ReadyPlanet.com
dot dot
โครงการภาษาจีน Huawen
 
 
 
โรงเรียนถนอมพิศวิทยาวิทยาเปิดวิสัยทัศน์ใหม่
 
ด้านการพัฒนาการเรียนการสอน
โดยก้าวเข้าสู่โรงเรียนสามภาษา ไทย อังกฤษ จีน
 
 
 
 
  
 
โรงเรียนถนอมพิศวิทยา ร่วมกับ สถาบันสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง
Chinese Language and Culture School of Kunming (HUAWAN)
 
โดยเป็นหนึ่งในห้าของสถาบันหลักในด้านการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีน
 
จีนขี้นตรงต่อรัฐบาลกลางของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
 
 
**********************************************************************************************
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน
สำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย
ในหลักสูตรPlay and Learn Huawan 
เรียนภาษาอังกฤษ 4 ชั่วโมง เรียนภาษาจีน 1 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์
 
***********************************************************************************************************
 
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน
สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาศึกษาปีที่ 1-3 
ในหลักสูตร Special English Huawan  
เรียนภาษาอังกฤษ 4 ชั่วโมง เรียนภาษาจีน 1ชั่วโมง ต่อสัปดาห์
***********************************************************************************************************
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน
สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาศึกษาปีที่ 4-6 
ในหลักสูตร Special English Huawan  
เรียนภาษาอังกฤษ 4 ชั่วโมง เรียนภาษาจีน 2 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์
***********************************************************************************************************
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน ระดับเข้มข้น  (จะจัดในปีการศึกษา 2558)
สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาศึกษาปีที่ 1
ในหลักสูตร Special English Huawan  
เรียนภาษาอังกฤษ 4 ชั่วโมง เรียนภาษาจีน 4 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์
***********************************************************************************************************
 
ทำความรู้จักสถาบันสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง
(Chinese Language And Culture School Of Kunming) 
เมืองคุณหมิง  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
สถาบันสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง  (Chinese Language And Culture School Of Kunming)(อีกชื่อหนึ่งเรียกสั้น ๆ ว่า HUAWEN อ่านว่า ฮวัว-เหวิน) เป็นหนึ่งในห้าของสถาบันหลักในด้านการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีน ขึ้นตรงต่อรัฐบาลกลางของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน สถาบันได้เปิดสอนหลักสูตรภาษาจีนมามากกว่า 40 ปีให้กับชาวต่างประเทศซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาในประเทศจีน จำนวนของชาวต่างประเทศที่สำเร็จจากสถาบันแห่งนี้มีมากกว่าสามหมื่นคน  โดยมีหน้าที่จัดการอบรมด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนให้กับนักเรียนชาวจีนโพ้นทะเลที่อาศัยอยู่ในประเทศต่าง ๆ เป็นจำนวนมากด้วย 
ในปี  ค.ศ. 2000 ทางกระทรวงศึกษาธิการของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนได้รับรองให้เป็นสถาบันสอนภาษาและวัฒนธรรมจีน อันดับที่ 20 ของประเทศ
ในปี ค.ศ. 2006  กระทรวงศึกษาทางกระทรวงศึกษาธิการของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนได้รับรองให้เป็นสถาบันสอนภาษาและวัฒนธรรมจีน สำหรับคนต่างชาติทั้งในประเทศจีนและต่างประเทศ  
ในปี ค.ศ. 2010  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งคุนหมิง ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ทำการประเมินสถาบันฯและยกระดับให้เป็นวิทยาลัย  เพื่อจัดการสอนในระดับอนุปริญญา และขยายการสอนในระดับ  ปริญญตรี ปริญญาโท  ให้กับประชาชนชาวจีนและชาวต่างชาติ โดยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งคุนหมิงเป็นผู้สอน ซึ่งปัจจุบันมีนักศึกษาไทยและข้าราชการไทยมาเรียนต่อที่สถาบันด้วย นอกจากนี้ได้ขยายวิทยาเขตเพื่อเป็นศูนย์กลางในการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนไปไปยังประเทศต่าง  ๆ หลายประเทศ  เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาความรู้ภาษาจีนให้กับคนต่างประเทศ โดยเฉพาะการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ใีนปีพุทธศักราช 2558  ในฐานะที่ภาษาจีนมีผู้ใช้ภาษามากกว่าหนึ่งพันหกร้อยล้านทั่วโลก  เป็นอีกภาษาหนึ่งที่คนในโลกนิยมเรียนเป็นภาษาที่สามนอกเหนือจากภาษาอังกฤษ  เพื่อรองรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจของโลกในอนาคต
         
หน้าที่ของสถาบันสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิงที่ขยายเพิ่มเติมสำหรับชาวต่างชาติในปัจจุบัน
 
