ReadyPlanet.com
dot dot
กิจกรรมนักเรียนระดับปฐมวัย

 

 

กิจกรรมนักเรียนระดับปฐมวัยปีการศึกษา 2560
 
เปิดเรียนวันแรก ปีการศึกษา 2560
 

 

โครงการไตรภาษา ระดับชั้นอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2560


 

กิจกรรมProject Appoarch 
 
  
  

 

 
 
กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนโรงเรียนถนอมพิศวิทยา ปีการศึกษา 2554
 

 

 
 กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนโรงเรียนถนอมพิศวิทยา ปีการศึกษา 2554
ได้จัดโครงการแนะแนวอาชีพซึ่งจัดขึ้นด้วยความร่วมมือของครู ผู้ปกครองและองค์กรชุมชนภายนอก
ได้เสียสละมาช่วยเป็นวิทยากรพิเศษแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ ที่น่าสนใจให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล1- ประถมศึกษาปีที่ 3
ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2554 9.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่โรงเรียนถนอมพิศวิทยา
 
ดูภาพในการจัดงานเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
 
 
 
 
กิจกรรมวันเข้าพรรษา โดยคณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน ได้ร่วมจำนำเทียนพรรษา ณ วัดลาดพร้าว ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2554
 
 
กิจกรรมนิทานละคร  สำหรับเด็กปฐมวัย 
 
 
 
กิจกรรมนิทานละคร  สำหรับเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2554
ณ หอประชุมใหญ่โรงเรียนถนอมพิศวิทยา
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมหนูน้อยเข้าครัว  สำหรับเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2554
ณ ห้องปฏิบัติการโภชนาการ ตึก 35 ปี โรงเรียนถนอมพิศวิทยา
 
 

 
 

 
 
กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยชาวต่างชาติในโครงการPlay and Learn ที่เน้นการสอนภาษาอังกฤษแบบธรรมชาติ การสอนแบบสนุกสนานและผ่อนคลาย โดยจัดสอนสำหรับนักเรียนระดับอนุบาล1-3 ในช่วงตอนเย็นหลังเลิกเรียน วันจันทร์-พฤหัสบดี ระหว่างเวลา 15.30-16.30 น.  
 
 
 
 

      

กิจกรรมนักเรียนระดับปฐมวัย  
        

1.โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี  อย่างมีคุณภาพ

            -    ค่ายบูรณาการกิจกรรม

              นักเรียนเล่นเกมการศึกษาเกี่ยวรูปทรงต่าง ๆ

                           นักเรียนเล่นเกมการศึกษาเกี่ยวรูปทรงต่าง ๆ
      

            นักเรียนเรียนรู้และทดลองเกี่ยวกับการชั่งน้ำหนัก

                                        นักเรียนเรียนรู้และทดลองเกี่ยวกับการชั่งน้ำหนัก

 

             นักเรียนอนุบาลสนุกกับการเล่นเครื่องดนตรีประเภทต่าง ๆ

           นักเรียนอนุบาลสนุกกับการเล่นเครื่องดนตรีประเภทต่าง ๆ           
                                

                           

                                             นักเรียนอนุบาลเรียนรู้เรื่องหินโดยใช้แว่นขยายส่องดู

                 
  - กิจกรรมทัศนศึกษา

                      นักเรียนอนุบาล 1 – 3 ทัศนศึกษาที่ซาฟารีเวิลดิ์

                        นักเรียนอนุบาล 1 –  3 ทัศนศึกษาที่ซาฟารีเวิลดิ์

                        นักเรียนอนุบาล 1 – 3 ทัศนศึกษาที่ซาฟารีเวิลดิ์

                            

              


2.โครงการส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์  สำหรับเด็กปฐมวัย


 -  กิจกรรมคณิตคิดสนุก
 

               นักเรียนสนุกกับการจับคู่ภาพกับตัวเลขและเรียนรู้การวัดความยาวของสิ่งของ

                       นักเรียนสนุกกับการจับคู่ภาพกับตัวเลขและเรียนรู้การวัดความยาวของสิ่งของ

                             นักเรียนสนุกกับการจับคู่ภาพกับตัวเลขและเรียนรู้การวัดความยาวของสิ่งของ

             
         
               - กิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้


               นิทรรศการเกี่ยวกับลดภาวะโลกร้อนและเศรษฐกิจพอเพียง ระดับปฐมวัย

                    นิทรรศการเกี่ยวกับลดภาวะโลกร้อนและเศรษฐกิจพอเพียง ระดับปฐมวัย

 

                      

 
               นักเรียนอนุบาลกำลังส่องดูสัตว์เล็ก ๆ ที่ไม่สามารถมองด้วยตาเปล่าได้จากกล้องจุลทรรศน์
              
นักเรียนอนุบาลกำลังส่องดูสัตว์เล็ก ๆ ที่ไม่สามารถมองด้วยตาเปล่าได้จากกล้องจุลทรรศน์

              

                         นักเรียนอนุบาลเรียนรู้และทดลองเรื่องการจม การลอย
                                 นักเรียนอนุบาลเรียนรู้และทดลองเรื่องการจม การลอย

 

3.โครงการพัฒนาความรู้และทักษะเบื้องต้น สำหรับเด็กปฐมวัย


-  กิจกรรมรักการอ่าน


                  นักเรียนอ่านข่าวหน้าเสาธงตอนเช้า
                                 นักเรียนอ่านข่าวหน้าเสาธงตอนเช้า

          
                  การแข่งขันการเขียนตัวอักษรและคำภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ในกิจกรรมรักการอ่าน
         
การแข่งขันการเขียนตัวอักษรและคำภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ในกิจกรรมรักการอ่าน

                     - กิจกรรมของเล่นเพื่อพัฒนาการ สำหรับเด็กปฐมวัย

                
                 
                                              

                            

 

-  กิจกรรมหนูน้อยเข้าครัว


                    การทำเกี๊ยวทอดของนักเรียนอนุบาล 2 กำลังห่อเกี๊ยวเพื่อที่จะนำไปทอด
                     
การทำเกี๊ยวทอดของนักเรียนอนุบาล 2 กำลังห่อเกี๊ยวเพื่อที่จะนำไปทอด

                                   
                                            การทำขนมปังทาแยมของนักเรียนชั้นอนุบาล 3

 

4. โครงการผลิตสื่อ และส่งเสริมการใช้สื่อการเรียนการสอน ระดับปฐมวัย

                      4.	โครงการผลิตสื่อ และส่งเสริมการใช้สื่อการเรียนการสอน ระดับปฐมวัย
                 โครงการผลิตสื่อ และส่งเสริมการใช้สื่อการเรียนการสอน ระดับปฐมวัย     โครงการผลิตสื่อ และส่งเสริมการใช้สื่อการเรียนการสอน ระดับปฐมวัย

  

         5. โครงการถนอมพิศนิทรรศการ ระดับปฐมวัย
 

                               อาจารย์อริยะ  สุพรรณเภษัช ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงาน

     
      อาจารย์อริยะ   สุพรรณเภษัช ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงาน
 


                              อาจารย์ประยูร กัลยาศิริ  รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 

อาจารย์ประยูร กัลยาศิริ   รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
ประธานกล่าวเปิดงานถนอมพิศนิทรรศการและลั่นฆ้อง


          

                  ประธานเดินชมงานห้องนิทรรศการผลงานนักเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับปฐมวัย 
                            ประธานเดินชมงานห้องนิทรรศการผลงานนักเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับปฐมวัย
                                      
             
ประธานเดินชมงานห้องนิทรรศการผลงานนักเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับปฐมวัย
                 โดยนักเรียนประจำห้องคอยบรรยายข้อมูล
                                                             

                             ประธานเดินชมงานห้องนิทรรศการไดโนเสาร์นักเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้
                 
   ประธานเดินชมงานห้องนิทรรศการไดโนเสาร์นักเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับปฐมวัย                                                    

                  ห้องนิทรรศการไดโนเสาร์ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับปฐมวัย
                    

                          ห้องนิทรรศการไดโนเสาร์ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับปฐมวัย
                           

