ReadyPlanet.com
dot dot
ข่าวผู้บริหาร
 

 ข่าวผู้บริหาร

 

 

อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมพิศวิทยา
ได้รับมอบเกียรติบัติรางวัลเหรียญทองแดง
สำหรับโรงเรียนเอกชน
ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(ONET)
ตามเกณฑ์ที่กำหนด 
ปีการศึกษา 2557
 
 
ณ โรงแรมอะเดรียติคพาเลซ กรุงเทพมหานคร
 

 

วันที่ 5 มิถุนายน 2558
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ***************************************************************************
 
 
 
 
 
 
อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช  ผู้อำนวยการ และ อาจารย์พลอนันต์ สุพรรณเภษัช ผู้จัดการ
ได้เดินทางไปดูงานด้านการศึกษาที่ประเทศไต้หวัน
ระหว่างวันที่ 3-6 ตุลาคม  2558

**************************************************************************************
 
 
 
 
อาจารย์อริยะ  สุพรรณเภษัช ผู้อำนวยการ   อาจารย์พลอนันต์ สุพรรณเภษัช ผู้จัดการ และคณะครู
ได้เดินทางไปทัศนศึกษาณ  เกาะฮ่องกง เมืองเซินเจิ้น เมืองจูไห่ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ระหว่างวันที่ 16-18  ตุลาคม 2558
 
 
 
**************************************************************************************

 

อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช ผู้อำนวยการ 

คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้นป.1-3 โรงเรียนถนอมพิศวิทยา

ได้เดินทางไปทัศนศึกษาและฝึกปฏิบัติการภาษาจีน

ณ มหานครปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ระหว่างวันที่ 25-29  เดือนมีนาคม 2558  

 

 

 

 

 **********************************************************************

***************************************************

 ผู้บริหารโรงเรียนถนอมพิศวิทยา

อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช และอาจารย์พลอนันต์สุพรรณเภษัช

ได้ร่วมศึกษาดูงานทางด้านการศึกษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศเกาหลีใต้

ระหว่างวันที่ 11-15  เดือนสิงหาคม 2557

 

 

 

 

***************************************************

อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช ผู้อำนวยการ 

ได้เดินทางไปศึกษาดูงานทางด้านการศึกษาและวัฒนธรรมพร้อมกับการสำรวจแนวทางการจัดค่ายทัศนศึกษาและฝึกการใช้ภาษาจีน

ร่วมกับและอาจารย์พลอนันต์สุพรรณเภษัช ผู้จัดการ

และคณะครูโรงเรียนถนอมพิศวิทยา

ณ เมืองปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ระหว่างวันที่ 16-21  เดือนกันยายน 2557

 

*************************************************** 
 

 

 

อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมพิศวิทยา

 

ด้นำนักเรียนโรงเรียนถนอมพิศวิทยา

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 8 คน

ไปร่วมกิจกรรมในค่ายซัมเมอร์แคมป์

ซึ่งจัดโดยสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งคุนหมิง

 ณ เมืองคุนหมิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ภายใต้การประสานงานของสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งคุนหมิง สาขากรุงเทพมหานคร

เป็นระยะเวลา 15 วัน 

ระหว่างวันที่ 12 - 26 มีนาคม 2557

 

 

 

 

   

    

 

 

   

 

 

 

*************************************************** 

 

 อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช

ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมพิศวิทยาและนายกสมาคมพัฒนาสถานรับเลี้ยงเด็กไทย

และคณะกรรมการสมาคมพัฒนาสถานรับเลี้ยงเด็กไทย

ร่วมถวายพระพร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

ณ โรงพยาบาลศิริราช  วันที่ 1 มิถุนายน 2556

 

 

 

 

 

 

 

 อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช

ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมพิศวิทยาและนายกสมาคมพัฒนาสถานรับเลี้ยงเด็กไทย

และคณะกรรมการสมาคมพัฒนาสถานรับเลี้ยงเด็กไทย

ร่วมถวายพระพร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

ณ โรงพยาบาลศิริราช  วันที่ 1 มิถุนายน 2556

 

***************************************************

 

อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช  

ได้นำคณะผู้บริหารโรงเรียนระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ดูงานด้านการเรียนการสอนด้านภาษาจีนในมณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 3 เมษายน 2556

 

 

*********************************************************************
 

 

 โครงการ ดูงานด้านการเรียนการสอนภาษาจีนสำหรับเด็กปฐมวัย รุ่นที่ 1

ภายใต้ความร่วมมือของสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง

โรงเรียนถนอมพิศวิทยาและโรงเรียนสอนภาษาไชน่าวิส

เพื่อการสร้างเสริม ประสบการณ์ และสายสัมพันธ์ทางการศึกษานานาชาติสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน

กำหนดการเดินทางวันที่ 31  มีนาคม -  3 เมษายน  2556

หลักการและเหตุผล

                การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยจะให้สำเร็จลุล่วงภายในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) เพื่อสร้างให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน และมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน รวมทั้งแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี เรียกว่า ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) มีผลให้ประเทศในกลุ่มอาเซียนต้องปรับตัว รวมทั้งการปรับความสัมพันธ์กับประเทศที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ จีน ซึ่งเป็นประเทศที่มีขนาดประชากรใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของโลก และมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของโลก นอกจากนี้ จีนเป็นมหาอำนาจที่ใกล้ชิดประเทศไทย จึงมีความจำเป็นที่ต้องจัดให้มีการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความรู้และวัฒนธรรมร่วมกัน  ซึ่งอาจเป็นแนวทางหนึ่งที่จะนำเสนอแนวทางเพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านการจัดการศึกษาภาษาจีนให้กับสถานศึกษาเอกชนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษาในปัจจุบัน

            อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมพิศวิทยาได้รับโอกาสที่ดีที่ได้ไปศึกษาดูงานทางด้านการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีน จำนวน 12 วัน ณ สถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิงมืองคุนหมิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนภายใต้การอนุเคราะห์จากสถาบันคอมพิวเตอร์และภาษามีนบุรี ทำให้ได้เปิดโลกทัศน์ใหม่เกี่ยวกับประเทศจีนและการเรียนการสอนภาษาจีน โดยเฉพาะได้พบว่าการเรียนอักษรพินอินที่ช่วยในการออกเสียงภาษาจีนให้ถูกต้อง จะเป็นประตูสำคัญในการพูดและการสื่อสารภาษาจีน  ทำให้ได้ระลึกถึงสิ่งที่เคยผิดพลาดจากการที่ได้ลองผิดลองถูกล้มลุกคลุกคลานจากการให้สถาบันการศึกษาในประเทศไทยจัดการเรียนการสอนภาษาจีนภายในโรงเรียน

หลังจากกลับมาประเทศไทยได้ไปศึกษาดูงานการสอนภาษาจีนระดับปฐมวัยที่โรงเรียนมาเรียลัย ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการศึกษาของโรงเรียนสอนภาษาจีนไชน่าวิช ซึ่งเป็นตัวแทนของสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทำให้เกิดความมั่นใจในแนวทางการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนสอนภาษาไชน่าวิช  จึงได้ทดลองจัดการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนถนอมพิศวิทยาสำหรับเด็กปฐมวัยเป็นภาษาที่สามเพิ่มเติมจากภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ได้พยายามรวมเอาประสบการณ์ที่ได้จัดโครงการภาษาอังกฤษระดับปฐมวัยที่ประสบความสำเร็จมากภายในโรงเรียนนำมาจัดการศึกษาภาษาจีนนี้ด้วย ทำให้ได้หลักการที่จะพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนในเด็กระดับปฐมวัยที่ทำให้เกิดความสำเร็จมากขึ้นซึ่งมุ่งให้เด็กเรียนด้วยความรักและมีความสุข  พบว่าเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางด้านภาษาจีนได้อย่างรวดเร็วมาก ๆ

ภายใต้การเรียนภาษาจีนไปพร้อม ๆ กับการเรียนภาษาอังกฤษในลักษณะโรงเรียนกึ่งสามภาษา ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาด้านภาษาภายใต้แนวคิดของกลุ่มนายแพทย์และนักการศึกษาที่กล่าวไว้ว่า ช่วงอายุ 1-6 ปี เป็นช่วงทองของการเรียนรู้ด้านภาษา  

ด้วยเหตุนี้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้โรงเรียนเอกชนได้มีโอกาสพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาจากประเทศไทยได้เดินทางศึกษาเรียนรู้ภาษาจีน เรียนรู้การใช้ชีวิตและวัฒนธรรมจีน และสามารถเตรียมตัวและเป็นข้อมูลในการวางแผนการเรียนภาษาจีนในสถานศึกษาในอนาคต เพื่อการพัฒนาและสร้างโอกาสตลอดจนเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้นักเรียนหรือนักศึกษาในแต่ละสถานศึกษาให้มีความพร้อมและเป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพในอนาคต ให้ทัดเทียมก้าวทันกับการก้าวไวของการสอนภาษาจีนสำหรับโรงเรียนเอกชนในเขตภาคเหนือรวมทั้งโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครและ สพฐ. ซึ่งนำครูจีนหลายพันคนผ่านสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ(Hanban) อีกทั้งหลายโรงเรียนรัฐบาลดังในระดับมัธยมต้นและมัธยมปลายได้มาบรรจุภาษาจีนเข้าไปในหลักสูตรด้วย  ถ้าโรงเรียนเอกชนยังก้าวช้าหรือยังขอรอเวลาอีกหลายปีก็อาจไม่ทันการณ์   

ดังนั้นเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลสำหรับโรงเรียนเอกชน ทางโรงเรียนถนอมพิศวิทยาได้ร่วมกับสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิงและโรงเรียนสอนภาษาจีนไชน่าวิส จึงร่วมกันจัดโครงการ ดูงานด้านการเรียนการสอนภาษาจีนสำหรับเด็กปฐมวัย รุ่นที่ 1 ขึ้น 

ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้มีสิ่งสำคัญที่ต้องการดูเพิ่มเติมจากเป็นพิเศษการศึกษาดูงานครั้งก่อน ได้แก่

1) การไปศึกษาดูงานที่ประเทศจีนครั้งแรก ไม่ได้พบนักเรียนชาวจีนเลยเนื่องจากได้เดินทางไปในช่วงปิดเทอม  ซึ่งครั้งนี้จะเป็นโอกาสที่สำคัญที่จะได้พบบรรยากาศการเรียนการสอนภาษาจีนในเด็กระดับปฐมวัยและประถมศึกษาของนักเรียนจีน ทั้งยังได้มีโอกาสดูเอกสารการเรียนการสอนและสื่อที่ใช้ในการเรียนอันจะเป็นประโยชน์ต่อการวางหลักสูตรและตำราภาษาจีนที่จะใช้ในประเทศไทยด้วย                                                           