1. เปิดหลักสูตรสอนภาษาจีนให้แก่นักศึกษาสถาบันราชภัฎของประเทศไทย
2. เปิดวิทยาเขตของสถาบันใน ประเทศไทย ประเทศลาวและประเทศเมียนม่าร์ สำหรับในประเทศไทยเปิดวิทยาเขตที่โรงเรียนถนอมพิศวิทยา ปัจจุบันมีนักเรียนที่เรียนหลักสูตรภาษาจีนประมาณ 2,000 คน  นอกจากนี้นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรภาษาจีนในวิทยาเขตของสถาบันในประเทศเมียนม่าร์มีนักศึกษามากกว่า 1,000 คนพร้อมทั้งให้งบประมาณสนับสนุนวิทยาเขตแต่ละที่ โดยการให้ทุนการศึกษาและทุนด้านการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน เพื่อเสริมศักยภาพให้ประสบความสำเร็จได้มากขึ้น
3. เปิดติวหลักสูตรภาษาจีนให้กับนักศึกษาชาวต่างประเทศที่ต้องการมาศึกษาต่อในประเทศจีน และรับติดต่อหาสถาบันการศึกษาเพื่อการเรียนต่อในระดับโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย รวมทั้งติดต่อด้านทุนการศึกษาที่มีอยู่มากในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
4. เปิดการอบรมหลักสูตรการสอนภาษาจีน ให้กับครูชาวต่างประเทศ ที่ต้องการเป็นครูสอนภาษาจีนและต้องการเรียนภาษาจีนในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสามารถจัดอบรมหลักสูตรการสอนภาษาจีนทั้งหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรระยะยาว
5. เปิดการอบรมการเรียนภาษาจีนให้กับนักเรียนชาวต่างประเทศ ทั้งในรูปหลักสูตรการเรียนภาษาจีนระยะสั้น และการจัดอบรมในรูปแบบซัมเมอร์แคมป์ภาคฤดูร้อน  ซึ่งอาจจัดเป็นกลุ่มย่อยภายในสถาบัน หรือจัดเป็นกลุ่มใหญ่ร่วมกับนักเรียนชาวจีนโพ้นทะเล
6. เปิดเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร ที่สนใจหาประสบการณ์ด้านภาษาและวัฒนธรรมในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ให้กับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และโรงเรียนเอกชนทั่วไปที่สนใจ
 
จุดเด่นของการเรียนภาษาจีนกับสถาบันสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิงเปรียบเทียบกับสถาบันสอนภาษาจีนที่ตั้งดาษดื่นทั่วไปในเมืองไทย
 
1. เรียนกับครูสอนภาษาจีนเป็นคนจีนโดยกำเนิดที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนที่สามารถพูดได้ทั้งภาษาไทยและภาษาจีน ทำให้สร้างความเข้าใจกับผู้เรียนได้มากกว่า
2. ครูชาวจีนที่สอนภาษาจีนทุกคนได้รับการตรวจสอบด้านการออกเสียงภาษาจีนกลางอย่างถูกต้ิองโดยสถาบันอย่างเข้มงวด ทำให้นักเรียนรับฟังการออกเสียงได้อย่างถูกต้องตั้งแต่เริ่มแรก
3. การมีสัญญาMOU ประสานสัมพันธ์เป็นพิเศษระหว่างโรงเรียนและสถาบันสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง ซึ่้งเป็นสถาบันการศึกษาที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลจีน  ทำให้มีประโยชน์กับนักเรียนที่ต้องการศึกษาภาษาจีนเป็นพิเศษ ในรูปแบบซัมเมอร์แคมป์หรือการเรียนภาษาจีนในระยะสั้น การไปเรียนภาษาจีนระยะยาวเพื่อความพร้อมเพื่อเตรียมศึกษาต่อ  การได้รับคำปรึกษาในการไปศึกษาต่อในประเทศจีน  การได้รับทุนการศึกษาสำหรับการเรียนภาษาจีนในประเทศจีน เป็นต้น  ซึ่งต่างจากสถาบันสอนภาษาจีนทั่วไปที่ไม่ได้รับสิทธิส่วนนี้
 
 
 
***********************************************************************************************************
 

 

การเรียนการสอนภาษาจีนของนักเรียนระดับปฐมวัย อ.1-3

 

 

 

 

  

 

โรงเรียนถนอมพิศวิทยา

 

    

 

ภายใต้หลักสูตร Play and Learn Huawan 

 

 

ที่เน้นการสร้างความรักในการเรียนภาษาจีนอย่างสนุกสนาน

ผ่านบทเพลงและเกมการศึกษา


 

 

 
 ***********************************************************************************************************

 การเรียนการสอนภาษาจีนของนักเรียนระดับประถมศึกษา

 

  

 

โรงเรียนถนอมพิศวิทยา

 

   

 

ภายใต้หลักสูตร Special English Huawan 

 

 

ที่เน้นการออกเสียงภาษาจีนให้ถูกต้อง ผ่านระบบพินอิน เพื่อสร้างศักยภาพในการพูดและการฟังภาษาจีนได้อย่างถูกต้อง ภายใต้บรรยากาศการเรียนที่สร้างความรักในการเรียนภาษาจีน และมีศักยภาพในการแสดงออกทางความสามารถทางภาษาจีน ผ่านการร้องเพลง การกล่าวสุนทรพจน์ และการพูดภาษาจีนตามสถานการณ์ต่าง ๆ