               ประธานชมนิทรรศการเกี่ยวกับลดภาวะโลกร้อนและเศรษฐกิจพอเพียง ระดับปฐมวัย
               

                        ห้องนิทรรศการผลงานครูและนักเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับปฐมวัย

                         ห้องนิทรรศการผลงานครูและนักเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับปฐมวัย 

                     

 กิจกรรมฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับปฐมวัย
1.โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี  อย่างมีคุณภาพ

-  กิจกรรมหนูน้อยคุณธรรม  อนุบาล 1


            นักเรียนชั้นอนุบาล 2 ร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  

            นักเรียนชั้นอนุบาล 2 ร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

           
 
-  กิจกรรมหนูน้อยคุณธรรม  อนุบาล 2
 

                   นักเรียนชั้นอนุบาล 2 ร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ในกิจกรรมค่ายหนูน้อยคุณธรรม

                  นักเรียนชั้นอนุบาล 2 ร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ในกิจกรรมค่ายหนูน้อยคุณธรรม
    

 -  กิจกรรมหนูน้อยคุณธรรม  อนุบาล 3

           นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ในกิจกรรมค่ายหนูน้อยคุณธรรม

           นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ในกิจกรรมค่ายหนูน้อยคุณธรรม

      

2.โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีไทย

- กิจกรรมวันเข้าพรรษา
           ประธานอาจารย์พลอนันต์ สุพรรณเภษัช และอาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช ถวายต้นเทียนและจตุปัจจัยไทยทาน แด่พระสงฆ์ที่วัดลาดพร้าว ในกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ที่วัดลาดพร้าว
      
ประธานอาจารย์พลอนันต์ สุพรรณเภษัช และอาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช ถวายต้นเทียนและจตุปัจจัยไทยทาน แด่พระสงฆ์ที่วัดลาดพร้าว ในกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ที่วัดลาดพร้าว

               นักเรียนอนุบาลเข้าร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษาที่วัดลาดพร้าวในวันที่ 2 กรกฎาคม 2552
     
          นักเรียนอนุบาลเข้าร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษาที่วัดลาดพร้าวในวันที่ 2 กรกฎาคม 2552


- กิจกรรมวันลอยกระทง
              ตัวแทนนักเรียนแต่ละห้องแต่งกายชุดหนูน้อยนพมาศพร้อมกระทง และ นักเรียนอนุบาลที่นำกระทงมาลอยกระทงที่สระจำลอง
   
ตัวแทนนักเรียนแต่ละห้องแต่งกายชุดหนูน้อยนพมาศพร้อมกระทง และ
    นักเรียนอนุบาลที่นำกระทงมาลอยกระทงที่สระจำลอง

                     
               คุณครู และนักเรียนร้องเพลงและรำวงลอยกระทง
          

           คุณครู  และนักเรียนร้องเพลงและรำวงลอยกระทง

 


                         

กิจกรรมวันปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ

  เด็กๆได้รับการส่งเสริมให้กล้าแสดงออกและความเชื่อมั่นในตนเอง

 

 

กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2560

 

 

 

 

 

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมการทำบุญขึ้นปีใหม่ ปี 2560

 

 

 กิจกรรมอิ่มบุญ
              
                ตัวแทนนักเรียนอนุบาลจุดธูปเทียน   
 
      ตัวแทนนักเรียนอนุบาลจุดธูปเทียน และถวายเครื่องสังฆทานแก่พระอาจารย์
         จากวัดศรีบุญเรือง นักเรียนอนุบาลทุกคนร่วมกิจกรรมและรับศีลรับพร

 

                              

             ตัวแทนนักเรียนอนุบาลถวายเครื่องสังฆทานแก่พระอาจารย์จากวัดศรีบุญเรือง     ตัวแทนนักเรียนอนุบาลถวายเครื่องสังฆทานแก่พระอาจารย์จากวัดศรีบุญเรือง