2)การดูงานในครั้งนี้ยังได้โอกาสศึกษาการจัดค่ายการเรียนรู้ภาษาจีนสำหรับเยาวชนจากประเทศไทยซึ่งจัดโดยสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิงซึ่งจะทำให้ผู้ไปศึกษาดูงานได้รับรู้แนวทางการจัดค่ายภาษาจีนในประเทศจีนและความเป็นอยู่ของเยาวชนไทยภายในสถาบัน อันจะเป็นประโยชน์ตัดสินใจส่งเยาวชนไทยอายุ 10 ปีขึ้นไปมาร่วมออกค่ายการเรียนรู้ภาษาจีนกับสถาบันในอนาคต

วัตถุประสงค์

1.    เพื่อให้คณะครู อาจารย์ประเทศไทย ที่เข้าร่วมโครงการได้ดูงานการเรียนการสอนด้านภาษาจีนสำหรับเด็กปฐมวัย  ณ  ในสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงของประเทศจีน และการจัดค่ายภาษาจีนสำหรับเยาวชนไทย ณ สถาบันภาษาและวัฒนธรรมคุนหมิง

2.    เพื่อให้คณะครู อาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้และสัมผัสวัฒนธรรมจีน ผ่านการใช้ชีวิตร่วมกับชาวจีน และการทัศนศึกษาในแหล่งประวัติศาสตร์ แหล่งท้องเที่ยวที่สำคัญของประเทศจีน

3.    เพื่อให้คณะครู อาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการได้ทำความรู้จัก และทำความเข้าใจกับหลักการเรียนการสอนของชาวจีน เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ และเป็นแนวทางในการตัดสินใจในการพัฒนาและประยุกต์ใช้ร่วมกับสถานศึกษาต่างๆของคณะครู อาจารย์ที่สังกัดอยู่

 

ผู้เข้าร่วมโครงการ

เฉพาะคณะผู้บริหารในสถานศึกษาเท่านั้น  รับรองในฐานะแขกผู้มีเกียรติของรัฐบาลจีน 

รูปแบบ/สถานที่ การดำเนินงาน

1.       ดูงานด้านการเรียนภาษาจีนอย่างมีประสิทธิภาพจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงเรียนสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งคุนหมิง

2.       มีครูอาจารย์ และผู้บริหารจากโรงเรียน เป็นดูแลผู้เข้าร่วมโครงการฯ ตลอดโครงการ

ระยะเวลาการดำเนินงาน

-           4 วัน รวมวันเดินทาง

 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.    คณะครู อาจารย์และผู้บริหารที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้การจัดการศึกษาทางด้านภาษาจีนสำหรับเด็กปฐมวัย ณ สถาบันการศึกษาในประเทศจีน และการจัดค่ายภาษาจีนสำหรับเยาวชนไทย ณ สถาบันภาษาและวัฒนธรรมคุนหมิง

2.     คณะครู อาจารย์และผู้บริหารที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้วัฒนธรรมจีน ตลอดจนการเรียนรู้แหล่งประวัติศาสตร์ อารยธรรม ของประเทศจีน

3.    คณะครู อาจารย์และผู้บริหารที่เข้าร่วมโครงการได้ประสบการณ์การใช้ชีวิตแบบชาวจีน และเป็นแนวทางในการตัดสินใจในการพัฒนาและประยุกต์ใช้ร่วมกับสถานศึกษาต่างๆของคณะครู อาจารย์ที่สังกัดอยู่

  กำหนดการโครงการ ดูงานด้านการเรียนการสอนภาษาจีนสำหรับเด็กปฐมวัย รุ่นที่ 1

ภายใต้ความร่วมมือของสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง

โรงเรียนถนอมพิศวิทยาและโรงเรียนสอนภาษาไชน่าวิส

เพื่อการสร้างเสริม ประสบการณ์ และสายสัมพันธ์ทางการศึกษานานาชาติสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน

กำหนดการเดินทางวันที่ 31  มีนาคม -  3 เมษายน  2556

********************************************************************************

วันที่หนึ่งของการเดินทาง      กรุงเทพมหานคร สถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง

********************************************************************************

8.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ 

10.00  น. ออกเดินทางสูง เมืองคุนหมิง  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสายการบินไทยอินเตอร์ 

เมืองคุณหมิง จัดเป็นเมืองเอกของมณฑลยูนนาน ตัวเมืองตั้งอยู่บนที่ราบสูง ความสูงของพื้นที่ราว 1,900 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีภูเขาล้อมรอบทั้ง 3 ด้าน ทำให้คุนหมิงมีอากาศเย็นสบาย อีกทั้งด้านใต้ยังติดกับทะเลสาบเตียนฉือที่กว้างใหญ่ (พื้นที่ประมาณ 298 ตารางกิโลเมตร) ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยควบคุมอุณหภูมิของเมืองให้สม่ำเสมอ อากาศอบอุ่นตลอดทั้งปี จึงเป็นดั่งแดนสวรรค์ของพืชพันธุ์นานาชนิด ด้วยเหตุนี้เองที่นี่จึงได้รับสมญานามว่า นครแห่งฤดูใบไม้ผลิและจัดเป็นทำเลที่ดีในการตั้งถิ่นฐานของชนเผ่าต่างๆ

นำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองคุนหมิง ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง

14.00 น. นำท่านเยี่ยมชมสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง และการเรียนการสอนภายในสถาบัน      สำหรับสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง ซึ่งเป็นหนึ่งในห้าของสถาบันภาษาหลักของรัฐบาลจีน  เดิมสถาบันดำเนินการเป็นโรงเรียนเฉพาะที่จัดการเรียนการสอนด้านการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนสำหรับชาวจีนต่างชาติ  ในเขตทิศตะวันตอก ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1960 โดยรัฐบาลจีน ปัจจุบันได้เพิ่มขอบเขตหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในเขตภาคเหนือตลอดจนกรุงเทพมหานครรวมทั้งปริมณฑล  

18.00 น. ผู้อำนวยการสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง จัดเลี้ยงต้อนรับคณะผู้บริหารที่ดูงาน

20.00 น. เข้าพักผ่อนที่โรงแรมชั้นดีบริเวณสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง  จะพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือเดินทางshopping ในห้างสรรพสินค้าWallmart  หรือสินค้าราคาถูกในร้านค้าบริเวณใกล้เคียง

********************************************************************************

วันที่สองของการเดินทาง      ศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลเจี้ยนกง  และโรงเรียนระดับประถมศึกษาหมิงทง

 ตลาดนัดคนเดิน พารากอนคุนหมิง 

                                             ค่ายภาษาจีนสำหรับเยาวชนไทยสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง

********************************************************************************

8.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม 

9.00  น. ศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองคุนหมิง โรงเรียนอนุบาลเจี้ยนกง

10.30 น. ศึกษาดูงานโรงเรียนประถมศึกษาที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองคุนหมิง โรงเรียนหมิงทง 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่ภัตตาคาร

13.00 น. แวะชมตลาดนัดคนเดิน หรือสยามพารากอนแห่งคุนหมิง  ซึ่งมีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่มีสินค้า แบรนด์เนมและร้านค้าเล็ก ๆ ซึ่งขายสินค้าราคาถูกจำนวนมาก 

17.00 น.  รับประทานอาหารค่ำ ที่ภัตตาคาร 

18.00 น.  เข้าพักผ่อนที่โรงแรมชั้นดี ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย   ศึกษาดูงานด้านการจัดกิจกรรมค่ายภาษาจีนในสถาบันฯ หรือshopping สินค้าในห้างสรรพสินค้าWallmart  หรือสินค้าราคาถูกในร้านค้าบริเวณใกล้เคียง

********************************************************************************

วันที่สามของการเดินทาง      พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ เมืองยูนนาน

********************************************************************************

8.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่ภัตตาคารบริเวณพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์

13.00 น.  เดินทางศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์  เมืองยูนนาน ที่มีซากฟอสซิลไดโนเสาร์ที่สมบูรณ์จัดแสดงมากกว่า 600 ซาก  อาคารพิพิธภัณฑ์ได้จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการขุดซากไดโนเสาร์  จัดแสดงซากฟอสซิลไดโนเสาร์รูปแบบต่าง ๆ ภายใต้เทคโนโลยีที่น่าสนใจ การบำรุงรักษาซากไดโนเสาร์ ชมโรงภาพยนตร์ 4 D  จัดแสดงภาพยนตร์การสูญพันธุ์แห่งไดโนเสาร์ และจัดแสดงส่วนของซากไดโนเสาร์ที่ยังไม่ได้ขุดค้นขึ้นมาจำนวนมาก  รวมทั้งชมสวนสนุกที่ตั้งอยู่อาคารส่วนนอกพิพิธภัณฑ์ที่ให้ความรู้เรื่องไดโนเสาร์และท่านสามารถได้รับความบันเทิงกับเครื่องเล่นเต็มรูปแบบ

18.00 น.  เข้าพักผ่อนที่โรงแรมชั้นดี ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย  ศึกษาดูงานด้านการจัดกิจกรรมค่ายภาษาจีนในสถาบันฯ หรือ  shopping ในห้างสรรพสินค้าWallmart  หรือสินค้าราคาถูกในร้านค้าบริเวณใกล้เคียง

********************************************************************************

วันที่สี่ของการเดินทาง      วัดหยวนถง  สนามบินนานาชาติคุนหมิง

********************************************************************************

8.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม  พร้อมจัดกระเป๋าพร้อมสำหรับการเดินทางกลับ

9..00 น. ชมวัดหยวนถง  ซึ่งเป็นวัดที่ผสมผสานทั้งวัดไทย พม่าและธิเบต  วัดแห่งนี้เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาถึง 3 นิกาย  สร้างมาตั้งแต่สมัยราชวงค์ถังมีอายุยาวนานประมาณ 1,200 ปี

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่ภัตตาคารหรือสนามบิน

14.00 น.  เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ โดยสายการบินไทยอินเตอร์

***************************************************

 

 

 

 

 

อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมพิศวิทยา

 

ด้รับเกียรติจากโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการบัญชี

โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ

 เชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ

 

เรื่อง พัฒนาสมาธิด้วยเสียงเพลง 

 

ในวันศุกร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ุ 2556 เวลา 9.00-12.00 น. 

