไทย
2. เปิดวิทยาเขตของสถาบันใน ประเทศไทย ประเทศลาวและประเทศเมียนม่าร์ สำหรับในประเทศไทยเปิดวิทยาเขตที่โรงเรียนถนอมพิศวิทยา มีชื่อว่าสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนแหุ่งคุนหมิง สาขากรุงเทพมหานคร ปัจจุบันมีนักเรียนที่เรียนหลักสูตรภาษาจีนประมาณ 2,000 คน  นอกจากนี้นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรภาษาจีนในวิทยาเขตของสถาบันในประเทศเมียนม่าร์มีนักศึกษามากกว่า 1,000 คนพร้อมทั้งให้งบประมาณสนับสนุนวิทยาเขตแต่ละที่ โดยการให้ทุนการศึกษาและทุนด้านการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน เพื่อเสริมศักยภาพให้ประสบความสำเร็จได้มากขึ้น
3. เปิดติวหลักสูตรภาษาจีนให้กับนักศึกษาชาวต่างประเทศที่ต้องการมาศึกษาต่อในประเทศจีน และรับติดต่อหาสถาบันการศึกษาเพื่อการเรียนต่อในระดับโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย รวมทั้งติดต่อด้านทุนการศึกษาที่มีอยู่มากในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
4. เปิดการอบรมหลักสูตรการสอนภาษาจีน ให้กับครูชาวต่างประเทศ ที่ต้องการเป็นครูสอนภาษาจีนและต้องการเรียนภาษาจีนในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสามารถจัดอบรมหลักสูตรการสอนภาษาจีนทั้งหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรระยะยาว
5. เปิดการอบรมการเรียนภาษาจีนให้กับนักเรียนชาวต่างประเทศ ทั้งในรูปหลักสูตรการเรียนภาษาจีนระยะสั้น และการจัดอบรมในรูปแบบซัมเมอร์แคมป์ภาคฤดูร้อน  ซึ่งอาจจัดเป็นกลุ่มย่อยภายในสถาบัน หรือจัดเป็นกลุ่มใหญ่ร่วมกับนักเรียนชาวจีนโพ้นทะเล
6. เปิดเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร ที่สนใจหาประสบการณ์ด้านภาษาและวัฒนธรรมในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ให้กับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และโรงเรียนเอกชนทั่วไปที่สนใจ
 
จุดเด่นของการเรียนภาษาจีนกับสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิงเปรียบเทียบกับสถาบันสอนภาษาจีนที่ตั้งดาษดื่นทั่วไปในเมืองไทย
 
1. เรียนกับครูสอนภาษาจีนเป็นคนจีนโดยกำเนิดที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนที่สามารถพูดได้ทั้งภาษาไทยและภาษาจีน ทำให้สร้างความเข้าใจกับผู้เรียนได้มากกว่า
2. ครูชาวจีนที่สอนภาษาจีนทุกคนได้รับการตรวจสอบด้านการออกเสียงภาษาจีนกลางอย่างถูกต้ิองโดยสถาบันอย่างเข้มงวด ทำให้นักเรียนรับฟังการออกเสียงได้อย่างถูกต้องตั้งแต่เริ่มแรก
3. การมีสัญญาMOU ประสานสัมพันธ์เป็นพิเศษระหว่างโรงเรียนและสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง ซึ่้งเป็นสถาบันการศึกษาที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลจีน  ทำให้มีประโยชน์กับนักเรียนที่ต้องการศึกษาภาษาจีนเป็นพิเศษ ในรูปแบบซัมเมอร์แคมป์หรือการเรียนภาษาจีนในระยะสั้น การไปเรียนภาษาจีนระยะยาวเพื่อความพร้อมเพื่อเตรียมศึกษาต่อ  การได้รับคำปรึกษาในการไปศึกษาต่อในประเทศจีน  การได้รับทุนการศึกษาสำหรับการเรียนภาษาจีนในประเทศจีน เป็นต้น  ซึ่งต่างจากสถาบันสอนภาษาจีนทั่วไปที่ไม่ได้รับสิทธิส่วนนี้
 
ปัจจุบันสถาบันสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งคุนหมิง  ได้เปิดวิทยาเขตในประเทศไทย ที่เรียกว่า สถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งคุนหมิง วิทยาเขตกรุงเทพมหานคร ณ ชั้นห้า ตึกสามสิบห้าปี  โรงเรียนถนอมพิศวิทยา
 

สถาบันสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง วิทยาเขตกรุงเทพมหานคร

                       ตั้งอยู่ ณ ตึก 35 ปี  ชั้น 5  โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 

 

 

 

 

 ***************************************************

 

 

รองผู้อำนวยการเฉินน่าและคณะ จากสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง

 เมืองคุนหมิง  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน


มาเยี่ยมชมสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง สาขากรุงเทพมหานคร


ณ ชั้น 5 ตึก 35 ปี โรงเรียนถนอมพิศวิทยา วันที่ 21 พฤษภาคม 2556

ซึ่งคณะที่เยี่ยมชมรู้สึกประทับใจการทำงานของสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง สาขากรุงเทพมหานครในด้านความสำเร็จในด้านการสอนภาษาจีนและการบริหารภายในสถาบันตลอดจนการแสดงความสามารถของนักเรียนชมรมภาษาจีนการเดินทางมาประเทศไทยครั้งนี้ ทางสถาบันได้มอบป้ายประกาศให้เป็นตัวแทนในการเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมจีน ภายใต้การกำกับดูแลของสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง ณ เมืองคุนหมิง ประเทศสาธารณรับประชาชนจีน อย่างเป็นทางการซึ่งเป็นที่ภาคภูมิใจสำหรับโรงเรียนถนอมพิศวิทยาเป็นอย่างยิ่งซึ่งทางโรงเรียนหวังว่าสถานที่แห่งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาภาษาจีนภายในโรงเรียนและโรงเรียนอื่น ๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการก้าวสู่ประชมคมอาเชียนเป็นอย่างดี

 

***************************************************

 
 

ผู้อำนวยการจางและคณะ จากสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งคุนหมิง

 เมืองคุนหมิง  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน


มาเยี่ยมชมสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง สาขากรุงเทพมหานคร


ณ ชั้น 5 ตึก 35 ปี โรงเรียนถนอมพิศวิทยา วันที่ 26 กรกฎาคม 2556

ซึ่งคณะที่เยี่ยมชมรู้สึกประทับใจการทำงานของสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง สาขากรุงเทพมหานครในด้านความสำเร็จในด้านการสอนภาษาจีนและการบริหารภายในสถาบันตลอดจนการแสดงความสามารถของนักเรียนชมรมภาษาจีนการเดินทางมาประเทศไทย  ผู้อำนวยการจางได้ชื่นชมผู้อำนวยการและผู้บริหารโรงเรียนถนอมพิศวิทยา ที่ได้พัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนได้เป็นอย่างดี มีการทำงานที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ และเชื่อว่าจะสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับโรงเรียนได้ตลอดไป ตลอดจนให้กำลังใจโรงเรียนถนอมพิศวิทยา ที่จะได้สามารถพัฒนาให้มีศักยภาพก้าวไกลมากขึ้นทั้งเจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไป  ด้วยความประทับใจกับการต้อนรับและศักยภาพของนักเรียนและโรงเรียน ผู้อำนวยการจางจึงได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนในหลักสูตรภาษาจีนที่เรียนภาษาจีนในโรงเรียนถนอมพิศวิทยาซีึ่งมีผลการเรียนดีเยี่ยม ด้วยจำนวนเงิน 35,000 หยวน ทางโรงเรียนหวังว่าสถานที่แห่งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาภาษาจีนภายในโรงเรียนและโรงเรียนอื่น ๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการก้าวสู่ประชมคมอาเชียนเป็นอย่างดี

 

 ********************************************************************* 


 

 
 ***************************************************************************
 
 

 

 
 
 

 

กิจกรรมวันAMAZING ตรุษจีน
  
 
   
 วันที่ 17  กุมภาพันธ์ 255ึ7
   
 
   
 
   
 
   
 
 

 

 

 

***************************************************************************
 
 
 
กิจกรรมการแสดงออกทางทักษะ
ทางภาษาจีนและภาษาอังกฤษ
ด้วยการร้องเพลงคลาสสิกภาษาจีนและภาษาอังกฤษ
 
สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 แสดงออกต่อหน้าผู้ปกครอง
 
 
ในงานประชุมผู้ปกครองเพื่อรายงานความก้าวหน้าการเรียนการสอนภาษาจีนและภาษาอังกฤษ วันที่ 26 กุมภาัพันธ์ 2557
 
 
 
 
นักเรียนหลักสูตร Special English & Huawen
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
 
นักเรียนหลักสูตร Special English & Huawen
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
 
 
 
นักเรียนหลักสูตร Special English & Huawen
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 
 
***************************************************************************
 
งานอเมซิ่งตรุษจีน
 
โรงเรียนจัดงานวันตรุษจีน ชมการแสดงการร้องเพลงภาษาจีน
 
การแสดงระบำเปลี่ยนหน้ากากและการแสดงสิงโตจีน
 
วันที่  7 กุมภาพันธ์ 2557
 
 

 
 
 
 
 
 

 
***************************************************************************
 
 
 
ขอแสดงความยินดีที่โรงเรียนถนอมพิศวิทยาวิทยา
 
 
ได้รับมอบเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประจำปีการศึกษา 2556
 
 
 
 
 เนื่องด้วยโรงเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ปีการศึกษา 2555 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จากผลการสอบคะแนนเฉลี่ย ได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ สูงกว่าระดับจังหวัด และสูงกว่าระดับสังกัดทุกกลุ่มสาระ
 
 
และมีีีผลการสอบยอดเยี่ยม
 
 
ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
 
 
ทางโรงเรียนจึงมีความยินดี
 
 
พร้อมจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นไป
 
****************************************************************************
 
 
ประกาศผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3
 
ของโรงเรียนถนอมพิศวิทยาวิทยา โดย สมศ.
 
ระดับปฐมวัยไ้ด้รับผลการประเมิน      ดีมาก 11 ตัวบ่งชี้ ******
                   ได้รับผลการประเมิน      ดี         1  ตัวบ่งชี้
          
 
 
 
 
 
 
 
ระดับประถมศึกษาไ้ด้รับผลการประเมิน            ดีมาก 9   ตัวบ่งชี้ ******
                                   ได้รับผลการประเมิน             ดี      3  ตัวบ่งชี้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          
 
 
 ***************************************************************************
คนเก่งถนอมพิศวิทยา
 
 
 
เด็กชายวสุวัสดิ์ ขาวสุธรรม

 

 

 เด็กชายวสวัตติ์  ขาวสุธรรม ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง สสวท. ด้านวิทยาศาสตร์

จากการสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

โครงการพัฒนาอัจริยภาพทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์  (สสวท.)
 
ระดับประถมศึกษาปีที่ 6  ประจำปี พ.ศ. 2554
 
 
 ***************************************************************************
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมพิศวิทยา

 

ด้รับเกียรติจากโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการบัญชี

โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ

 เชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ

 

เรื่อง พัฒนาสมาธิด้วยเสียงเพลง 

ในวันศุกร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ุ 2556 เวลา 9.00-12.00 น. 

ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ

 

   

 

 

อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช 

 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมพิศวิทยา

 

ด้รับเกียรติจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ในงานมหกรรมส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2555 จังหวัดพิจิตรค


 เชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ

เรื่อง ดนตรีกับการพัฒนาศักยภาพสมองและสมาธิจิต 

ในวันพุธ ที่ 27 กุันยายน 2555 เวลา 9.00-12.00 น. 

ณ โรงแรมพิจิตรพลาซา  อ.เมืิอง จังหวัดพิจิตร 

 

 

อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช 

ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมพิศวิทยา

ด้รับเกียรติจากอาจารย์นายแพทย์ สุริยเดว ทรีปาตี 

ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

เชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การพัฒนา I.Q. E.Q.  ของเด็กด้วยเสียงเพลง 

ในวันพุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 13.00-16.30 น. 

