ReadyPlanet.com
dot dot
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ โรงเรียนถนอมพิศวิทยา

 โรงเรียนถนอมพิศวิทยา

THANORMPITVITHAYA SCHOOL
 
 
 
 
 
วิดิโอแนะนำโรงเรียนถนอมพิศวิทยา

 
โรงเรียนถนอมพิศวิทยา
 
เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน   เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษา เน้นด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม งามมารยาท ส่งเสริมกิจกรรมการกล้าแสดงออก สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพนักเรียนตามแนวคิด Multiple Intellegence ห้องเรียนปรับอากาศ ห้องปฏิบัติการ Sound Lab ห้อง Computer – Internet  ห้องสมุดมาตรฐานติดเครื่องปรับอากาศ สระว่ายน้ำมาตรฐานขนาดใหญ่ ห้องสันทนาการปฐมวัย กิจกรรมเสริมหลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยครูชาวต่างชาติ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น จินตคณิต กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมกีฬาขนาดใหญ่ ค่ายKidscampค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายคณิตศาสตร์  ดนตรีไทย ดนตรีสากล นาฏศิลป์ เต้นstreet dance ว่ายน้ำ เทควันโด ฟุตบอล ปิงปอง ศิลปะโครงการพัฒนาศักยภาพสมองและสมาธิด้วยพลังคลื่นเสียง MBBL Project  
 
 

 

 

 

โรงเรียนถนอมพิศวิทยาม่งมั่นในการสร้างสรรค์วิชาการสู่ความเป็นเลิศ ทั้งด้านความรู้ทักษะและ
ลักษณะชีวิตที่ดี   ตลอดจนมีหลักสูตรการสอนที่สมดุลระหว่างภาคปฏิบัติ และภาคทฤษฎีไปพร้อมๆ
กันพร้อมทั้งสร้างสรรค์ คุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักเรียนเพื่อให้เด็กนักเรียนเป็นเด็กที่มีคุณภาพ
เป็นเยาวชนที่ดีในอนาคต
 
 
 
 
 ***************************************************************************
โรงเรียนถนอมพิศวิทยาประกาศรับสมัคร
นักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2556
พิเศษสำหรับนักเรียนที่สมัครก่อนวันที่ 27 ธันวาคม 2556 รับชุดพละศึกษาฟรี
 
 
 
 

***************************************************************************

 
 
 

โรงเรียนถนอมพิศวิทยาขอแสดงความยินดี

กับนักเรียนโรงเรียนถนอมพิศวิทยาที่สอบผ่านการคัดเลือก

ด้วยความสามารถทางวิชาการและความสามารถพิเศษ

เฉพาะโีรงเรียนรัฐบาลที่มีชื่อเสียง

ในการสอบเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

ปีการศึกษา 2557

 

 

 


 

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

28    คน

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ (บด.3)

93   คน

 

 

โรงเรียนสตรีวิทยา 2

28    คน

โรงเรียนหอวัง

    คน

โรงเรียนสาธิตรามคำแหง

11   คน

โรงเรียนสาธิตปทุมวัน

1    คน

โรงเรียนสวนกุหลาบ

1    คน

 

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา

6   คน

 

 

                

 

 

 

หมายเหตุ  Update ล่าสุด วันที่ 2 เมษายน 2557 เวลา 6.00 น. สำหรับยอดรวมนักเรียนที่สอบได้ด้วยความสามารถทางวิชาการอาจมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมได้จากการรายงานเพิ่มเติมของนักเรียนที่สอบได้ในโีรงเรียนมัธยมฯที่ตั้งอยู่นอกเขตพื้นที่การศึกษาที่ 2 กรุงเทพมหานคร  และการเลื่อนลำดับสำรองของโรงเรียนกรณีที่มีการสละสิทธิ์ของนักเรียนผู้สอบได้

 

โรงเรียนถนอมพิศวิทยาขอแสดงความยินดี

กับนักเรียนโรงเรียนถนอมพิศวิทยาที่สอบผ่านการคัดเลือก

ด้วยความสามารถทางวิชาการสำหรับห้องเรียนพิเศษต่าง ๆ 

ในการสอบเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

ปีการศึกษา 2557

 

 

 


 

 

ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

1. เด็กชายธีรวัฒน์  ภัทรพงศกร

2. เด็กหญิงสิริกร กิตกำธร  

3. เด็กหญิงนภกร อิศรภักดี

4. เด็กหญิงสิริกานต์  กิตกำธร

 

4    คน

 

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (สสวท.)

โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)

1. เด็กหญิงอภิชญา  ตั้งวงศ์กิจศิริ

 

 

1   คน

 

ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ(EP)

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ(บด.3)

1. เด็กหญิงภัคจิรา ธีระพิศุทธิ์

2. เด็กชายภีราคย์ บุญญญนสินีเกษม

3. เด็กหญิงอโณชา วุฒิเวชนันท์

4. เด็กหญิงนันท์นิชา ชมปรีชา

5. เด็กชายศุภกิจ จวงสอน

6.เด็กชายวุฒิวิทย์ หน่องพงษ์

7. เด็กหญิงศุภิสรา สิหามาตย์

8. เด็กหญิงพลอยบุศย์ พรหมวงศ์สกุล

9. เด็กชายวิวัฒน์ นภาคณาพร

10. เด็กหญิงจิรัชญ์ณา พวงประทุม

11. เด็กหญิงกานต์มณี งามไพเราะ

12. เด็กหญิงณัฐพล สังข์ทอง

13.เด็กหญิงโซเฟีย รัชชากร

14. เด็กหญิงเปมิกา เอี่ยมสะอาด

15. เด็กชายภูมิพัฒน์ พราหมทัศ

16. เด็กหญิงชนัญญา อาจไชยธร

17. เด็กหญิงวันเวลา เศรษฐบุตร

 

17    คน

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ (บด.3)

1.เด็กหญิงเนตรปวีร์  สุวรรณพงษ์

2. เด็กหญิงทวิพร บรุงแคว้น

3. เด็กชายศาสตรพล วีรพัฒนาสุวรรณ

4. เด็กหญิงปณชญา คุณประสิทธิ์

5. เด็กหญิงณัฐวรรณ ถูกธรรม

6. เด็กชายศุภวิชญ์ ประสิทธิ์นอก

7. เด็กชายพลวิชญ์ นามถมยา

8. เด็กหญิงธนัตถ์ธิดา เหล่าศิริรัตน์

9. เด็กชายณรงศ์เทพ อุดมพล

10. เด็กหญิงนิชาภา โชติสุนทรปรีดา

11. เด็กชายภูริณัฐ ผดุงญาณ

12. เด็กหญิงกนกอร  คุณทวีปัญญา

13. เด็กหญิงฐิติพร แซ่อั้ง  

14.เด็กชายพีระ ศิชาคะจิ

15. เด็กหญิงอภิสรา แปงสาย 

 

15    คน

 

ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ

 

English Program

โรงเรียนสตรีวิทยา 2

1. เด็กหญิงพลอยพงา ชมเชย

2. เด็กชายสุทิวัส จิตโสภักตร์

 

2    คน

 

ห้องพิเศษภาษาอังกฤษ(EP)

โรงเรียนเทพลีลา

1. เด็กชายชุติภาส อรรถกรชัย

1  คน

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์         โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)2

1. เด็กชายชนาวิทย์  เตชมณีกร

2. เด็กชายณัฐภัทร  เสือกะ

 

      2  คน

ห้องเรียนพิเศษ

คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์เข้มข้น

โรงเรียนสตรีวิทยา 2

1. เด็กหญิงกำแพงแก้ว  กอรี

2. เด็กหญิงอาภาภัทร บุญฉลวย

3. รุจิภาส ชลชาติภิญโญ

4. เด็กชายพิสิฐศักดิ์ เวียงจันทร์

5. เด็กชายพรชพล ชูสุวรรณ

6.เด็กหญิงเพ็ญสุภัค เชี่ยวสมุนทร

 

6    คน


 

โรงเรียนถนอมพิศวิทยาขอแสดงความยินดี

กับนักเรียนโรงเรียนถนอมพิศวิทยาที่สอบผ่านการคัดเลือก

ด้วยความสามารถพิเศษอื่น ๆ  

ในการสอบเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

ปีการศึกษา 2557

 