 

ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ

 

จังหวัดสมุทรปราการ

 ***************************************************

ผู้บริหารโรงเรียนถนอมพิศวิทยา คณะครู ผู้ปกครอง

ร่วมถวายพระพร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

และพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาถ

ณ โรงพยาบาลศิริราช วันที่ 12 มกราคม 2556


 

ชมรมนาฎศิลป์โรงเรียนโรงเรียนถนอมพิศวิทยา

ควบคุมโดยครูกรรณิการ์ พานุรัตน์

จัดแสดงมโนห์ราตัวอ่อนแสดงเพื่อถวายพระพรต่อ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

และพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาถ

ณ โรงพยาบาลศิริราช วันที่ 12 มกราคม 2556

 

 

 ***************************************************
 
 
 
 
อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช ผู้อำนวยการ และ อาจารย์พลอนันต์ฺ สุพรรณเภษัช ผู้จัดการ
ไปศึกษาดูงานและเรียนรู้ภาษาจีน ณ สถาบันสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง
เมิองคุนหมิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ระหว่างวันที่ 1 - 12  สิงหาคม  2555

                                                                    

รายละเอียดโดยย่อ

เมื่อวันที่1-12 สิงหาคม 2555  อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช ผู้อำนวยการ และอาจารย์พลอนันต์ สุพรรณเภษัช  ผู้จัดการ โรงเรียนถนอมพิศวิทยา ได้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาหลักสูตรการเรียนการสอนชาวต่างชาติและทัศนศึกษาดูงาน

ณ สถาบัน  Chinese  Language  and  Culture  School  of  Kumming   คุนหมิง  ประเทศจีน  รุ่นที่  2  ปีการศึกษา 2555  โดยความร่วมมือของโรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา  มีนบุรี และสถาบันChinaviz  Language  Center   เพื่อเพิ่มพูนวิสัยทัศน์และเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน   และแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนของประเทศจีนในระดับสากล

*    การฝึกอบรมเข้มข้นโดยเรียนรู้ในห้องเรียนกับครูสอนภาษาจีนของสถาบันฯเรื่องการออกเสียงภาษาจีน ด้วยพินอิน การสนทนาภาษาจีน และศึกษาศิลปวัฒนธรรมจีน

*      เยี่ยมชมความเป็นอยู่ของนักเรียนต่างชาติที่ฝึกอบรมอยู่ในสถาบันฝึกอบรมสำหรับนักเรียนจีนโพ้นทะเล และสถานที่ตั้งของแคมป์สอนภาษาและวัฒนธรรมจีนสำหรับนักเรียนต่างชาติที่จัดตั้งโดยรัฐบาลจีน

*    เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยยูนนาน  Yunnan University of finance & Economics ถือได้ว่าเป็นสถาบันการศึกษาระดับสูงโดยจัดให้มีการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท รวมถึงการจัดให้มีการสอนภาษาจีน สำหรับนักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1951 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในสาขาวิชาด้านธุรกิจ การเงิน การจัดการและเศรษฐศาสตร์ นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังมี โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันชั้นนำทั้งใน สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เป็นต้น

      มหาวิทยาลัยแห่งนี้ ครอบคลุมเนื้อที่ 397,066 ตารางเมตร โดยใช้เนื้อที่ก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารต่างๆ 240,000 ตารางเมตร สิ่งอำนวยความสะดวก ครบครัน รวมทั้งอุปกรณ์สาธิตทันสมัย มีสภาพแวดล้อมที่งดงามให้กับนักศึกษา ปัจจุบันมหาวิทยาลัยแห่งนี้มี คณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าหน้าที่ 1,000 กว่าท่าน นักศึกษา 10,000 กว่าคน 

 

*      ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ เมืองยูนนาน  ที่มีซากฟอสซิลไดโนเสาร์ที่สมบูรณ์จัดแสดงมากกว่า 600 ซาก

*    ทัศนศึกษาอุทยานป่าหินงาม คุนหมิง (Stone  Forest) เป็นป่าหินที่ใหญ่ที่สุดของโลก มีอาณาเขตกว้างขวางถึง 40,000 ไร่ ซึ่งแต่ เดิมเป็นเพียงหินปูนที่อยู่ใต้ผืนน้ำ แต่เมื่อเปลือกโลกเกิดการดันตัวสูงขึ้น จึงกลายเป็น ป่าหิน ที่ผุดขึ้นเหนือพื้นดินและการกัดเซาะของสายฝนที่ตกลงมา ทำให้หินมีรูปทรงแตกต่างกันไป

*   เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ชนกลุ่มน้อยแห่งยูนนาน และชมศูนย์วัฒนธรรมชนกลุ่มน้อยยูนนอน ตลอดจนชมการแสดงงการเต้นรำพื้นเมือง

 
ดูรายละเอียดภาพประกอบเพิ่มเติมclick ได้ที่ภาพ
 
 
 
***************************************************************************** 
 

    

 

 

อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช 

 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมพิศวิทยา

 

ด้รับเกียรติจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

 

ในงานมหกรรมส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2555 จังหวัดพิจิตรค

 


 เชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ

 

เรื่อง ดนตรีกับการพัฒนาศักยภาพสมองและสมาธิจิต 

ในวันพุธ ที่ 27 กุันยายน 2555 เวลา 9.00-12.00 น. 

ณ โรงแรมพิจิตรพลาซา  อ.เมืิอง จังหวัดพิจิตร 

 
 

*************************************************** 

 

 

อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช 

ด้รับเกียรติจากอาจารย์นายแพทย์ สุริยเดว ทรีปาตี

ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

มหาวิทยาลัยมหิดล 

เชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การพัฒนา I.Q. E.Q.  ของเด็กด้วยเสียงเพลง

ในวันพุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 13.00-16.30 น. 

