ReadyPlanet.com
dot dot
การพัฒนาบุคลากร

 

 
การพัฒนาบุคลากร

 
 
 
โครงการแบ่งปันทางวิชาการระดับปฐมวัย ครั้งที่ 4
ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนถนอมพิศวิทยา
วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม  2553- วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2553
ผู้ร่วมโครงการ ครูโรงเรียนถนอมพิศวิทยา,ครูกลุ่มเพื่อนโรงเรียนหลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลง ,ครูกลุ่มโรงเรียนอนุบาลที่มีอุปการะและครูกลุ่มมิตรเนอสซารี่
 
โครงการแบ่งปันทางวิชาการระดับปฐมวัย ครั้งที่ 4
ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนถนอมพิศวิทยา
วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม  2553
 
เรื่อง วาด – เล่น – เป็นเพลงให้ฉลาด – ดี – เก่ง จัง
ออกแบบการอบรมโดย นางภัทรจารีย์ อัยศิริ (น้านิดผึ้งน้อย)                
นักผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาเด็ก
วิทยากร นางขวัญจิตต์ วรามิตร 
ผู้เชี่ยวชาญด้าน Creative Movement ในเด็กปฐมวัย
 
08.00 – 08.50 น.                  ลงทะเบียน
08.50 – 09.00 น.                 อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมพิศ 
                                         วิทยาประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน
09.00 3 09.20 น.                 ออกกำลังกายรับแสงตะวัน เกมโยนท่าออกมาให้ทัน
09.20 – 09.25 น.                 ฟัน มือ เท้า ปาก (เพลงร้องปากเปล่า)
09.25 – 09.30 น.                 ร้อง เล่น วาดเป็นภาพ ดาว (เพลงร้องปากเปล่า)
09.30 – 10.30 น.                 เจ้าหมาขนยาว ยืน (ร้อง – เต้น – เล่น – ขีด – ปั้น – ตัด) แบบ 
                                          ฝึกหัดลีลามือ
10.30 – 10.50 น.                 พักรับประทานของว่าง
10.50 – 11.10 น.                 เกม อ๊ะ อ๊ะ อะไรเอ่ย
11.10 – 12.00 น.                 เจ้าแมวขนฟู ยืน + นั่ง + นอน (ร้อง – เต้น – เล่น – ขีด –
                                          ประดิษฐ์ตุ๊กตา)
12.00 – 13.00 น.                  พักรับประทานอาหารเที่ยง
13.00 – 13.10 น.                  เพลง จิ๊บ จิ๊บ จิ๊บ
13.10 – 13.30 น.                  เพลงพุดเดิ้ลขนหยิก
13.30 – 13.50 น.                  เพลงปลาเป่าฟองปูดปูด
13.50 – 14.00 น.                  เพลงนกสามเหลี่ยมมุมฉาก + สื่อ
14.00 – 14.20 น.                  เพลงแม่มด พ่อมดหัดขี่ไม้กวาด + ทำสื่อ
14.20 – 14.30 น.                  เพลงนกฮูกตาโต
14.30 – 14.40 น.                  ร้องเล่นวาดเป็นภาพ เจ้านกหนึ่งเดียว (เพลงร้องปากเปล่า)
14.40 – 15.00 น.                  เพลงช้างชอบช่างน้ำหนัก
15.00 – 15.10 น.                  พักรับประทานของว่าง
15.10 – 15.30 น.                  เพลงสิงโตอยากทำผมจัง
15.40 – 15.50 น.                  ของเล่นฝึกทักษะชีวิต โยนห่วงแห่งโอกาส
15.50 – 16.20 น.                  จัดแจกันดอกไม้เป็นนิทานเรื่อง แจกันกับดอกไม้เพื่อนรัก
16.20 – 17.00 น.                  ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้
17.00 – 17.10 น.                  อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมพิศ
                                           วิทยา กล่าวปิดงานและมอบของที่ระลึกแก่วิทยากร       
 
หมายเหตุ   ขอให้ผู้เข้าอบรมสวมกางเกงและใส่รองเท้าผ้าใบเพื่อความคล่องตัวเพื่อการเรียนรู้อย่างมีความสุข
                                    