 

 

   
   

 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ(บด.3)

ด้านนาฏศิลป์

1. เด็กหญิงอภิญญา  ธรรมวงศ์

ด้านการเต้น B BOY

1. เด็กชายปุรเชษฐ์  ณ วงศ์

ด้านทัศนศิลป์

1. เด็กหญิงกฤชทนต์ พิลาคง

2. เด็กชายพรพิฆเนศ  ศรีเกษ

5    คน

   
   
   
   

 

โรงเรียนสตรีวิทยา 2

ด้านกีฬาว่ายน้ำ 

1. เด็กหญิงโชษิตา โชติษฐยางกูร

ด้านการเต้น B BOY

1. เด็กชายสกลวัฒน์  พันธุมะบำรุง

 

2   คน

 

โรงเรียนสาธิตรามคำแหง

ด้านกีฬาว่ายน้ำ 

1. เด็กชายวรัช  มายะมาง

 

1    คน

 

 

 

 

 
***************************************************************************
 
 
 
กิจกรรมการแสดงออกทางทักษะ
ทางภาษาจีนและภาษาอังกฤษ
ด้วยการร้องเพลงคลาสสิกภาษาจีนและภาษาอังกฤษ
 
สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 แสดงออกต่อหน้าผู้ปกครอง
 
 
ในงานประชุมผู้ปกครองเพื่อรายงานความก้าวหน้าการเรียนการสอนภาษาจีนและภาษาอังกฤษ วันที่ 26 กุมภาัพันธ์ 2557
 
 
 
 
นักเรียนหลักสูตร Special English & Huawen
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
 
นักเรียนหลักสูตร Special English & Huawen
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
 
 
 
นักเรียนหลักสูตร Special English & Huawen
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 
 
***************************************************************************
 
งานอเมซิ่งตรุษจีน
 
โรงเรียนจัดงานวันตรุษจีน ชมการแสดงการร้องเพลงภาษาจีน
 
การแสดงระบำเปลี่ยนหน้ากากและการแสดงสิงโตจีน
 
วันที่  7 กุมภาพันธ์ 2557
 
 

 
 
 
 
 
 

 
***************************************************************************
 
 
 
ขอแสดงความยินดีที่โรงเรียนถนอมพิศวิทยาวิทยา
 
 
ได้รับมอบเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประจำปีการศึกษา 2556
 
 
 
 
 เนื่องด้วยโรงเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ปีการศึกษา 2555 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จากผลการสอบคะแนนเฉลี่ย ได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ สูงกว่าระดับจังหวัด และสูงกว่าระดับสังกัดทุกกลุ่มสาระ
 
 
และมีีีผลการสอบยอดเยี่ยม
 
 
ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
 
 
ทางโรงเรียนจึงมีความยินดี
 
 
พร้อมจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นไป
 
****************************************************************************
 
 
ประกาศผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3
 
ของโรงเรียนถนอมพิศวิทยาวิทยา โดย สมศ.
 
ระดับปฐมวัยไ้ด้รับผลการประเมิน      ดีมาก 11 ตัวบ่งชี้ ******
                   ได้รับผลการประเมิน      ดี         1  ตัวบ่งชี้
          
 
 
 
 
 
 
 
ระดับประถมศึกษาไ้ด้รับผลการประเมิน            ดีมาก 9   ตัวบ่งชี้ ******
                                   ได้รับผลการประเมิน             ดี      3  ตัวบ่งชี้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          
 
 
 ***************************************************************************
คนเก่งถนอมพิศวิทยา
 
 
 
เด็กชายวสุวัสดิ์ ขาวสุธรรม

 

 

 เด็กชายวสวัตติ์  ขาวสุธรรม ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง สสวท. ด้านวิทยาศาสตร์

จากการสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

โครงการพัฒนาอัจริยภาพทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์  (สสวท.)
 