ณ ห้องประชุมเจริญสามัคคี อาคารปัญญาวัฒนา 

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

      สืบเนื่องจากการประชุมสุดยอดเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ ปี พ.ศ. 2533 รัฐบาล ไทยได้จัดทำแผนปฏิบัติการหลัก ของปฏิญญา เพื่อเด็กไทยขึ้นในปี พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้มีการจัดตั้งสถาบันวิชาการระดับชาติ สำหรับพัฒนาเด็กและ ครอบครัวอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับอนุมัติหลักการ ตามมติคณะรัฐมนตรี ในปี พ.ศ. 2537

      มหาวิทยาลัยมหิดล จึงเสนอเป็นแกนจัดตั้ง ซึ่งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้อนุมัติโครงการ การจัดตั้งสถาบันแห่ง ชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538 และได้ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2540 โดยมี รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนิตยา คชภักดี เป็นผู้อำนวยการผู้ก่อตั้ง ซึ่งมีสำนักงาน ชั่วคราวตั้งอยู่ที่สำนักงาน โครงการวิจัย ชีววิทยาระบบประสาทและพฤติกรรม และอาคารสถาบันก่อสร้าง เสร็จเมื่อ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2542 ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

      สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ปัจจุบันมี นายแพทย์สุริยเดว  ทรีปาตี ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสถาบันฯ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2553 ถึงปัจจุบันมี  รองศาสตราจารย์อัจฉราพรรณ  จรัสวัฒน์ เป็นรองผู้อำนวยการด้านบริหาร  อาจารย์อธิวัฒน์  เจี่ยวิวรรธน์กุล เป็นรองผู้อำนวยการด้านวิจัยและพัฒนา  และอาจารย์ ดร.วิมลทิพย์  มุสิกพันธ์ เป็นรองผู้อำนวยการด้านวิชาการ

 

 
        

*************************************************

 

อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช

ร่วมบรรยายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ทางจิตนานาชาติ 

เรื่อง พลังคลื่นเสียงเพื่อการพัฒนาสมาธิ

  วันที่ 12 ธันวาคม  2554  ณ ห้างพันธ์ทิพย์งามวงศ์วาน ชั้น 8

 

*************************************************

 

 

อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช  ผู้อำนวยการ

อาจารย์พลอนันต์ สุพรรณเภษัช ผู้จัดการ และคณะครู

ไปศึกษาดูงานเรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. รอบ 3 ในวันที่ 20  กันยายน  2554 

ณ โรงเรียนปิยะพงศ์วิทยา กรุงเทพมหานคร


 

 

 

 

 

อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช ร่วมประชุมอบรม

เรื่อง การจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา รุ่นที่ 2  วันที่ 10-11  กันยายน  2554  ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

 

 

อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช ร่วมสถานีดับเพลิงลาดพร้าว จัดอบรมคณะครูและนักเรียนเกี่ยวกับภัยจากอัึคคีภัยและแผนการฝึกซ้อมอพยพเมื่อต้องประสบกับอัคคีภัย

ระหว่างวันที่ 6- 14 กันยายน 2554


 

 

 

อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช

ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมพิศวิทยา

และผู้รับใบอนุญาตสถานรับเลี้ยงเด็กถนอมพิศเบบี้โฮม

ร่วมพิธีรับโล่ห์รางวัลสำหรับสถานรับเลี้ยงเด็กดีเด่น 3 ปีซ้อน

โครงการยกย่องสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ประจำปี 2554

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2554

 

 

อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช

ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมพิศวิทยา

ได้พานักเรียนและคณะครู

ในโครงการพัฒนาทักษะพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไปชมงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ที่อาคารไบเทค

 

อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช ร่วมเสวนาโต๊ะกลม

ในฐานะตัวแทนของสมาคมสหพันธ์โรงเรียนเอกชนแห่งประเทศไทย

เรื่องบทบาทสื่อโทรทัศน์ต่อการสร้างสังคมน่าอยู่ จัดโดยคณะอนุกรรมการพัฒนาสังคมและผู้ด้อยโอกาส  ในคณะกรรมธิการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรรี ผูู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม วุฒิสภา

ณ อาคารรัฐสภา 2 วันที่ 18 สิงหาคม 2554

 

 

อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช ร่วมอบรมแนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินภายนอกรอบสอง จัดโดย สมศ.

 

อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช มอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือคุณครูวรา ครูพิเศษฝ่ายวิชาการอนุบาล  เนื่องมารดาเสียชีวิต

 

          สมาคมสหพันธ์โรงเรียนเอกชน และอาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช ในฐานะกรรมการสมาคม ได้ไปร่วมลงนามถวายพระพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ และ ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษ์ อัคราชกุมารี ณ อาคารสยามมินทร์ โรงพยาบาลศิริราช ในวันที่ 15 มีนาคม 2554

 

อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช  และคณะครูโรงเรียนถนอมพิศวิทยา ได้ไปอบรมสัมมนา เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อรับประเมินคุณภาพการศึกษาเอกชน (สมศ.รอบสาม)  จัดโดย สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษาเอกชน ร่วมกับสมาคมประถมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2554

 

 

 

อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช  ได้ในฐานะตัวแทนผู้บริหารวิชาชีพครู ในโควต้าของสมาคมสหพันธ์โรงเรียนเอกชน ได้ประชุมและสัมมนา ในเรื่อง การพัฒนาแนวทางการรับรองมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครู ในวันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2554 ณ ห้องสัมมนาชั้น 5 อาคาร 12 มหาวิทยาลัยสยาม    

 

  อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช  ได้รับเชิญจาก

ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยรังสิต 

ร่วมการเสวนาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เชิงปฏิบัติการ 

หัวข้อ "Mind Development through Music"

ในวันพฤหัสบดีที่ 28  เมษายน  2554 เวลา 13.30-16.30 น.

