ReadyPlanet.com
dot dot
ผลการสอบเข้า ม.1 ปี 2556

 

 

 
 
 
 

โรงเรียนถนอมพิศวิทยาขอแสดงความยินดี

กับนักเรียนโรงเรียนถนอมพิศวิทยาที่สอบผ่านการคัดเลือก

ด้วยความสามารถทางวิชาการและความสามารถพิเศษ

ในการสอบเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

ปีการศึกษา 2556

 

 

 


 

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

30    คน

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ (บด.3)

108   คน

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)2

7    คน

โรงเรียนสตรีวิทยา 2

24    คน

โรงเรียนหอวัง

    คน

โรงเรียนสาธิตรามคำแหง

8   คน

โรงเรียนสาธิตปทุมวัน

1    คน

โรงเรียนสวนกุหลาบ

1    คน

โรงเรียนวัดบึงทองหลาง

3    คน

 โรงเรียนบางกะปิ

   คน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

2   คน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา

6   คน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี

1   คน

โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ

   คน

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ

1   คน

โรงเรียนรัฐบาลอื่น ๆ

13    คน

                                      รวม

227  คน


 

จากนักเรียนระัดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2555 จำนวน 295 คน  คิดเป็นร้อยละ 78 จำนวนนักเรียนที่สอบได้ด้วยความสามารถทางวิชาการและความสามารถพิเศษอื่นๆ

 

หมายเหตุ  Update ล่าสุด วันที่ 28 มีนาคม 2556 เวลา 6.00 น. สำหรับยอดรวมนักเรียนที่สอบได้ด้วยความสามารถทางวิชาการอาจมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมได้จากการรายงานเพิ่มเติมของนักเรียนที่สอบได้ในโีรงเรียนมัธยมฯที่ตั้งอยู่นอกเขตพื้นที่การศึกษาที่ 2 กรุงเทพมหานคร  และการเลื่อนลำดับสำรองของโรงเรียนกรณีที่มีการสละสิทธิ์ของนักเรียนผู้สอบได้

 
 
นักเรียนดีเด่นโรงเรียนถนอมพิศวิทยาวิทยา
ด้านความสามารถทางวิชาการ ปีการศึกษา 2555

 

 

 

เด็กหญิงณิชนันท์  วาสนะตระกูล   เหรียญเงิน สสวท. ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3

เด็กชายวสวัตต์  ขาวสุธรรม  เหรียญทอง สสวท. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

 

เด็กชายวสวัตติ์ ขาวสุธรรม

สอบได้เหรียญทอง สสวท. ปีการศึกษา 2555  โรงเรียนสวกุหลาบ และโรงเรียนสาธิตปทุมวัน

เด็กหญิงนิชดา  จีระนันท์รังษี

สอบได้ห้องพิเศษทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์)

เด็กชายสหัสวรรษ  รุ่งอโนทัย

สอบได้ห้องพิเศษทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

เด็กชายณัฐภัทร   ไชยชนะ

สอบได้ห้องพิเศษทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบดินทรเดชา( สิงห์ สิงหเสนี )

เด็กหญิงศรีรัตน์ คุณเดชานนท์ 

สอบได้อันดับที่ 1 สำหรับนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนบดินทรเดชา( สิงห์ สิงหเสนีย์ ) 

เด็กชายภูวิช จันทรชัย 

สอบได้อันดับที่ 1 สำหรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนบดินทรเดชา( สิงห์ สิงหเสนี ) 

เด็กชายอัครวิชญ์  เทียนชัย 

สอบได้อันดับที่ 5 สำหรับนักเรียนในพื้นที่ โรงเรียนบดินทรเดชา( สิงห์ สิงหเสนีย์ ) 

 

 

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

สำหรับห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

ในการสอบเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

ปีการศึกษา 2556

จำนวนนักเรียนที่สอบได้  คน : จำนวนนักเรียนที่รับ 36 คน

 

(สำหรับการสอบห้องเรียนปกติรอผลสอบหลัง 23 มีนาคม 2556)

 

 

ที่

รหัสสมัครสอบ

ชื่อ  นามสกุล

มาจากโรงเรียน

1

05150042

 ด.ช. สกัสวรรษ รุ่งอโนทัย

ถนอมพิศวิทยา

2

05150043

 ด.ญ.นิชดา       พีระนันท์รังษี

ถนอมพิศวิทยา

3

05110212

 ด.ช.ณัฐภัทร     ไชยชนะ

ถนอมพิศวิทยา

 