- กิจกรรมวันเด็ก


             วันเด็กที่ถนอมพิศวิทยา

  นักเรียนอนุบาลเข้าร่วมกิจกรรมการแสดงบนเวทีและกลางแจ้ง ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ   เมื่อวันที่ 8  มกราคม  2553
                               วันเด็กที่ถนอมพิศวิทยา
                       นักเรียนอนุบาลเข้าร่วมกิจกรรมการเหยียบลูกโป่งในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ    นักเรียนอนุบาลเข้าร่วมกิจกรรมการเหยียบลูกโป่งในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
         
             นักเรียนอนุบาลเข้าร่วมกิจกรรมการเหยียบลูกโป่งในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  เมื่อวันที่ 8  มกราคม  2553

 

3.โครงการกตัญญุตา

      -  กิจกรรมวันไหว้ครู   
                        
    
 

                                  
                
              ครู นักเรียนและผู้ปกครอง ทำบุญตักบาตรในช่วงเช้า เนื่องในกิจกรรมวันไหว้ครู เมื่อวันที่ 18  มิถุนายน  2552


                               อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน และให้โอวาทกับนักเรียน

               
อาจารย์อริยะ  สุพรรณเภษัช  ผู้อำนวยการโรงเรียน  เป็นประธาน  และให้โอวาทกับนักเรียน
                                                ในกิจกรรมวันไหว้ครู  18  มิถุนายน  2552

                               ตัวแทนนักเรียนแต่ละห้องชั้นอนุบาล 1 นำพาน ขึ้นไปไหว้ครูของตนเองบนเวที

              
ตัวแทนนักเรียนแต่ละห้องชั้นอนุบาล 1   นำพานดอกไม้ขึ้นไปไหว้ครูของตนเองบนเวที

 

                          ตัวแทนนักเรียนแต่ละห้องชั้นอนุบาล 2-3 นำพานดอกไม้ ขึ้นไปไหว้ครูของตนเองบนเวที

           ตัวแทนนักเรียนแต่ละห้องชั้นอนุบาล 2 – 3  นำพานดอกไม้ขึ้นไปไหว้ครูของตนเองบนเวที

  - กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

               กิจกรรมวันแม่
              กิจกรรมวันแม่

              
  

   อาจารย์พลอนันต์  สุพรรณเภษัช  เป็นประธานถวายพุ่มเงิน  พุ่มทอง  พร้อมกล่าวนำสดุดีและเทิดพระเกียรติ 
    เนื่องในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  11  สิงหาคม  2552

                             

  - กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

            

                อาจารย์พลอนันต์  สุพรรณเภษัช และอาจารย์อริยะ  สุพรรณเภษัช เป็นประธาน
ถวายพุ่มเงิน  พุ่มทองพร้อมกล่าวนำสดุดีและเทิดพระเกียรติ  เนื่องในกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ  4  ธันวาคม  2552

                  นักเรียนอนุบาล 1 – 3  เข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 4 ธันวาคม 2552
                      
นักเรียนอนุบาล 1 – 3   เข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ  4  ธันวาคม  2552


3.โครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมของนักเรียนปฐมวัย

     -  กิจกรรมนิทาน ละคร สำหรับเด็ก

            
กิจกรรมนิทาน ละคร สำหรับเด็ก
             กิจกรรมนิทาน ละคร สำหรับเด็ก

              นักเรียนอนุบาลร่วมกิจกรรมและแสดงละครเรื่อง คนแคระทั้งเจ็ด

  

             กิจกรรมการเชิดหุ่น
              กิจกรรมการเชิดหุ่น
                 นักเรียนอนุบาล 1 -3 เข้าร่วมกิจกรรมชมการเชิดหุ่น

 

 

4.โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตของนักเรียนปฐมวัย

     -  กิจกรรมกีฬาสีอนุบาล

                กิจกรรมกีฬาสีอนุบาล

                กิจกรรมกีฬาสีอนุบาล
   ขบวนพาเหรดแต่ละสีเดินเข้าสู่สนาม  ในกิจกรรมกีฬาสีของนักเรียนอนุบาล 

               
 