โครงการแบ่งปันทางวิชาการระดับปฐมวัย ครั้งที่ 4
 
ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนถนอมพิศวิทยา
วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม  2553
 
08.00 – 08.40 น.                 ลงทะเบียน
08.40 – 08.50 น.                 โชว์การแสดง รำมโนราห์ โดยชมรมนาฏศิลป์  โรงเรียน
                                           ถนอมพิศวิทยา
                                                          
08.50 – 09.00 น.                อาจารย์อริยะ   สุพรรณเภษัช ผู้อำนวยการ
                                          โรงเรียนถนอมพิศวิทยา ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน
                                                          
09.00 – 10.30 น.               การบรรยายเรื่อง “ การพัฒนาสมองซีกขวาด้วยพลัง
                                          คลื่นเสียง”  โดย อาจารย์อริยะ   สุพรรณเภษัช   ผู้
                                          อำนวยการโรงเรียนถนอมพิศวิทยา
10.30  – 12.00 น.              การบรรยายเรื่อง  “ การพัฒนาทักษะการคิดสำหรับเด็ก
                                          ปฐมวัย ” โดย อาจารย์ศิรประภา อยู่สุข   ผู้อำนวยการ
                                          โรงเรียนเธียรประสิทธิ์ศาสตร์  
12.00 – 13.00 น.              พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00  – 14.15 น.              การบรรยายเรื่อง “ Project approach  กรณีศึกษา
                                         โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์ศรีนครินทร์
                                         โดย อาจารย์น้ำทิพย์   เสือสารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
                                          อนุบาลเปล่งประสิทธิ์ศรีนครินทร์
14.15 – 14.25 น.              พักรับประทานอาหารว่าง
14.25 – 15.00 น.               การบรรยายเรื่อง “Project approach  กรณีศึกษา
                                         โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์ศรีนครินทร์
                                         โดย อาจารย์น้ำทิพย์   เสือสารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
                                         อนุบาลเปล่งประสิทธิ์ศรีนครินทร์         
15.00 – 15.15 น.               อาจารย์อริยะ   สุพรรณเภษัช ผู้อำนวยการโรงเรียน
                                         ถนอมพิศวิทยากล่าวปิดงาน และมอบของที่ระลึกแก่
                                         วิทยากร            
                                                               
«««««««««««««««««««
 
 
โรงเรียนถนอมพิศวิทยาได้เข้าร่วม
โครงการพัฒนาพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนระดับปฐมวัยในโรงเรียนเอกชน
จัดโดยสมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย
ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน, 3-4 กรกฎาคม,21-22 ส.ค.,28-29 ส.ค. 8 ก.ย. และ 18 ก.ย. 2553
โดยวันสุดท้ายของการฝึกอบรมเป็นวันที่จัดแสดงผลงานของผู้บริหารและครู
โดยอาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช  ผู้อำนวยการ  ครูขวัญจิต นันโท หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 1-2
ครูเบญจมาศ สาลี หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 3และครูรุ้งฟ้า จำปาหอมหัวหน้ากลุ่มสาระปฐมวัย เข้าร่วมอบรม
 
 
 
อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช  เป็นตัวแทนผู้บริหาร 1 ใน 3 คน จากคณะผู้บริหารโรงเรียนเอกชน 70 คน
บรรยายให้ที่ประชุมใหญ่ ในหัวข้อเรื่อง การบริหารสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน โดยได้นำเสนอภาพรวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนถนอมพิศวิทยาและถนอมพิศเบบี้โฮมเนอสซารี่ขึ้นนำเสนอพร้อมนำความคิดเห็นของกลุ่มผู้บริหารอีกห้ากลุ่มเข้าร่วมแบ่งปันประสบการณ์กับครูและผู้บริหารในที่ประชุมใหญ่ ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากผู้เข้ารับฟัง 
 
 การจัดบูธแสดงผลงานของครู  ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้บริหารและครูที่เข้าร่วมชม โดยผลงานที่ได้รับความสนใจมากได้แก่ สมุดป๊อบอัฟ สมุดฝึกการเขียนของเด็กปฐมวัย และโรงหุ่นฉบับกระเป๋า
 
                                               
 
  ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม ที่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
 

 