ระดับประถมศึกษาปีที่ 6  ประจำปี พ.ศ. 2554
 
 
 ***************************************************************************
 
 
 
 
 
 

 

อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช 

ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมพิศวิทยา

ด้รับเกียรติจากอาจารย์นายแพทย์ สุริยเดว ทรีปาตี 

ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

เชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การพัฒนา I.Q. E.Q.  ของเด็กด้วยเสียงเพลง 

ในวันพุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 13.00-16.30 น. 

ณ ห้องประชุมเจริญสามัคคี อาคารปัญญาวัฒนา 

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 

  ***************************************************
 
 

                     

 

 

     
 

****************************************************************************  

 
 

โรงเรียนถนอมพิศวิทยาขอแสดงความยินดี

กับนักเรียนโรงเรียนถนอมพิศวิทยาที่สอบผ่านการคัดเลือก

ด้วยความสามารถทางวิชาการและความสามารถพิเศษ

ในการสอบเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

ปีการศึกษา 2556

 

 


 

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

30    คน

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ (บด.3)

108   คน

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)2

7    คน

โรงเรียนสตรีวิทยา 2

24    คน

โรงเรียนหอวัง

4     คน

โรงเรียนสาธิตรามคำแหง

8   คน

โรงเรียนสาธิตปทุมวัน

1    คน

โรงเรียนสวนกุหลาบ

1    คน

โรงเรียนวัดบึงทองหลาง

3    คน

 โรงเรียนบางกะปิ

4    คน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

2   คน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา

6   คน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี

1   คน

โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ

4    คน

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ

1   คน

โรงเรียนรัฐบาลอื่น ๆ

13    คน

                                      รวม

227  คน


 

จากนักเรียนระัดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2555 จำนวน 295 คน  คิดเป็นร้อยละ 78 จำนวนนักเรียนที่สอบได้ด้วยความสามารถทางวิชาการและความสามารถพิเศษอื่นๆ

 

หมายเหตุ  Update ล่าสุด วันที่ 28 มีนาคม 2556 เวลา 6.00 น. สำหรับยอดรวมนักเรียนที่สอบได้ด้วยความสามารถทางวิชาการอาจมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมได้จากการรายงานเพิ่มเติมของนักเรียนที่สอบได้ในโีรงเรียนมัธยมฯที่ตั้งอยู่นอกเขตพื้นที่การศึกษาที่ 2 กรุงเทพมหานคร  และการเลื่อนลำดับสำรองของโรงเรียนกรณีที่มีการสละสิทธิ์ของนักเรียนผู้สอบได้

 
 
นักเรียนดีเด่นโรงเรียนถนอมพิศวิทยาวิทยา
ด้านความสามารถทางวิชาการ ปีการศึกษา 2555

 

 

 

เด็กหญิงณิชนันท์  วาสนะตระกูล   เหรียญเงิน สสวท. ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3

เด็กชายวสวัตต์  ขาวสุธรรม  เหรียญทอง สสวท. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

 

เด็กชายวสวัตติ์ ขาวสุธรรม

สอบได้เหรียญทอง สสวท. ปีการศึกษา 2555  โรงเรียนสวกุหลาบ และโรงเรียนสาธิตปทุมวัน

เด็กหญิงนิชดา  จีระนันท์รังษี

สอบได้ห้องพิเศษทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์)

เด็กชายสหัสวรรษ  รุ่งอโนทัย

สอบได้ห้องพิเศษทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

เด็กชายณัฐภัทร   ไชยชนะ

สอบได้ห้องพิเศษทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบดินทรเดชา( สิงห์ สิงหเสนี )

เด็กหญิงศรีรัตน์ คุณเดชานนท์ 

สอบได้อันดับที่ 1 สำหรับนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนบดินทรเดชา( สิงห์ สิงหเสนีย์ ) 

เด็กชายภูวิช จันทรชัย 

สอบได้อันดับที่ 1 สำหรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนบดินทรเดชา( สิงห์ สิงหเสนี ) 

เด็กชายอัครวิชญ์  เทียนชัย 

สอบได้อันดับที่ 5 สำหรับนักเรียนในพื้นที่ โรงเรียนบดินทรเดชา( สิงห์ สิงหเสนีย์ ) 

 

 

 
 
 ****************************************

โรงเรียนถนอมพิศวิทยาขอแสดงความยินดีต่อ

 

 เด็กชายวสวัตติ์  ขาวสุธรรม ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง สสวท. ด้านวิทยาศาสตร์

จากการสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

โครงการพัฒนาอัจริยภาพทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์  (สสวท.)
 