   

 

  
 

 

 

 

                   
 
 

กิจกรรมอนุบาลสามภาษา สำหรับวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2556

 

กิจกรรมนักเรียนระดับอนุบาลซ้อมร้องเพลงจีนแด่คุณแม่ที่จะมาเยี่ยมชมกิจกรรมในห้องเรียน

สำหรับวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2556

 
 
 
กิจกรรมอนุบาลร้องเพลงภาษาีจีนประกอบลีลาในวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2556 

 

***************************************************

 

                  
 
 

ผู้อำนวยการจางและคณะ จากสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งคุนหมิง

 เมืองคุนหมิง  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน


มาเยี่ยมชมสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง สาขากรุงเทพมหานคร


ณ ชั้น 5 ตึก 35 ปี โรงเรียนถนอมพิศวิทยา วันที่ 26 กรกฎาคม 2556

ซึ่งคณะที่เยี่ยมชมรู้สึกประทับใจการทำงานของสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง สาขากรุงเทพมหานครในด้านความสำเร็จในด้านการสอนภาษาจีนและการบริหารภายในสถาบันตลอดจนการแสดงความสามารถของนักเรียนชมรมภาษาจีนการเดินทางมาประเทศไทย  ผู้อำนวยการจางได้ชื่นชมผู้อำนวยการและผู้บริหารโรงเรียนถนอมพิศวิทยา ที่ได้พัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนได้เป็นอย่างดี มีการทำงานที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ และเชื่อว่าจะสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับโรงเรียนได้ตลอดไป ตลอดจนให้กำลังใจโรงเรียนถนอมพิศวิทยา ที่จะได้สามารถพัฒนาให้มีศักยภาพก้าวไกลมากขึ้นทั้งเจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไป  ด้วยความประทับใจกับการต้อนรับและศักยภาพของนักเรียนและโรงเรียน ผู้อำนวยการจางจึงได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนในหลักสูตรภาษาจีนที่เรียนภาษาจีนในโรงเรียนถนอมพิศวิทยาซีึ่งมีผลการเรียนดีเยี่ยม ด้วยจำนวนเงิน 35,000 หยวน ทางโรงเรียนหวังว่าสถานที่แห่งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาภาษาจีนภายในโรงเรียนและโรงเรียนอื่น ๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการก้าวสู่ประชมคมอาเชียนเป็นอย่างดี

 

*****************************************************************************

  

ความสำคัญของภาษาจีน

 

                 โดยอาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช

ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมพิศวิทยา

 

ปัจจุบันประเทศจีนก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลกในลำดับที่สองแทนที่ประเทศญี่ปุ่น  พบว่านอกจากจะเป็นประเทศที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจูงแล้วยังเป็นตลาดการค้าที่ใหญ่โตด้วยจำนวนประชากรที่มีกำลังซื้อมากกว่าหนึ่งพันสามร้อยล้านคน  ภายใต้สภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรปกลุ่มอียู  ทำให้ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกต่างแข่งขันกันเพื่อไปลงทุนทางการค้ากับประเทศจีน  นอกจากนี้ประเทศจีนยังยังสามารถเป็นแหล่งระบายสินค้าจากประเทศต่าง ๆ ไปได้ทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศจีนมากกว่า 15ประเทศ