ศีกษาดูงานด้านสังคมศึกษาและวิทยาศาสตร์การเกษตร
ที่วัดพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี  ไร่กุสุมา และไร่สุวรรณฯ จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 4 5 ธันวาคม 2552 ปีการศึกษา 2552
 
 
คณะผู้บริหาร และคณะครู ศึกษาดูงานที่วัดพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ในวันที่ 4 ธันวาคม 2552
 
                                                             คณะผู้บริหาร และคณะครู ศึกษาดูงานที่ไร่สุวรรณฯ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2552
   
 
 
กิจกรรมการทำงานเป็นทีมเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และ Walk Ralley  
ที่ไร่กุสุมา จังหวัดสระบุรี  ในวันที่ 4-5 ธันวาคม 2552
 
 
 
 
 

 

อาจารย์อริยะ   สุพรรรเภษัช ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมพิศวิทยา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง
“การประยุกต์ใช้ชุดดนตรีอภิวัฒน์ปัญญา เพื่อพัฒนาสติปัญญาและสมาธิสำหรับเด็กปฐมวัย”
 
 
 
กิจกรรมอบรมภายใน เรื่อง การเขียนแผนการสอน โดย Backward Design
วันที่ 8 9 มีนาคม  2553 ปีการศึกษา 2552
 
 
 
ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ วิทยากรอบรมเรื่อง การเขียนแผนการสอน โดย Backward Design
 
                                                    
  
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู
 
กิจกรรมอบรมภายใน เรื่อง โครงการแบ่งปันทางวิชาการระดับปฐมวัย ครั้งที่ 3
วันที่ 10 ตุลาคม 2552
 
 
 
                                                           

 

รายละเอียดครูที่เข้ารับการอบรมภายนอก ประจำปีการศึกษา 2553

 
 
ที่

 

ชื่อ – นามสกุล

 
รายละเอียดการอบรม
 
หมายเหตุ
1
นางรุ้งฟ้า
นางจิราภา
ประสิทธิ์นอก
จรวงษ์
เข้ารับการอบรมเรื่อง เทคนิคการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
โดยการใช้ศิลปะเข้าช่วย ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์
วันที่ 8 มิถุนายน 2553
 
2
อ.อริยะ
สุพรรณเภษัช
เข้ารับการอบรมเรื่อง การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียน
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ วันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2553
 
3
นางสาวฟาริดา
ตั่นมี

เข้ารับการอบรมเรื่อง การประชุมปฏิบัติการตรวจสอบและวิเคราะห์ผลสอบ ปีการศึกษา 2552 ณ ห้องประชุม โรงเรียนบางกะปิ วันที่ 11 มิถุนายน 2553

 
4
นางอำภาพรรณ
พลอยสีสวย

เข้ารับการอบรมเรื่อง การจัดทำหลักฐานการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา วันที่ 2 กรกฎาคม 2553

 
5
นางสาวพิริยะดา
รอดเพ็ชรภัย
เข้ารับการอบรมเรื่อง การผลิตสื่อการเรียนการสอน (CAI)

 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วันที่ 30 มิ.ย. – 4 ก.ค. 2553

 
6
นางกาหลง
พันโบ

เข้ารับการอบรมเรื่อง ผู้ฝึกสอนว่ายน้ำระดับ 1 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วันที่ 19 – 20 มิถุนายน 2553

 
7
นายอัจสดมภ์
นายธงชัย
เย็นมี
พงษ์พยอม

เข้ารับการอบรมเรื่อง ครูสอนว่ายน้ำระดับ 1 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม วันที่ 19 – 20 มิถุนายน 2553

 
8
อ.อริยะ
นางบุญล้ำ
นางกาหลง
นางจินตนา
นายชาญชัย
สุพรรณเภษัช
นารอด
พันโบ
ศรีกนก
สุทธิพงศ์สกุล

เข้ารับการอบรมเรื่อง การพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนเอกชนเรื่องการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสำหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียนเอกชน ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ วันที่ 30 มิถุนายน 2553

 
9
อ.อริยะ
นางเบญจมาศ
นางขวัญจิต
นางรุ้งฟ้า
สุพรรณเภษัช
สาลี
นันโท
ประสิทธิ์นอก

 