ระดับประถมศึกษาปีที่ 6  ประจำปี พ.ศ. 2554
 
 

เด็กชายธนวัฒน์ ภาคนารี ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน สสวท. ทางด้านวิทยาศาสตร์

 

 

จากการสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 


โครงการพัฒนาอัจริยภาพทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์  (สสวท.)

 

 ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2554
  

 

 

เด็กหญิงนภกร     อิศรภักดี   

ได้รับรางวัล เหรียญทอง

จากการสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โครงการพัฒนาอัจริยภาพทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์  (สสวท.)
 ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2553

 

 
เด็กหญิงอภิชญา ตั้งวงศ์กิจศิริ
 
ได้รับรางวัล เหรียญเงิน
 
จากการสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โครงการพัฒนาอัจริยภาพทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์  (สสวท.)
 ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2553
 
 

เด็กชายวสวัสดิ์ ขาวสุวรรณ   

ได้รับรางวัล เหรียญทอง

จากการสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โครงการพัฒนาอัจริยภาพทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์  (สสวท.)
 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6  ประจำปี พ.ศ. 2554
 
 
 
 
 
และได้รับเหรียญทองแดง จากการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ
International Mathemarics and Science  Olympaid (IMSO)
จัดการแข่งขันที่เมือง Nago City ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 2-6 กันยายน 2554
 

***************************************************

 โรงเรียนถนอมพิศวิทยาขอแสดงความยินดีต่อ

ทีม TZCREW โรงเรียนถนอมพิศวิทยา

ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับ 2 จากการแข่งขัน

 To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2013

 รุ่น PRE-TEENAGE  รอบชิงชนะเลิศ : ระดับประเทศ
วันเสาร์ที่ 9 และวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2556 ณ MCC Hall เดอะมอลล์ บางกะปิ


***************************************************

 

 

 

การแข่งขัน รุ่น Pre-Teenage
TO BE NUMBER ONE TEEN
 DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2013

รอบคัดเลือก ระดักรุงเทพมหานครและปริมณฑล
วันเสาร์ที่ 1 เดือนธันวาคม 2555  ณ โซน VDO Wall ชั้น ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 3

 

ทีม

ทีม

ชื่อทีม

จำนวน

ตัวแทนจังหวัด

สถาบัน

1

1A

วษ.แดนซ์ 12 สสจ.นนทบุรี โรงเรียนพฤกษา

1B

TZ Crew 14 ทีมอิสระ โรงเรียนถนอมพิศวิทยา
2

2A

Again 13 ทีมอิสระ โรงเรียนเยาวลักษณ์วิทยา ธนบุรี

2B

Maphop Girl Dance 12 ทีมอิสระ โรงเรียนสวนลุมพินี
3

3A

Thunder 18 ทีมอิสระ โรงเรียนสตรีวิทยา 2

3B

Metro Group 13 ทีมอิสระ โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกาก
4

4A

PU. Thunder 14 ทีมอิสระ โรงเรียนประชาอุทิศ(จันทร์ทาบอนุสรณ์)

4B

S.O.S 12 ทีมอิสระ ทีมอิสระ

 

************************************************************************

ผลการแข่งขัน รุ่น JUNIOR
การแข่งขัน To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2013
รอบชิงชนะเลิศ : ระดับประเทศ
วันเสาร์ที่ 9 และวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2556 ณ MCC Hall เดอะมอลล์ บางกะปิ

************************************************************************
ชนะเลิศอันดับที่ 1 Hero สสจ.ภูเก็ต ร.ร.เทศบาลบ้านบาง
ชนะเลิศอันดับที่ 2 Oh My Gosh !! ทีมอิสระ ร.ร.เยาวลักษณ์วิทยา ธนบุรี
ชนะเลิศอันดับที่ 3 Refreshment สสจ.เชียงใหม่ ร.ร.เทศบาลวัดหมื่นเงินกอง
ชมเชย อันดับที่ 1 Innocent Steps ทีมอิสระ ร.ร.สารสาสน์วิเทศ
ชมเชย อันดับที่ 2 Junior Super Star Dance สสจ.ชุมพร ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 3