ณ ห้องประชุมเจริญสามัคคี อาคารปัญญาวัฒนา 

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 

 

                     

 

 

     

****************************************************************************  

 
 
นักเรียนดีเด่นโรงเรียนถนอมพิศวิทยาวิทยา
ด้านความสามารถทางวิชาการ ปีการศึกษา 2555

 

 

 

เด็กหญิงณิชนันท์  วาสนะตระกูล   เหรียญเงิน สสวท. ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3

เด็กชายวสวัตต์  ขาวสุธรรม  เหรียญทอง สสวท. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

 
 ****************************************

โรงเรียนถนอมพิศวิทยาขอแสดงความยินดีต่อ

 

 เด็กชายวสวัตติ์  ขาวสุธรรม ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง สสวท. ด้านวิทยาศาสตร์

จากการสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

โครงการพัฒนาอัจริยภาพทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์  (สสวท.)
 
ระดับประถมศึกษาปีที่ 6  ประจำปี พ.ศ. 2554
 
 

เด็กชายธนวัฒน์ ภาคนารี ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน สสวท. ทางด้านวิทยาศาสตร์

 

 

จากการสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 


โครงการพัฒนาอัจริยภาพทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์  (สสวท.)

 

 ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2554
  

 

 

เด็กหญิงนภกร     อิศรภักดี   

ได้รับรางวัล เหรียญทอง

จากการสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โครงการพัฒนาอัจริยภาพทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์  (สสวท.)
 ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2553

 

 
เด็กหญิงอภิชญา ตั้งวงศ์กิจศิริ
 
ได้รับรางวัล เหรียญเงิน
 
จากการสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โครงการพัฒนาอัจริยภาพทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์  (สสวท.)
 ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2553
 
 

เด็กชายวสวัสดิ์ ขาวสุวรรณ   

ได้รับรางวัล เหรียญทอง

จากการสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โครงการพัฒนาอัจริยภาพทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์  (สสวท.)
 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6  ประจำปี พ.ศ. 2554
 
 
 
 
 
และได้รับเหรียญทองแดง จากการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ
International Mathemarics and Science  Olympaid (IMSO)
จัดการแข่งขันที่เมือง Nago City ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 2-6 กันยายน 2554
 

 

 
 ***************************************************
 
 
 
 
 
คณะกรรมการผู้ปกครองจิตอาสาระดับชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2555
 
 

]

*****************************************************************************
 

 

 
 
โรงเรียนถนอมพิศวิทยา
กับการเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
 

 
อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัชผู้อำนวยการ คณะครูและตัวแทนนักเรียนได้ไปเคารพสักการะ
พระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาศิริโสภาพัณณวดี  
ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
 
 
 
 
อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัชผู้อำนวยการ คณะตัวแทนครูได้ไปร่วมเดินเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาถ
เนื่องในโอกาศวันการศึกษาเอกชนในวันที่ 10  กุมภาพันธ๋์์ 2555  โดยขบวนเริ่มออกเดิน
จาก
จุดตั้งต้นลานพระบรมรูปทรงม้า และสิ้นสุด ณ ลานสนามหญ้ากระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
นักเรียนโรงเรียนถนอมพิศวิทยา เด็กหญิงณิชา ณัชชา และ วสา กับการแสดงออก
ซึ่งความจงรักภักดีโดยปฏิบัติทำความดีถวาย ตามรอยพระบาท ให้กับครูของแผ่นดิน
พ่อหลวงของพสกนิกรชาวไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ผ่านเวปไซต์youtube

 

***************************************************


 

โครงการการปรับปรุงความปลอดภัยในอาคารเรียนของนักเรียนระดับปฐมวัย ภาค1/2553โดยใช้วัสดุปลอดภัยรองพื้นไม้ที่ระเบียงอาคารเรียนอนุบาล3 และหุ้มเสาไม้ที่เป็นเหลี่ยมที่อาจเป็นอันตรายต่อเด็ก 

 

สนามเด็กเล่นสำหรับนักเรียนระดับอนุบาล 

ซึ่้งเป็ฺนเครื่องเล่นพลาสติกและพื้นปูยางกันกระแทก เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน

***************************************************

 

 
 

 

 

 

โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1808 ถนนลาดพร้าว 62 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กุรุงเทพฯ10310 โทร. 0-2514-1819 โทรสาร 0-2539-4969
โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1808 ระหว่างซอยลาดพร้าว 62 - 64 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กุรุงเทพฯ10310
โทร. 0-2514-1819 , 0-2539-4968 โทรสาร 0-2539-4969
E-mail : ariyasound@thaimail.com