          อาจารย์พลอนันต์  สุพรรณเภษัช  เป็นประธานเปิดกิจกรรมกีฬาสีอนุบาล  ครั้งที่  5
                                                     เมื่อวันที่  12  กุมภาพันธ์  2553

                  กองเชียร์ของแต่ละสี
                                                       กองเชียร์ของแต่ละสี

 

                 

                
                                   

                                    การแข่งขันตักลูกบอลสีใส่ตระกร้า

 

                  

                                                การแข่งขันกรอกน้ำใส่ขวด

 

                                                      การแข่งขันวิ่งผลัด

 

 

 

นักกีฬาอนุบาลรับเหรียญและโล่รางวัล จากการแข่งขันกีฬาอนุบาล

 

 

 

 


- กิจกรรมหนูน้อยอนามัยดี

นักเรียนอนุบาลล้างมือก่อนรับประทานอาหารและรับประทานอาหารครบทั้ง 5 หมู่ ถูกสุขอนามัย

 


หลังรับประทานอาหารแปรงฟันและล้างหน้า ให้สะอาด

 


5.โครงการอนุรักษ์เอกลักษณ์ไทยและภูมิปัญญาไทย

 

นักเรียนอนุบาลสนุกกับการละเล่นแบบไทย   การเดินกะลา     การขี่ม้าส่งเมือง
 

                                        การกระโดดเชือก          

 

      

 

 

คลิปกิจกรรมนักเรียนปีการศึกษา 2555
 
 
 
 
 
***************************************************************************** 
 
คลิปวิดีโอกิจกรรมนักเรียนปีการศึกษา 2555
 
 

 

 
ภาพบรรยากาศวันแรกของการเรียนสำหรับน้องอนุบาล 1 และ 2
 
 
 

 
ภาพบรรยากาศการทำ Big Cleaning Day ทำความสะอาดห้องเรียนและอาคารเรียนอนุบาล เพื่อป้องกันโรคมือเท้าปาก วันที่ 26 กรกฎาคม 2555  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 
 

 

 

 

 
************************************
 
 
*****************************************************************************
 
 
 
โรงเรียนถนอมพิศวิทยาวิทยาเปิดวิสัยทัศน์ใหม่
 
ด้านการพัฒนาการเรียนการสอน
โดยก้าวเข้าสู่โรงเรียนสามภาษา ไทย อังกฤษ จีน
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนถนอมพิศวิทยา ร่วมกับ สถาบันสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง
Chinese Language and Culture School of Kunming (HUAWAN)
 
โดยเป็นหนึ่งในห้าของสถาบันหลักในด้านการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีน
 
จีนขี้นตรงต่อรัฐบาลกลางของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
และโรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษามีนบุรี
 
**********************************************************************************************
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน
สำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย
ในหลักสูตรPlay and Learn Huawan ในเทอม 2/2555
เรียนภาษาอังกฤษ 4 ชั่วโมง เรียนภาษาจีน 1 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์
 
***********************************************************************************************************
 
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาีจีน
สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556
ในหลักสูตร Special English Huawan  
เรียนภาษาอังกฤษ 4 ชั่วโมง เรียนภาษาจีน 1ชั่วโมง ต่อสัปดาห์
 

                                                                   

***************************************************************************** 

                     

 

 

 

การเรียนการสอนภาษาจีนของนักเรียนระดับปฐมวัย อ.1-3 

 

 

โรงเรียนถนอมพิศวิทยา

 

ภายใต้หลักสูตร Play and Learn Huawan 

 

ที่เน้นการสร้างความรักในการเรียนภาษาจีนอย่างสนุกสนาน

ผ่านบทเพลงและเกมการศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

******************************************************************************************

 

 

 

ความสำคัญของภาษาจีน

 

                 โดยอาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช

ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมพิศวิทยา

 

ปัจจุบันประเทศจีนก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลกในลำดับที่สองแทนที่ประเทศญี่ปุ่น  พบว่านอกจากจะเป็นประเทศที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจูงแล้วยังเป็นตลาดการค้าที่ใหญ่โตด้วยจำนวนประชากรที่มีกำลังซื้อมากกว่าหนึ่งพันสามร้อยล้านคน  ภายใต้สภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรปกลุ่มอียู  ทำให้ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกต่างแข่งขันกันเพื่อไปลงทุนทางการค้ากับประเทศจีน  นอกจากนี้ประเทศจีนยังยังสามารถเป็นแหล่งระบายสินค้าจากประเทศต่าง ๆ ไปได้ทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศจีนมากกว่า 15 ประเทศ