 

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2

สำหรับห้องเรียนพิเศษ ENGLISH PROGRAM

ในการสอบเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

ปีการศึกษา 2556

จำนวนนักเรียนที่สอบได้  คน : จำนวนนักเรียนที่รับ 60 คน

 

(สำหรับการสอบห้องเรียนปกติรอผลสอบหลัง 23 มีนาคม 2556)

 

 

ที่

รหัสสมัครสอบ

ชื่อ  นามสกุล

มาจากโรงเรียน

1

8250084

 ด.ญ. สมิดานันท์ แก้วเกาะสะบ้า

ถนอมพิศวิทยา

 

 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

สำหรับห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ(EP)

ในการสอบเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

ปีการศึกษา 2556

จำนวนนักเรียนที่สอบได้ 28 คน : จำนวนนักเรียนที่รับ 61 คน

(สำหรับการสอบห้องเรียนปกติรอผลสอบหลัง 23 มีนาคม 2556)

 

 

ที่

รหัสสมัครสอบ

ชื่อ  นามสกุล

มาจากโรงเรียน

 

1

5430001

เด็กหญิงณัฐวรรณ ประสพพรพิบูลย์

ถนอมพิศวิทยา

 

2

5430003

เด็กหญิงปทมพร  อังกุรวณิชช์

ถนอมพิศวิทยา

 

3

5430004

เด็กหญิงกัลญาณี  จันทร์พลับ

ถนอมพิศวิทยา

 

4

5430007

เด็กหญิงปานวาด  เจริญสวัสด์

ถนอมพิศวิทยา

 

5

5430008

เด็กหญิงอัครวิทย์   เทียนชัย

ถนอมพิศวิทยา

 

6

5430010

เด็กหญิงธนธรณ์    เทพสมาน

ถนอมพิศวิทยา

 

7

5430016

เด็กชายธนกกฤต    เอื้ออารักษ์

ถนอมพิศวิทยา

 

8

5430020

เด็กชายสิรภพ        แก้วไส

ถนอมพิศวิทยา

 

9

5430021

เด็กหญิงสุภัชฌา    กล่อมเสนาะ

ถนอมพิศวิทยา

 

10

5430022

เด็กหญิงอภิสรา      อรรฆนิพัทธ์

ถนอมพิศวิทยา

 

11

5430027

เด็กหญิงสอง         เส็งบุญมา

ถนอมพิศวิทยา

 

12

5430029

เด็กหญิงธนบวร       คชพรม

ถนอมพิศวิทยา

 

13

5430030

เด็กหญิงสภาพร       คชพรม

ถนอมพิศวิทยา

 

14

5430034

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส    แดดภู่

ถนอมพิศวิทยา

 

15

5430035

เด็กหญิงนงนรินทร์   ภพพินิจ

ถนอมพิศวิทยา

 

16

5430036

เด็กหญิงกัญวรา       ทองศิริ

ถนอมพิศวิทยา

 

17

5430039

เด็กชายลุคซ์           มูลเมือง

ถนอมพิศวิทยา

 

18

5430049

เด็กหญิงมนราดา     จงจิตรไพศาล

ถนอมพิศวิทยา

 

19

5430064

เด็กชายศิลา           ศรีวาณัติ

ถนอมพิศวิทยา

 

20

5430069

เด็กชายธฤทชัย       จินตเวชานนท์

ถนอมพิศวิทยา

 

21

5430071

เด็กชายปุณยธร       เผื่อนประเสริฐ

ถนอมพิศวิทยา

 

22

5430073

เด็กหญิงปทิตตา       ทิพยาไกรศรี

ถนอมพิศวิทยา

 

23

5430075

เด็กหญิงนภัสรินทร์    ศิลารัตน์

ถนอมพิศวิทยา

 

24

5430076

เด็กหญิงกรกฎ          มณีโชติ

ถนอมพิศวิทยา

 

25

5430081

เด็กหญิงเกศกัญญา   ลิมธโรภาส

ถนอมพิศวิทยา

 

26

5430082

เด็กหญิงรสิตตา       ชนะวิวัฒน์

ถนอมพิศวิทยา

 

27

5430092

เด็กชายธนพล          ไพฑูรย์รังสฤษดิ์

ถนอมพิศวิทยา

 

28

5430093

เด็กหญิงเต็มสิริ         ไชยวานิชผล

ถนอมพิศวิทยา

         

 

 