จากการรวมตัวของประชาคมอาเซียน 10 ประเทศ ประเทศไทยถือเป็นประเทศหนึ่งที่มีวิสัยทัศน์และสถานะทางเศรษฐกิจที่เจริญก้าวหน้าทั้งยังศักยภาพสูงทางด้านโลจิสติกส์มีสถานภาพการเป็นศูนย์กลางของประชาคมเอเชียนด้วยความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์และมีเสถียรภาพมั่นคงมากกว่าประเทศเพื่อนบ้านประเทศอื่นๆ ทำให้ไทยได้มีความสนใจจากประเทศต่าง ๆ ที่จะใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางด้านโลจิสติกส์ส่งสินค้าผ่านประเทศไทยเชื่อมต่อระหว่างทวีปอาฟริกา ทวีปยุโรปและทวีปเอเชีย  ซึ่งจะเห็นได้จากโครงการอภิมหายักษ์ระดับโลกท่าเรือเมืองทวาย  ซึ่งจะนำส่งสินค้าจากทวีปยุโรป ทวีปอาฟริกา กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง ผ่านประเทศไทยทางจังหวัดกาญจนบุรีไปยังท่าเรือแหลมฉบัง และกระจายสินค้าต่อไปยังประเทศลาว ประเทศกัมพูชา ประเทศเวียดนาม ประเทศจีนผ่านทางเมืองคุณหมิง ประเทศฮ่องกง ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเกาหลีใต้ เป็นต้น  นอกจากนี้การคมนาคมสื่อสารระหว่างประเทศไทยและประเทศจีนได้เพิ่มความใกล้ชิดมากขึ้น เมื่อประเทศร่วมกับประเทศจีน ได้จัดทำโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมจากเมืองคุนหมิงลงมาที่เมืองเวียงจันทร์ประเทศลาว ด้วยงบลงทุนมหาศาส และประเทศไทยมีโครงการทำรถไฟความเร็วสูงเข้าต่อเชื่อมผ่านประเทศไทย ต่อไปจนถึงประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์  นอกจากนี้ประเทศไทยเองก็ยังให้ความสำคัญกับประเทศจีนในฐานะที่เป็นประเทศที่ส่งออกสินค้าไปขายมากที่สุดด้วยพลังแห่งกำลังซื้ออันมโหฬาลกว่าหนึ่งพันสามร้อยล้านคน นอกจากนี้บริษัทข้ามชาติของประเทศไทยได้ไปขยายการลงทุนทางการค้าในประเทศจีนเป็นจำนวนมาก  เพื่ออาศัยประเทศจีนเป็นตลาดการค้าที่สำคัญ  ทดแทนตลาดทางประเทศทางสหรัฐอเมริกาและประเทศทางยุโรป ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ จนลดกำลังซื้อลงไปมาก  ทั้งประเทศจีนเองก็เป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงในการผลิตสินค้าได้มากมายหลากหลายและมีราคาถูก ทำให้คนไทยจำนวนมากมีความสนใจที่จะนำสินค้าจากประเทศจีนมาจำหน่ายในประเทศไทย  ทั้งในปัจจุบันมีการขยายตัวอย่างก้าวกระโดดกว่าสามร้อยเปอร์เซนต์ของนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนที่มีกำลังซื้อได้หลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้นเป็นอันดับต้นๆ และมีการเติบโต ทดแทนนักท่องเที่ยวจากประเทศทางทวีปยุโรปและญี่ปุ่น

ดังนั้นทำให้ประเทศไทยต้องมีการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมกับประเทศจีนมากขึ้น  ดังนั้นการจัดสรรบุคลากรด้านต่างๆ จึงจำเป็นต้องคัดสรรบุคคลที่สามารถสื่อสารภาษาที่ โดยเฉพาะภาษาจีน  เพื่อเป็นบุคลากรที่สำคัญสำหรับองค์กรทางการค้า การลงทุน การอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวจากประเทศจีนที่ได้มาลงทุนในประเทศไทย  ด้วยเหตุนี้การเรียนรู้ภาษาจีนจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างโอกาสที่ดีในอนาคตให้กับตนเอง ในด้านตำแหน่งหน้าที่การงานและการลงทุนด้านการค้า  ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนเอกชนในเขตภาคเหนือ และโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และโรงเรียนบางส่วนในสังกัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้นำครูจากประเทศจีนหลายพันคนเข้ามาสอนภาษาจีนในโรงเรียน  เพื่อเตรียมตัวนักเรียนให้สอดรับกับวิสัยทัศน์ต่อการพัฒนาการทางเศรษฐกิจในอนาคตของประเทศไทย  นอกจากนี้โรงเรียนรัฐบาลที่มีชื่อเสียงหลายโรงเรียนบรรจุการเรียนการสอนภาษาจีนในระดับชั้นมัธยมต้นด้วยทำให้การเรียนการสอนภาษาจีนในระดับประถมศึกษาเกิดความทวีความสำคัญยิ่งขึ้น

 เนื่องจากโรงเรียนถนอมพิศวิทยามีวิสัยทัศน์สำหรับการการศึกษาของนักเรียน  ที่จำเป็นจะต้องพัฒนาให้เป็นโรงเรียนที่มีความก้าวหน้าในด้านการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของประเทศไทยและความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของโลก  จึงได้จัดการเรียนการสอนภาษาจีนเพิ่มเติมเข้ามา นอกเหนือจากการเรียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้น ตามปกติ  โดยโรงเรียนถนอมพิศวิทยาได้รับความร่วมมือกับสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง (Hawan) ซึ่งเป็นหนึ่งในห้าของสถาบันหลักด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนที่ขึ้นตรงต่อรัฐบาลของประเทศจีนซึ่งเป็นสิ่งที่โดดเด่น เนื่องจากการเรียนกับสถาบันนี้ในโรงเรียนถนอมพิศวิทยา จะเป็นผลดีต่อนักเรียนที่ต้องการส่งเสริมการเรียนภาษาจีนเป็นพิเศษ  ด้วยการไปออกค่ายเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีนในประเทศจีน  การเรียนภาษาจีนระดับเข้มข้นในประเทศจีนช่วงระยะเวลาสั้น 1-6  เดือน หรือต้องการเรียนต่อในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยในประเทศจีน  ซึ่งสามารถดำเนินการได้โดยผ่านตัวแทนของสถาบัน ซึ่งจะไม่ได้รับสิทธินี้ถ้าเรียนกับสถาบันสอนภาษาอื่น ๆ ในเมืองไทยหรือเรียนกับโรงเรียนที่จ้างครูจีนเองโดยตรง  นอกจากนี้การเรียนภาษาจีนกับครูจีนหรือครูไทยที่สอนภาษาจีนก็ยังมีปัญหาการผิดเพี้ยนทางภาษา ทำให้นักเรียนออกเสียงภาษาจีนกลางหรือที่เรียกว่าจีนแมนดารินได้ไม่ถูกต้อง โดยมีสำเนียงไปทางจีนกวางตุ้ง หรือจีนไหหลำ  ด้วยเหตุนี้ครูจีนทุกคนที่ดำเนินการสอนผ่านทางทำให้ทางสถาบันมีความจำเป็นที่จะต้องมีการทดสอบการออกเสียงภาษาจีนกลางของครูด้วย  เพื่อการสร้างคุณภาพที่ดีสำหรับครู  

      สำหรับการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนถนอมพิศวิทยา  จะเริ่มดำเนินการในระดับชั้นปฐมวัยเป็นลำดับแรก  เพื่อเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ภาษาจีนในระบบการศึกษาทางเลือก จัดการเรียนการสอนโดยสถาบันภาษาจีนไชน่าวิช  ภายใต้การอำนวยการและควบคุมคุณภาพโดย สถาบันสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง   ในเทอมที่2/2555    โดยจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในระดับชั้นอนุบาล 1-3  ในวันศุกร์ เวลา 15.30-16.30 น.  ภายใต้หลักสูตร Play and Learn Huawan   โดยการสอนภาษาจีนสำหรับเด็กอนุบาลจะเน้นในเรื่องการสร้างความรักในการเรียนภาษา โดยเน้นการสอนร้องเพลง การเต้นรำประกอบเพลงพร้อมสนทนาภาษาจีนอย่างง่าย คำศัพท์ที่ควรรู้ การเล่นเกมทางการศึกษา เพื่อให้เด็กมีความสนุกสนานในการเรียนเป็นสำคัญ 

สำหรับในปีการศึกษา 2556     จะเปิดการสอนภาษาจีนระดับประถมศึกษาปีที่ 1  โดยจะเปิดการศึกษาภาษาจีนตามแนวทางระบบการศึกษาทางเลือกที่เรียกว่า  โครงการSpecial  English Hauwan  โดยเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น ชั่วโมง และ เรียนภาษาจีน หลักสูตรHauwan ชั่วโมง  ซึ่งจะเป็นการเรียนการสอนที่เน้นในเรื่องการสร้างความรักในการเรียนภาษา โดยเน้นการสอนเพลงและการเต้นรำประกอบกิจกรรมเพลง  คำศัพท์ที่สำคัญ การเล่นเกมทางการศึกษา ตลอดจนการสนทนาภาษาจีนในชีวิตประจำวัน  การเรียนภาษาจีนด้านการออกเสียงผ่านพินอิน พร้อมกับการเรียนเสริมภาษาจีนด้วยตนเองที่บ้านผ่านคลิปวิดีโอที่สอนโดยครูจีนเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพและความสำเร็จในการเรียนภาษาจีนให้กับนักเรียนมากขึ้นนอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียนปกติ    สำหรับในอนาคตการเรียนภาษาจีนในโรงเรียนถนอมพิศวิทยา  อาจจะขยายการเรียนภาษาจีนในหลักสูตรนี้ ในช่วงชั้นที่ 1 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 จะจัดการเรียนการสอนภาษาจีน 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และในช่วงชั้นที่ 2  ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6  จะจัดการเรียนการสอนภาษาจีน 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์   นอกจากนี้ถ้ามีความสนใจที่จะพัฒนาการเรียนภาษาจีนเป็นพิเศษ  ได้แก่ การไปเรียนภาษาจีนกับสถาบันสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง ในเมืองคุนหมิง  ก็อาจมีโครงการค่ายภาษาจีนสำหรับเด็กประถมศึกษา โดยจัดเป็นค่ายในรูปแบบ family Campus  ซึ่งจะรับเฉพาะนักเรียนที่มีผู้ปกครองร่วมไปด้วย  เป็นต้น  นอกจากนี้สถาบันสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง  Chinese Language and Culture School of Kunmingได้จัดตั้งสาขากรุงเทพมหานคร ที่โรงเรียนถนอมพิศวิทยาโดยมีการจัดตั้งอยู่ที่ชั้นห้าของตึก35 ปี ทั้งยังรับสอนภาษาจีนสำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไปอีกด้วย 

 

 ***************************************************

 

                          สถาบันสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง สาขากรุงเทพมหานคร

                       ตั้งอยู่ ณ ตึก 35 ปี  ชั้น 5  โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 

 

 

 

 

 ***************************************************

 

 

รองผู้อำนวยการเฉินน่าและคณะ จากสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง

 เมืองคุนหมิง  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน


มาเยี่ยมชมสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง สาขากรุงเทพมหานคร