จากการรวมตัวของประชาคมอาเซียน 10 ประเทศ ประเทศไทยถือเป็นประเทศหนึ่งที่มีวิสัยทัศน์และสถานะทางเศรษฐกิจที่เจริญก้าวหน้าทั้งยังศักยภาพสูงทางด้านโลจิสติกส์มีสถานภาพการเป็นศูนย์กลางของประชาคมเอเชียนด้วยความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์และมีเสถียรภาพมั่นคงมากกว่าประเทศเพื่อนบ้านประเทศอื่นๆ ทำให้ไทยได้มีความสนใจจากประเทศต่าง ๆ ที่จะใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางด้านโลจิสติกส์ส่งสินค้าผ่านประเทศไทยเชื่อมต่อระหว่างทวีปอาฟริกา ทวีปยุโรปและทวีปเอเชีย  ซึ่งจะเห็นได้จากโครงการอภิมหายักษ์ระดับโลกท่าเรือเมืองทวาย  ซึ่งจะนำส่งสินค้าจากทวีปยุโรป ทวีปอาฟริกา กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง ผ่านประเทศไทยทางจังหวัดกาญจนบุรีไปยังท่าเรือแหลมฉบัง และกระจายสินค้าต่อไปยังประเทศลาว ประเทศกัมพูชา ประเทศเวียดนาม ประเทศจีนผ่านทางเมืองคุณหมิง ประเทศฮ่องกง ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเกาหลีใต้ เป็นต้น  นอกจากนี้การคมนาคมสื่อสารระหว่างประเทศไทยและประเทศจีนได้เพิ่มความใกล้ชิดมากขึ้น เมื่อประเทศร่วมกับประเทศจีน ได้จัดทำโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมจากเมืองคุนหมิงลงมาที่เมืองเวียงจันทร์ประเทศลาว ด้วยงบลงทุนมหาศาส และประเทศไทยมีโครงการทำรถไฟความเร็วสูงเข้าต่อเชื่อมผ่านประเทศไทย ต่อไปจนถึงประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์  นอกจากนี้ประเทศไทยเองก็ยังให้ความสำคัญกับประเทศจีนในฐานะที่เป็นประเทศที่ส่งออกสินค้าไปขายมากที่สุดด้วยพลังแห่งกำลังซื้ออันมโหฬาลกว่าหนึ่งพันสามร้อยล้านคน นอกจากนี้บริษัทข้ามชาติของประเทศไทยได้ไปขยายการลงทุนทางการค้าในประเทศจีนเป็นจำนวนมาก  เพื่ออาศัยประเทศจีนเป็นตลาดการค้าที่สำคัญ  ทดแทนตลาดทางประเทศทางสหรัฐอเมริกาและประเทศทางยุโรป ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ จนลดกำลังซื้อลงไปมาก  ทั้งประเทศจีนเองก็เป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงในการผลิตสินค้าได้มากมายหลากหลายและมีราคาถูก ทำให้คนไทยจำนวนมากมีความสนใจที่จะนำสินค้าจากประเทศจีนมาจำหน่ายในประเทศไทย  ทั้งในปัจจุบันมีการขยายตัวอย่างก้าวกระโดดกว่าสามร้อยเปอร์เซนต์ของนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนที่มีกำลังซื้อได้หลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้นเป็นอันดับต้นๆ และมีการเติบโต ทดแทนนักท่องเที่ยวจากประเทศทางทวีปยุโรปและญี่ปุ่น