 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

สำหรับห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

ในการสอบเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

ปีการศึกษา 2556

จำนวนนักเรียนที่สอบได้ 10 คน : จำนวนนักเรียนที่รับ 36 คน

(สำหรับการสอบห้องเรียนปกติรอผลสอบหลัง 23 มีนาคม 2556)

 

 

ที่

รหัสสมัครสอบ

ชื่อ  นามสกุล

มาจากโรงเรียน

 

1

5350001

เด็กชายอินทัช     เกิดบ้านคราม

ถนอมพิศวิทยา

 

2

5350004

เด็กหญิงณัฎฐา    ศรีธนาอนันต์

ถนอมพิศวิทยา

 

3

5350008

เด็กหญิงนวินดา   บุญยเนตร

ถนอมพิศวิทยา

 

4

5350011

เด็กชายมงคล      ประสิทธิ์นอก

ถนอมพิศวิทยา

 

5

5350015

เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  แสงประสาร

ถนอมพิศวิทยา

 

6

5350040

เด็กชายศรัณย์      เอื้อพิทักษ์

ถนอมพิศวิทยา

 

7

5350056

เด็กหญิงสิริยากร    สังข์แก้ว

ถนอมพิศวิทยา

 

8

5350058

เด็กหญิงกัญญาวีร์   ศรีสอาด

ถนอมพิศวิทยา

 

9

5350076

เด็กชายอตินันท์      ตุ้มฉาย

ถนอมพิศวิทยา

 

10

5350081

เด็กชายชิษณุชา      ดีอ้น

ถนอมพิศวิทยา

         

 

 

 

โรงเรียนสตรีวิทยา 2

สำหรับห้องเรียนพิเศษ ENGLISH PROGRAM

ในการสอบเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

ปีการศึกษา 2556

จำนวนนักเรียนที่สอบได้ 1 คน : จำนวนนักเรียนที่รับ 153 คน

(สำหรับการสอบห้องเรียนปกติรอผลสอบหลัง 23 มีนาคม 2556)

 

 

ที่

รหัสสมัครสอบ

ชื่อ  นามสกุล

มาจากโรงเรียน

 

1

40084

เด็กหญิงธนภรณ์  บุญพามี

ถนอมพิศวิทยา

         

 

 

โรงเรียนสวนกุหลาบ

สำหรับห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

ในการสอบเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

ปีการศึกษา 2556

จำนวนนักเรียนที่สอบได้ 1 คน

(สำหรับการสอบห้องเรียนปกติรอผลสอบหลัง 23 มีนาคม 2556)

 

 

ที่

รหัสสมัครสอบ

ชื่อ  นามสกุล

มาจากโรงเรียน

 

1

16047

เด็กชายวสวัสดิ์   ขาวสุธรรม

ถนอมพิศวิทยา

         

 

 

 

โรงเรียนสาธิตรามคำแหง

ในการสอบเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

ปีการศึกษา 2556

จำนวนนักเรียนที่สอบได้ 8 คน : จำนวนนักเรียนที่รับ 100 คน

 

 

ที่

ลำดับที่สอบได้

ชื่อ - นามสกุล

มาจากโรงเรียน

 

1

7

เด็กชายสวัสวรรษ    รุ่งอโนทัย

ถนอมพิศวิทยา

 

2

10

เด็กชายอัครวิชญ์    เทียนชัย

ถนอมพิศวิทยา

 

3

64

เด็กชายอินทัช        เกิดบ้านคราม

ถนอมพิศวิทยา

 

4

80

เด็กชายศิชา           ศรีวาณัติ

ถนอมพิศวิทยา

 

5

85

เด็กหญิงพิพิศา        เกืยบรัมย์

ถนอมพิศวิทยา

 

6

93

เด็กหญิงกัญญาณัฐ   อติวณิชกุล

ถนอมพิศวิทยา

 

7

98

เด็กชายธนวีร์           สุถาพงษ์ภักดี

ถนอมพิศวิทยา

 

8

152

เด็กหญิงปฐมา         พิบูลย์

ถนอมพิศวิทยา

         

 

  

*****************************************************************************


โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1808 ถนนลาดพร้าว 62 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กุรุงเทพฯ10310 โทร. 0-2514-1819 โทรสาร 0-2539-4969
โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1808 ระหว่างซอยลาดพร้าว 62 - 64 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กุรุงเทพฯ10310
โทร. 0-2514-1819 , 0-2539-4968 โทรสาร 0-2539-4969
E-mail : ariyasound@thaimail.com