ณ ชั้น 5 ตึก 35 ปี โรงเรียนถนอมพิศวิทยา วันที่ 21 พฤษภาคม 2556

ซึ่งคณะที่เยี่ยมชมรู้สึกประทับใจการทำงานของสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง สาขากรุงเทพมหานครในด้านความสำเร็จในด้านการสอนภาษาจีนและการบริหารภายในสถาบันตลอดจนการแสดงความสามารถของนักเรียนชมรมภาษาจีนการเดินทางมาประเทศไทยครั้งนี้ ทางสถาบันได้มอบป้ายประกาศให้เป็นตัวแทนในการเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมจีน ภายใต้การกำกับดูแลของสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง ณ เมืองคุนหมิง ประเทศสาธารณรับประชาชนจีน อย่างเป็นทางการซึ่งเป็นที่ภาคภูมิใจสำหรับโรงเรียนถนอมพิศวิทยาเป็นอย่างยิ่งซึ่งทางโรงเรียนหวังว่าสถานที่แห่งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาภาษาจีนภายในโรงเรียนและโรงเรียนอื่น ๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการก้าวสู่ประชมคมอาเชียนเป็นอย่างดี

 

***************************************************

 
 

ผู้อำนวยการจางและคณะ จากสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งคุนหมิง

 เมืองคุนหมิง  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน


มาเยี่ยมชมสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง สาขากรุงเทพมหานคร


ณ ชั้น 5 ตึก 35 ปี โรงเรียนถนอมพิศวิทยา วันที่ 26 กรกฎาคม 2556

ซึ่งคณะที่เยี่ยมชมรู้สึกประทับใจการทำงานของสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง สาขากรุงเทพมหานครในด้านความสำเร็จในด้านการสอนภาษาจีนและการบริหารภายในสถาบันตลอดจนการแสดงความสามารถของนักเรียนชมรมภาษาจีนการเดินทางมาประเทศไทย  ผู้อำนวยการจางได้ชื่นชมผู้อำนวยการและผู้บริหารโรงเรียนถนอมพิศวิทยา ที่ได้พัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนได้เป็นอย่างดี มีการทำงานที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ และเชื่อว่าจะสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับโรงเรียนได้ตลอดไป ตลอดจนให้กำลังใจโรงเรียนถนอมพิศวิทยา ที่จะได้สามารถพัฒนาให้มีศักยภาพก้าวไกลมากขึ้นทั้งเจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไป  ด้วยความประทับใจกับการต้อนรับและศักยภาพของนักเรียนและโรงเรียน ผู้อำนวยการจางจึงได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนในหลักสูตรภาษาจีนที่เรียนภาษาจีนในโรงเรียนถนอมพิศวิทยาซีึ่งมีผลการเรียนดีเยี่ยม ด้วยจำนวนเงิน 35,000 หยวน ทางโรงเรียนหวังว่าสถานที่แห่งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาภาษาจีนภายในโรงเรียนและโรงเรียนอื่น ๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการก้าวสู่ประชมคมอาเชียนเป็นอย่างดี

 

 ********************************************************************* 

อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช 

   ได้จัดโครงการ “ ดูงานด้านการเรียนการสอนภาษาจีนสำหรับเด็กปฐมวัย  รุ่นที่ 1

ภายใต้ความร่วมมือของสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง

โรงเรียนถนอมพิศวิทยาและโรงเรียนสอนภาษาไชน่าวิส

เพื่อการสร้างเสริม ประสบการณ์ และสายสัมพันธ์ทางการศึกษานานาชาติสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน

กำหนดการเดินทางวันที่ 31  มีนาคม -  3 เมษายน  2556 

โดยได้นำคณะผู้บริหารโรงเรียนระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ดูงานด้านการเรียนการสอนด้านภาษาจีน ณ  เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยได้ไปดูงานการจัดค่ายภาษาจีนของนักเรียนไทย ณ สถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง  พร้อมกับไปดูงานด้านการจัดการศึกษาภาษาจีน ณ โรงเรียนปฐมวัยเจี้ยนกง และโรงเรียนประถมศึกษาหมิงทง ซึ่งทั้งสองโรงเรียนเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองคุนหมิง  ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 3 เมษายน 2556

 

 

 

****************************************************************************

 

โครงการ “ ดูงานด้านการเรียนการสอนภาษาจีนสำหรับเด็กปฐมวัย  รุ่นที่ 1

ภายใต้ความร่วมมือของสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง

โรงเรียนถนอมพิศวิทยาและโรงเรียนสอนภาษาไชน่าวิส

เพื่อการสร้างเสริม ประสบการณ์ และสายสัมพันธ์ทางการศึกษานานาชาติสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน

กำหนดการเดินทางวันที่ 31  มีนาคม -  3 เมษายน  2556

หลักการและเหตุผล

                การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยจะให้สำเร็จลุล่วงภายในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) เพื่อสร้างให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน และมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน รวมทั้งแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี เรียกว่า ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) มีผลให้ประเทศในกลุ่มอาเซียนต้องปรับตัว รวมทั้งการปรับความสัมพันธ์กับประเทศที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ จีน ซึ่งเป็นประเทศที่มีขนาดประชากรใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของโลก และมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของโลก นอกจากนี้ จีนเป็นมหาอำนาจที่ใกล้ชิดประเทศไทย จึงมีความจำเป็นที่ต้องจัดให้มีการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความรู้และวัฒนธรรมร่วมกัน  ซึ่งอาจเป็นแนวทางหนึ่งที่จะนำเสนอแนวทางเพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านการจัดการศึกษาภาษาจีนให้กับสถานศึกษาเอกชนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษาในปัจจุบัน

            อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมพิศวิทยาได้รับโอกาสที่ดีที่ได้ไปศึกษาดูงานทางด้านการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีน จำนวน 12 วัน ณ สถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิงมืองคุนหมิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนภายใต้การอนุเคราะห์จากสถาบันคอมพิวเตอร์และภาษามีนบุรี ทำให้ได้เปิดโลกทัศน์ใหม่เกี่ยวกับประเทศจีนและการเรียนการสอนภาษาจีน โดยเฉพาะได้พบว่าการเรียนอักษรพินอินที่ช่วยในการออกเสียงภาษาจีนให้ถูกต้อง จะเป็นประตูสำคัญในการพูดและการสื่อสารภาษาจีน  ทำให้ได้ระลึกถึงสิ่งที่เคยผิดพลาดจากการที่ได้ลองผิดลองถูกล้มลุกคลุกคลานจากการให้สถาบันการศึกษาในประเทศไทยจัดการเรียนการสอนภาษาจีนภายในโรงเรียน

หลังจากกลับมาประเทศไทยได้ไปศึกษาดูงานการสอนภาษาจีนระดับปฐมวัยที่โรงเรียนมาเรียลัย ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการศึกษาของโรงเรียนสอนภาษาจีนไชน่าวิช ซึ่งเป็นตัวแทนของสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทำให้เกิดความมั่นใจในแนวทางการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนสอนภาษาไชน่าวิช  จึงได้ทดลองจัดการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนถนอมพิศวิทยาสำหรับเด็กปฐมวัยเป็นภาษาที่สามเพิ่มเติมจากภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ได้พยายามรวมเอาประสบการณ์ที่ได้จัดโครงการภาษาอังกฤษระดับปฐมวัยที่ประสบความสำเร็จมากภายในโรงเรียนนำมาจัดการศึกษาภาษาจีนนี้ด้วย ทำให้ได้หลักการที่จะพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนในเด็กระดับปฐมวัยที่ทำให้เกิดความสำเร็จมากขึ้นซึ่งมุ่งให้เด็กเรียนด้วยความรักและมีความสุข  พบว่าเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางด้านภาษาจีนได้อย่างรวดเร็วมาก ๆ

ภายใต้การเรียนภาษาจีนไปพร้อม ๆ กับการเรียนภาษาอังกฤษในลักษณะโรงเรียนกึ่งสามภาษา ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาด้านภาษาภายใต้แนวคิดของกลุ่มนายแพทย์และนักการศึกษาที่กล่าวไว้ว่า ช่วงอายุ 1-6 ปี เป็นช่วงทองของการเรียนรู้ด้านภาษา  

ด้วยเหตุนี้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้โรงเรียนเอกชนได้มีโอกาสพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาจากประเทศไทยได้เดินทางศึกษาเรียนรู้ภาษาจีน เรียนรู้การใช้ชีวิตและวัฒนธรรมจีน และสามารถเตรียมตัวและเป็นข้อมูลในการวางแผนการเรียนภาษาจีนในสถานศึกษาในอนาคต เพื่อการพัฒนาและสร้างโอกาสตลอดจนเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้นักเรียนหรือนักศึกษาในแต่ละสถานศึกษาให้มีความพร้อมและเป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพในอนาคต ให้ทัดเทียมก้าวทันกับการก้าวไวของการสอนภาษาจีนสำหรับโรงเรียนเอกชนในเขตภาคเหนือรวมทั้งโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครและ สพฐ. ซึ่งนำครูจีนหลายพันคนผ่านสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ(Hanban) อีกทั้งหลายโรงเรียนรัฐบาลดังในระดับมัธยมต้นและมัธยมปลายได้มาบรรจุภาษาจีนเข้าไปในหลักสูตรด้วย  ถ้าโรงเรียนเอกชนยังก้าวช้าหรือยังขอรอเวลาอีกหลายปีก็อาจไม่ทันการณ์   

ดังนั้นเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลสำหรับโรงเรียนเอกชน ทางโรงเรียนถนอมพิศวิทยาได้ร่วมกับสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิงและโรงเรียนสอนภาษาจีนไชน่าวิส จึงร่วมกันจัดโครงการ “ ดูงานด้านการเรียนการสอนภาษาจีนสำหรับเด็กปฐมวัย  รุ่นที่ ขึ้น 

ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้มีสิ่งสำคัญที่ต้องการดูเพิ่มเติมจากเป็นพิเศษการศึกษาดูงานครั้งก่อน ได้แก่