ดังนั้นทำให้ประเทศไทยต้องมีการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมกับประเทศจีนมากขึ้น  ดังนั้นการจัดสรรบุคลากรด้านต่างๆ จึงจำเป็นต้องคัดสรรบุคคลที่สามารถสื่อสารภาษาที่ โดยเฉพาะภาษาจีน  เพื่อเป็นบุคลากรที่สำคัญสำหรับองค์กรทางการค้า การลงทุน การอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวจากประเทศจีนที่ได้มาลงทุนในประเทศไทย  ด้วยเหตุนี้การเรียนรู้ภาษาจีนจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างโอกาสที่ดีในอนาคตให้กับตนเอง ในด้านตำแหน่งหน้าที่การงานและการลงทุนด้านการค้า  ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนเอกชนในเขตภาคเหนือ และโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และโรงเรียนบางส่วนในสังกัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้นำครูจากประเทศจีนหลายพันคนเข้ามาสอนภาษาจีนในโรงเรียน  เพื่อเตรียมตัวนักเรียนให้สอดรับกับวิสัยทัศน์ต่อการพัฒนาการทางเศรษฐกิจในอนาคตของประเทศไทย  นอกจากนี้โรงเรียนรัฐบาลที่มีชื่อเสียงหลายโรงเรียนบรรจุการเรียนการสอนภาษาจีนในระดับชั้นมัธยมต้นด้วยทำให้การเรียนการสอนภาษาจีนในระดับประถมศึกษาเกิดความทวีความสำคัญยิ่งขึ้น

 เนื่องจากโรงเรียนถนอมพิศวิทยามีวิสัยทัศน์สำหรับการการศึกษาของนักเรียน  ที่จำเป็นจะต้องพัฒนาให้เป็นโรงเรียนที่มีความก้าวหน้าในด้านการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของประเทศไทยและความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของโลก  จึงได้จัดการเรียนการสอนภาษาจีนเพิ่มเติมเข้ามา นอกเหนือจากการเรียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้น ตามปกติ  โดยโรงเรียนถนอมพิศวิทยาได้รับความร่วมมือกับสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง (Hawan) ซึ่งเป็นหนึ่งในห้าของสถาบันหลักด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนที่ขึ้นตรงต่อรัฐบาลของประเทศจีนซึ่งเป็นสิ่งที่โดดเด่น เนื่องจากการเรียนกับสถาบันนี้ในโรงเรียนถนอมพิศวิทยา จะเป็นผลดีต่อนักเรียนที่ต้องการส่งเสริมการเรียนภาษาจีนเป็นพิเศษ  ด้วยการไปออกค่ายเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีนในประเทศจีน  การเรียนภาษาจีนระดับเข้มข้นในประเทศจีนช่วงระยะเวลาสั้น 1-6  เดือน หรือต้องการเรียนต่อในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยในประเทศจีน  ซึ่งสามารถดำเนินการได้โดยผ่านตัวแทนของสถาบัน ซึ่งจะไม่ได้รับสิทธินี้ถ้าเรียนกับสถาบันสอนภาษาอื่น ๆ ในเมืองไทยหรือเรียนกับโรงเรียนที่จ้างครูจีนเองโดยตรง  นอกจากนี้การเรียนภาษาจีนกับครูจีนหรือครูไทยที่สอนภาษาจีนก็ยังมีปัญหาการผิดเพี้ยนทางภาษา ทำให้นักเรียนออกเสียงภาษาจีนกลางหรือที่เรียกว่าจีนแมนดารินได้ไม่ถูกต้อง โดยมีสำเนียงไปทางจีนกวางตุ้ง หรือจีนไหหลำ  ด้วยเหตุนี้ครูจีนทุกคนที่ดำเนินการสอนผ่านทางทำให้ทางสถาบันมีความจำเป็นที่จะต้องมีการทดสอบการออกเสียงภาษาจีนกลางของครูด้วย  เพื่อการสร้างคุณภาพที่ดีสำหรับครู  

      สำหรับการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนถนอมพิศวิทยา  จะเริ่มดำเนินการในระดับชั้นปฐมวัยเป็นลำดับแรก  เพื่อเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ภาษาจีนในระบบการศึกษาทางเลือก จัดการเรียนการสอนโดยสถาบันภาษาจีนไชน่าวิช  ภายใต้การอำนวยการและควบคุมคุณภาพโดย สถาบันสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง   ในเทอมที่2/2555    โดยจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในระดับชั้นอนุบาล 1-3  ในวันศุกร์ เวลา 15.30-16.30 น.  ภายใต้หลักสูตร Play and Learn Huawan   โดยการสอนภาษาจีนสำหรับเด็กอนุบาลจะเน้นในเรื่องการสร้างความรักในการเรียนภาษา โดยเน้นการสอนร้องเพลง การเต้นรำประกอบเพลงพร้อมสนทนาภาษาจีนอย่างง่าย คำศัพท์ที่ควรรู้ การเล่นเกมทางการศึกษา เพื่อให้เด็กมีความสนุกสนานในการเรียนเป็นสำคัญ 

สำหรับในปีการศึกษา 2556     จะเปิดการสอนภาษาจีนระดับประถมศึกษาปีที่ 1  โดยจะเปิดการศึกษาภาษาจีนตามแนวทางระบบการศึกษาทางเลือกที่เรียกว่า  โครงการSpecial  English Hauwan  โดยเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น ชั่วโมง และ เรียนภาษาจีน หลักสูตรHauwan 1ชั่วโมง  ซึ่งจะเป็นการเรียนการสอนที่เน้นในเรื่องการสร้างความรักในการเรียนภาษา โดยเน้นการสอนเพลงและการเต้นรำประกอบกิจกรรมเพลง  คำศัพท์ที่สำคัญ การเล่นเกมทางการศึกษา ตลอดจนการสนทนาภาษาจีนในชีวิตประจำวัน  การเรียนภาษาจีนด้านการออกเสียงผ่านพินอิน พร้อมกับการเรียนเสริมภาษาจีนด้วยตนเองที่บ้านผ่านคลิปวิดีโอที่สอนโดยครูจีนเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพและความสำเร็จในการเรียนภาษาจีนให้กับนักเรียนมากขึ้นนอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียนปกติ    สำหรับในอนาคตการเรียนภาษาจีนในโรงเรียนถนอมพิศวิทยา  อาจจะขยายการเรียนภาษาจีนในหลักสูตรนี้ ในช่วงชั้นที่ 1 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 จะจัดการเรียนการสอนภาษาจีน 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และในช่วงชั้นที่ 2  ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6  จะจัดการเรียนการสอนภาษาจีน 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์   นอกจากนี้ถ้ามีความสนใจที่จะพัฒนาการเรียนภาษาจีนเป็นพิเศษ  ได้แก่ การไปเรียนภาษาจีนกับสถาบันสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง ในเมืองคุนหมิง  ก็อาจมีโครงการค่ายภาษาจีนสำหรับเด็กประถมศึกษา โดยจัดเป็นค่ายในรูปแบบ family Campus  ซึ่งจะรับเฉพาะนักเรียนที่มีผู้ปกครองร่วมไปด้วย  เป็นต้น  นอกจากนี้สถาบันสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง  Chinese Language and Culture School of Kunmingได้จัดตั้งสาขากรุงเทพมหานคร ที่โรงเรียนถนอมพิศวิทยาโดยมีการจัดตั้งอยู่ที่ชั้นห้าของตึก35 ปี ทั้งยังรับสอนภาษาจีนสำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไปอีกด้วย 

 

 

 

   สถาบันสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง สาขากรุงเทพมหานครและศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนHuawen  

                                 ตั้งอยู่ ณ ตึก 35 ปี  ชั้น 5  โรงเรียนถนอมพิศวิทยา  CHINESE EDUCATION HUB 

 


 

 

*****************************************************************************
 
 

 

 

 
 
 

 

 โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1808 ถนนลาดพร้าว 62 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กุรุงเทพฯ10310 โทร. 0-2514-1819 โทรสาร 0-2539-4969
โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1808 ระหว่างซอยลาดพร้าว 62 - 64 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กุรุงเทพฯ10310
โทร. 0-2514-1819 , 0-2539-4968 โทรสาร 0-2539-4969
E-mail : ariyasound@thaimail.com