************************************************************************

ผลการแข่งขัน รุ่น PRE-TEENAGE
การแข่งขัน To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2013
รอบชิงชนะเลิศ : ระดับประเทศ
วันเสาร์ที่ 9 และวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2556 ณ MCC Hall เดอะมอลล์ บางกะปิ

************************************************************************
ชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีม Awesome Dance Crew สสจ.ลพบุรี ร.ร.สร้างพัฒนา
ชนะเลิศอันดับที่1 Thunder ทีมอิสระ ร.ร.สตรีวิทยา 2 


********  ชนะเลิศอันดับที่ 2 TZ Crew ทีมอิสระ ร.ร.ถนอมพิศวิทยา *********


ชนะเลิศอันดับที่ 3 A - Ha สสจ.ภูเก็ต ร.ร.เทศบาลบ้านบางเหนียว 
ชมเชย อันดับที่ 1 Earth Shaking สสจ.บุรีรัมย์ ร.ร.ร่มเกล้าบุรีรัมย์ 
ชมเชย อันดับที่ 2 BROVO สสจ.สุราษฎร์ธานี ร.ร.วัดสว่างอารมณ์ 

************************************************************************

ผลการแข่งขัน รุ่น TEENAGE
การแข่งขัน To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2013
รอบชิงชนะเลิศ : ระดับประเทศ
วันเสาร์ที่ 9 และวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2556 ณ MCC Hall เดอะมอลล์ บางกะปิ

************************************************************************
ชนะเลิศอันดับที่ 1 ฮาร์โมไนท์ ทีมอิสระ ทีมอิสระ
ชนะเลิศอันดับที่2 AFS At First Sight สสจ.ลำปาง ทีมอิสระ
ชนะเลิศอันดับที่ 3 Buzy Body ทีมอิสระ ทีมอิสระ 
ชมเชย อันดับที่ 1 Dance จรัส Society สสจ.นครราชสีมา ทีมอิสระ ชมเชย อันดับที่ 2 Zion Dance Crew สสจ.ชลบุรี ทีมอิสระ  
 

****************************************** 

 
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการผู้ปกครองจิตอาสาระดับชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2555
 

***************************************************

ผู้บริหารโรงเรียนถนอมพิศวิทยา คณะครู ผู้ปกครอง ร่วมถวายพระพร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาถ

ณ โรงพยาบาลศิริราช วันที่ 12 มกราคม 2556


 ***************************************************

ชมรมนาฎศิลป์โรงเรียนโรงเรียนถนอมพิศวิทยา

ควบคุมโดยครูกรรณิการ์ พานุรัตน์

จัดแสดงมโนห์ราตัวอ่อนแสดงเพื่อถวายพระพรต่อ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

และพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาถ

ณ โรงพยาบาลศิริราช วันที่ 12 มกราคม 2556

 


 

 
 ***************************************************
 
 
 
 
 
คณะกรรมการผู้ปกครองจิตอาสาระดับชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2555
 
 

]

*****************************************************************************
 

 

 

 

าพกิจกรรมงานถนอมพิศคาวบอยไนท์ ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการผู้ปกครองจิตอาสาและโรงเรียนถนอมพิศวิทยา

และได้รับการสนับสนุนจากนักเีรียน-ผู้ปกครอง ชมรมนาฏศิลป์ ชมรมบีบอย และชมรมกิจกรรมเข้าจังหวะ ตลอดจนศิษย์เก่า

มีวัตถุประสงค์หารายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างสัญญาณไฟจราจรบริเวณปากซอยลาดพร้าว 64 แยก 1

ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่ 21 มกราคม 2555  ณ ลานเอนกประสงค์อาคาร 35 ปี

มีนักเรียน ผู้ปกครอง  ศิษย์เก่าและบุคลากรครู เข้าร่วมงาน รวมทั้งสิ้นกว่า 900 คน 

การจัดงานประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ทั้งอิ่มท้อง อิ่มสุขและอิ่มบุญ ที่ได้รับจากการร่วมงาน

อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช ผู้อำนวยการ และคุณศิริวิศัลย์ ศิโรรักษณ์ ประธานผู้ปกครองจิตอาสา

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการระดมทุนเพื่อพัฒนาสถานศึกษา

ทางโรงเรียนจะได้ประกาศรายชื่อผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ ในเวปไซต์ของโรงเรียนต่อไป

สำหรับการจัดสร้างสัญญาณไฟ กำลังอยู่ในการดำเนินการขออนุญาตจาก สจส.