เข้ารับการอบรมเรื่อง สมองกับการเรียนรู้ – เข้าใจตน เข้าใจเด็กเพื่อการจัดการในชั้นเรียน ณ

วันที่ 2 – 4 กรกฎาคม 2553
 
10
อ.อริยะ
นางเบญจมาศ
นางขวัญจิต
นางรุ้งฟ้า
สุพรรณเภษัช
สาลี
นันโท
ประสิทธิ์นอก

เข้ารับการอบรมเรื่อง ร้อง เล่น เต้น อ่าน สรรค์สร้างจินตนาการสู่สาระและการเติบโตอย่างสมดุล สมบูรณ ณ

วันที่ 21 – 23 สิงหาคม 2553
 
 
 
 
ที่

 

ชื่อ – นามสกุล

 
รายละเอียดการอบรม
 
หมายเหตุ
11
นายกมลวิช
พันโบ

เข้ารับการอบรมเรื่อง ครูผู้ฝึกสอนว่ายน้ำ ณ ห้องประชุมราชมังคลากีฬาสถาน วันที่ 1 – 3 กรกฎาคม 2553

 
12
นายสุระศักดิ์
จันทร์โพธิ์

เข้ารับการอบรมเรื่อง การตรวจสอบและบำรุงรักษาอาคารเบื้องต้นสำหรับผู้ดูแลอาคาร ณ อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

วันที่ 10 สิงหาคม 2553
 
13
อ.อริยะ
นายปองพล
นายสมชาย
สุพรรณเภษัช
หัตถานนท์
นิยม
เข้ารับการอบรมเรื่อง เว็บไซท์สำเร็จรูป ณ ซอฟแวร์ปาร์ค
วันที่ 28 กรกฎาคม 2553
 
14
นายวิรัตน์
นายสาธิต
รัตนสิริภูมิ
โคตรสงคราม
เข้ารับการอบรมเรื่อง การพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา
ณ โรงแรมอะเดรียติคพาเลซ วันที่ 28 – 30 กรกฎาคม 2553
 
15
อ.ธนพิพัฒน์
นายปองพล
นางสาวฟาริดา
เจนนพกาญจน์
หัตถานนท์
ตั่นมี

เข้ารับการอบรมเรื่อง ปฏิรูปการศึกษษในห้องเรียนสู่โลกกว้างอย่างท้าทาย ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ

วันที่ 20 สิงหาคม 2553
 
16
นางสุธารี
พงศ์ศาสตร์

เข้ารับการอบรมเรื่อง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับความหลากหลายทางชีวภาพ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

วันที่ 19 สิงหาคม 2553
 
17
นางพิมพ์ลักษณ์
นางสาวเอื้องฟ้า
มีทรัพยแสง
คิดดี

เข้ารับการอบรมเรื่อง การใช้สื่อในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 17 กันยายน 2553

 
18
อ.พลอนันต์
นางอำภาพรรณ
สุพรรณเภษัช
พลอยสีสวย

เข้ารับการอบรมเรื่อง การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 และการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ วันที่ 7 กันยายน 2553

 
19
อ.อริยะ
สุพรรณเภษัช

เข้ารับการอบรมเรื่อง การบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ณ โรงแรมเอเชีย วันที่ 9 – 11 ตุลาคม 2553

 
20
อ.ธนพิพัฒน์
นางสาวสุพัฒนา
นางวิชชุดา
นางสาวสิริมา
นางสาวจิราพร
นางสาวนุชจรินทร์
นางสาวสาวิตรี
เจนนพกาญจน์
สายทอง
บางท่าไม้
นับถือดี
เสนานอก
แตงเจริญ
กุลสุวรรณ

เข้ารับการอบรมเรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนเอกชนสู่มาตรฐาน ณ โรงแรมเอเชีย วันที่ 18 – 20 ตุลาคม 2553

 
 
                                                       


โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1808 ถนนลาดพร้าว 62 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กุรุงเทพฯ10310 โทร. 0-2514-1819 โทรสาร 0-2539-4969
โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1808 ระหว่างซอยลาดพร้าว 62 - 64 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กุรุงเทพฯ10310
โทร. 0-2514-1819 , 0-2539-4968 โทรสาร 0-2539-4969
E-mail : ariyasound@thaimail.com