ณ ห้องAuditorium อาคารรัตนคุณากร  มหาวิทยาลัยรังสิต 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพบรรยากาศสวย ๆ ในงานเสวนา
 
 
******************************************************************* 
 
สถาบันเอี่ยมจิตร์ โดยอาจารย์ธเนศ เกตุกาหลง ซึ่งเป็นโรงเรียนกวดวิชาในระดับประถมศึกษาที่มีชื่อเสียงในย่านลาดพร้าว ได้ร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนถนอมพิศวิทยา จัดคอร์สติวสำหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่โรงเรียนถนอมพิศวิทยา โดยทีมผู้สอนซึ่งเป็นคณาจารย์จากโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)และทีมคณาจารย์จาก สสวท. โดยเริ่มเปิดการเรียนสอนในคอร์สภาคฤดูร้อนนี้เป็นต้นไป  เปิดเรียนวันที่ 6 เมษายน  2554
 

 ********************************************************************************************************************************************

 
 
 
 
 
 
 
อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช  และคณะครูโรงเรียนถนอมพิศวิทยาทั้งโรงเรียน ได้ไปศึกษาดูงาน
ในงานมหกรรมการศึกษาเอกชนสู่ความเป็นเลิศ เทิดไท้องค์ราชันย์ 
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553  ณ อาคารนิทรรศการเมืองทองธานี
 
 
 
 
 
อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช  ได้ไปมอบกระเช้าเพื่ออวยพรแก่ท่านอาจารย์สมบูรณ์ รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์) ในฐานะที่เคยเป็นลูกศิษย์ของคุณครูเมื่อศึกษาอยู่ที่
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เนื่องในวันครูแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมพิศวิทยา  อาจารย์พลอนันต์ สุพรรณเภษัช ผู้จัดการโรงเรียนถนอมพิศวิทยา
และคณะครูได้ไปอวยพรในวันขึ้นปีใหม่กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน. วังทองหลางและ สน.โชคชัย
 
 


 

มาเยี่ยมมาเยือน

 

คุณ กนกรัตน์  วงศ์สกุล พิธีกรและผู้ประกาศข่าวชื่อดัง มาเยี่ยมมาเยือนโรงเรียนถนอมพิศวิทยาในฐานะผู้ปกครองของหลานสาวสุดรักที่ กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมีผลการเรียนดี ซึ่งต้องเตรียมตัวเพื่อสอบเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษานี้ พร้อมมอบกระเช้าของขวัญเพื่อเป็นกำลังใจและบำรุงสุขภาพ     ให้กับอาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช ผู้อำนวยการและอาจารย์พลอนันต์ สุพรรณเภษัช ผู้จัดการ    ทางโรงเรียนขออวยพรให้หลานสาวของคุณกนกรัตน์สอบติดโรงเรียนดังๆสมใจนึก

 
โรงเรียนถนอมพิศวิทยาได้เข้าร่วม
โครงการพัฒนาพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนระดับปฐมวัยในโรงเรียนเอกชน
จัดโดยสมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย
ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน, 3-4 กรกฎาคม,21-22 ส.ค.,28-29 ส.ค. 8 ก.ย. และ 18 ก.ย. 2553
โดยวันสุดท้ายของการฝึกอบรมเป็นวันที่จัดแสดงผลงานของผู้บริหารและครู
โดยอาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช  ผู้อำนวยการ  ครูขวัญจิต นันโท หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 1-2
ครูเบญจมาศ สาลี หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 3 ครูรุ้งฟ้า ประสิทธิ์นอกหัวหน้ากลุ่มสาระปฐมวัย เข้าร่วมอบรม
 
 
 
 
 
อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช  เป็นตัวแทนผู้บริหาร 1 ใน 3 คน จากคณะผู้บริหารโรงเรียนเอกชน 70 คน
บรรยายให้ที่ประชุมใหญ่ ในหัวข้อเรื่อง การบริหารสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน โดยได้นำเสนอภาพรวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนถนอมพิศวิทยาและถนอมพิศเบบี้โฮมเนอสซารี่ขึ้นนำเสนอพร้อมนำความคิดเห็นของกลุ่มผู้บริหารอีกห้ากลุ่มเข้าร่วมแบ่งปันประสบการณ์กับครูและผู้บริหารในที่ประชุมใหญ่ ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากผู้เข้ารับฟัง 
 
 
 
 
 การจัดบูธแสดงผลงานของครู  ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้บริหารและครูที่เข้าร่วมชม โดยผลงานที่ได้รับความสนใจมากได้แก่ สมุดป๊อบอัฟ สมุดฝึกการเขียนของเด็กปฐมวัย และโรงหุ่นฉบับกระเป๋า
 
 
 
 
 

 

ภาพบรรยากาศ  การสัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่กองบรรณาธิการนิตยสาร Real Parenting ซึ่งเป็นนิตยสารในเครืออมรินทร์ที่บรรจุเรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับแม่และเด็กที่ขายดีที่สุด  ได้ขอสัมภาษณ์อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช  ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมพิศวิทยา ณ บริษัทอมรินทร์ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2553 ในเรื่องแนวทางการประยุกต์ใช้พลังคลื่นเสียงเพื่อการพัฒนาศักยภาพสมองและสมาธิในเด็ก  เพื่อนำลงในนิตยสารReal Parenting ในฉบับเดือนพฤศจิกายน 2553 