คาดว่าจะดำเนินการติดตั้งสัญญาณไฟแล้วเสร็จ  เดือน พฤษภาคม 2555

 

 

*************************************************************
 
 
โรงเรียนถนอมพิศวิทยา
กับการเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
 

 
อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัชผู้อำนวยการ คณะครูและตัวแทนนักเรียนได้ไปเคารพสักการะ
พระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาศิริโสภาพัณณวดี  
ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
 
 
 
 
อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัชผู้อำนวยการ คณะตัวแทนครูได้ไปร่วมเดินเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาถ
เนื่องในโอกาศวันการศึกษาเอกชนในวันที่ 10  กุมภาพันธ๋์์ 2555  โดยขบวนเริ่มออกเดิน
จาก
จุดตั้งต้นลานพระบรมรูปทรงม้า และสิ้นสุด ณ ลานสนามหญ้ากระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
นักเรียนโรงเรียนถนอมพิศวิทยา เด็กหญิงณิชา ณัชชา และ วสา กับการแสดงออก
ซึ่งความจงรักภักดีโดยปฏิบัติทำความดีถวาย ตามรอยพระบาท ให้กับครูของแผ่นดิน
พ่อหลวงของพสกนิกรชาวไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ผ่านเวปไซต์youtube

 

 

มาเยี่ยมมาเยือน

 

คุณกนกรัตน์  วงศ์สกุล พิธีกรและผู้ประกาศข่าวชื่อดัง มาเยี่ยมมาเยือนโรงเรียนถนอมพิศวิทยา              ในฐานะผู้ปกครองของหลานสาวสุดรักที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมีผลการ               เรียนดี ซึ่งต้องเตรียมตัวเพื่อสอบเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษานี้ พร้อมมอบ            กระเช้าของขวัญเพื่อเป็นกำลังใจและบำรุงสุขภาพ     ให้กับอาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช                                    ผู้อำนวยการและอาจารย์พลอนันต์ สุพรรณเภษัช ผู้จัดการ    ทางโรงเรียนขออวยพรให้                              หลานสาวของคุณกนกรัตน์สอบติดโรงเรียนดังๆสมใจนึก

 

***************************************************
        

 

 

โรงเรียนถนอมพิศวิทยาของแสดงความยินดีต่อฝ่ายบริการและพนักงานโรงอาหารของโรงเรียนที่โรงอาหารของโรงเรียนได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานความปลอดภัยในด้านอาหารและโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ จากกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2553

 

***************************************************


 

โครงการการปรับปรุงความปลอดภัยในอาคารเรียนของนักเรียนระดับปฐมวัย ภาค1/2553โดยใช้วัสดุปลอดภัยรองพื้นไม้ที่ระเบียงอาคารเรียนอนุบาล3 และหุ้มเสาไม้ที่เป็นเหลี่ยมที่อาจเป็นอันตรายต่อเด็ก 

 

สนามเด็กเล่นสำหรับนักเรียนระดับอนุบาล 

ซึ่้งเป็ฺนเครื่องเล่นพลาสติกและพื้นปูยางกันกระแทก เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน

***************************************************

 

 
 

 

 

 

โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1808 ถนนลาดพร้าว 62 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กุรุงเทพฯ10310 โทร. 0-2514-1819 โทรสาร 0-2539-4969
โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1808 ระหว่างซอยลาดพร้าว 62 - 64 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กุรุงเทพฯ10310
โทร. 0-2514-1819 , 0-2539-4968 โทรสาร 0-2539-4969
E-mail : ariyasound@thaimail.com