 
 
 
 
 
 

ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงต้อนรับคณะผู้แทนประเทศไทยกลับจากการแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปีพ.ศ. 2553  ซึ่งนายนครินทร์ โลหิตศิริ  ศิษย์เก่าโรงเรียนถนอมพิศวิทยา ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขัน ฟิสิกส์โอลิมปิก ทางโรงเรียนประกอบด้วยท่านผู้อำนวยการ ท่านผู้จัดการและคณะครูได้ไปร่วมแสดงความยินดี  และทางโรงเรียนได้มอบทุนการศึกษาเพื่อเป็นรางวัลที่เป็นศิษย์เก่าที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้รับประกาศนียบัตรชมเชยในฐานะโรงเรียนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนานักเรียนที่โดดเด่น

 

ผู้อำนวยการและผู้จัดการมอบเงินช่วยเหลือค่าทำศพ

ให้กับอาจารย์ ธนพิพัฒน์ เจนนพกาญจน์ผู้ช่วยผู้จัดการที่มารดาเสียชีวิต

ณ วัดนาสาร อ.นาสาร จ.สุราษฎธานี 

         

ผู้อำนวยการและผู้จัดการมอบเงินสวัสดิการสมรสแก่คุณครูฟาริดา ตั่นมี

 

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางจิตนานาชาติ  ได้จัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ทางจิต  ครั้งที่ 18"พลังจิตฝ่าวิกฤตโลก" 
ในวันที่ 10- 11-12-13 ธันวาคม 2553  
ณ ห้างพันทิพย์ งามวงศ์วาน ชั้น 8 
โดยงานที่ขึ้นมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. ส่งเสริมการฝึกจิต เพื่อ สุขภาพ คุณภาพชีวิต และ คุณธรรมที่ดี
2. รวบรวมความรู้และปรากฏการณ์ทางจิตให้เป็นระบบ
3. วิเคราะห์ วิจัย ความรู้และปรากฏการณ์ทางจิต
4. รวบรวมนักวิชาการและนักปฏิบัติการทางจิตให้เป็นปึกแผ่น
5. แสดงการพิสูจน์ ทดลอง หลักการ และวิธีการฝึกจิตต่างๆ ให้เป็นที่ปรากฏชัดว่าเป็น "วิทยาศาสตร์ทางจิต"
6. พัฒนาระบบการเรียน การสอน และการเผยแพร่ความรู้ทางจิตให้กว้างขวาง รวมทั้งเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่สนับสนุน การฝึกจิต และสุขภาพจิต
7. กระตุ้นผู้นำ นักวิชาการ และมนุษยชาติ ให้เห็นคุณค่าและประโยชน์ของ "การพัฒนาทางจิต" เพื่อประโยชน์สุขในด้าน สุขภาพจิต คุณภาพชีวิต และ คุณธรรม คู่ไปกับ "การพัฒนาเศรษฐกิจ" แก่ประชาชน
8. กระตุ้นให้มีการจัดตั้ง "สถาบันวิทยาศาสตร์ทางจิต" และ "คณะวิทยาศาสตร์ทางจิต ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก" เพื่อเป็นการรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเผยแพร่ "วิชาการทางจิต" อย่างเป็นทางการ
9. เสริมสร้างการพัฒนาโลกอย่างยั่งยืน ด้วยจิตที่มีคุณภาพ และ คุณธรรม
 
 
อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช  ได้รับเชิญจากสถาบันวิทยาศาสตร์ทางจิต บรรยายพิเศษเรื่อง สติปัฏฐาน4 กับการอภิวัฒน์สมอง ในงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์ทางจิต  ครั้งที่ 18"พลังจิตฝ่าวิกฤตโลก" ในวันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม  2553 เวลา 18.00-19.00 น. เวทีบรรยาย 2   ณ ห้างพันทิพย์ งามวงศ์วาน ชั้น 8     ท่านที่สนใจสามารถติดตามรับฟังการบรรยายได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายได้ตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนดไว้
สำหรับท่านผู้สนใจด้านศาสนา การพัฒนาสมาธิ พัฒนาคุณธรรม ศาสตร์การทำนาย และการแพทย์ทางเลือก ฯลฯ จากวิทยากรผู้ชำนาญการต่าง ตลอด 4 วันของการจัดงานนี้สามารถดูรายละเอียดได้  โดยคลิ๊กข้อความด้านล่างนี้
 

 

 

 

****************************************

 

ข่าวผู้บริหาร

 

อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช ร่วมกับคณะนักเรียนและคณะครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศและกลุ่มสาระสังคมศึกษา

ได้ร่วมสัมมนาเรื่องเสวนาวันอาเชียน

ณ หอประชุมจุฬาฯ ม.จุฬาฯ  วันที่ 8 สิงหาคม 2554โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1808 ถนนลาดพร้าว 62 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กุรุงเทพฯ10310 โทร. 0-2514-1819 โทรสาร 0-2539-4969
โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1808 ระหว่างซอยลาดพร้าว 62 - 64 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กุรุงเทพฯ10310
โทร. 0-2514-1819 , 0-2539-4968 โทรสาร 0-2539-4969
E-mail : ariyasound@thaimail.com