1) การไปศึกษาดูงานที่ประเทศจีนครั้งแรก ไม่ได้พบนักเรียนชาวจีนเลยเนื่องจากได้เดินทางไปในช่วงปิดเทอม  ซึ่งครั้งนี้จะเป็นโอกาสที่สำคัญที่จะได้พบบรรยากาศการเรียนการสอนภาษาจีนในเด็กระดับปฐมวัยและประถมศึกษาของนักเรียนจีน ทั้งยังได้มีโอกาสดูเอกสารการเรียนการสอนและสื่อที่ใช้ในการเรียนอันจะเป็นประโยชน์ต่อการวางหลักสูตรและตำราภาษาจีนที่จะใช้ในประเทศไทยด้วย                                                           

2)การดูงานในครั้งนี้ยังได้โอกาสศึกษาการจัดค่ายการเรียนรู้ภาษาจีนสำหรับเยาวชนจากประเทศไทยซึ่งจัดโดยสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิงซึ่งจะทำให้ผู้ไปศึกษาดูงานได้รับรู้แนวทางการจัดค่ายภาษาจีนในประเทศจีนและความเป็นอยู่ของเยาวชนไทยภายในสถาบัน อันจะเป็นประโยชน์ตัดสินใจส่งเยาวชนไทยอายุ 10 ปีขึ้นไปมาร่วมออกค่ายการเรียนรู้ภาษาจีนกับสถาบันในอนาคต

วัตถุประสงค์

1.    เพื่อให้คณะครู อาจารย์ประเทศไทย ที่เข้าร่วมโครงการได้ดูงานการเรียนการสอนด้านภาษาจีนสำหรับเด็กปฐมวัย  ณ  ในสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงของประเทศจีน และการจัดค่ายภาษาจีนสำหรับเยาวชนไทย ณ สถาบันภาษาและวัฒนธรรมคุนหมิง

2.    เพื่อให้คณะครู อาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้และสัมผัสวัฒนธรรมจีน ผ่านการใช้ชีวิตร่วมกับชาวจีน และการทัศนศึกษาในแหล่งประวัติศาสตร์ แหล่งท้องเที่ยวที่สำคัญของประเทศจีน

3.    เพื่อให้คณะครู อาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการได้ทำความรู้จัก และทำความเข้าใจกับหลักการเรียนการสอนของชาวจีน เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ และเป็นแนวทางในการตัดสินใจในการพัฒนาและประยุกต์ใช้ร่วมกับสถานศึกษาต่างๆของคณะครู อาจารย์ที่สังกัดอยู่

 

ผู้เข้าร่วมโครงการ

เฉพาะคณะผู้บริหารในสถานศึกษาเท่านั้น  รับรองในฐานะแขกผู้มีเกียรติของรัฐบาลจีน 

รูปแบบ/สถานที่ การดำเนินงาน

1.       ดูงานด้านการเรียนภาษาจีนอย่างมีประสิทธิภาพจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงเรียนสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งคุนหมิง

2.       มีครูอาจารย์ และผู้บริหารจากโรงเรียน เป็นดูแลผู้เข้าร่วมโครงการฯ ตลอดโครงการ

ระยะเวลาการดำเนินงาน

-           วัน รวมวันเดินทาง

 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.    คณะครู อาจารย์และผู้บริหารที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้การจัดการศึกษาทางด้านภาษาจีนสำหรับเด็กปฐมวัย ณ สถาบันการศึกษาในประเทศจีน และการจัดค่ายภาษาจีนสำหรับเยาวชนไทย ณ สถาบันภาษาและวัฒนธรรมคุนหมิง

2.     คณะครู อาจารย์และผู้บริหารที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้วัฒนธรรมจีน ตลอดจนการเรียนรู้แหล่งประวัติศาสตร์ อารยธรรม ของประเทศจีน

3.    คณะครู อาจารย์และผู้บริหารที่เข้าร่วมโครงการได้ประสบการณ์การใช้ชีวิตแบบชาวจีน และเป็นแนวทางในการตัดสินใจในการพัฒนาและประยุกต์ใช้ร่วมกับสถานศึกษาต่างๆของคณะครู อาจารย์ที่สังกัดอยู่

  กำหนดการโครงการ “ ดูงานด้านการเรียนการสอนภาษาจีนสำหรับเด็กปฐมวัย  รุ่นที่ 1

ภายใต้ความร่วมมือของสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง

โรงเรียนถนอมพิศวิทยาและโรงเรียนสอนภาษาไชน่าวิส

เพื่อการสร้างเสริม ประสบการณ์ และสายสัมพันธ์ทางการศึกษานานาชาติสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน

กำหนดการเดินทางวันที่ 31  มีนาคม -  3 เมษายน  2556

********************************************************************************

วันที่หนึ่งของการเดินทาง      กรุงเทพมหานคร  สถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง

********************************************************************************

8.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ 

10.00  น. ออกเดินทางสูง เมืองคุนหมิง  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสายการบินไทยอินเตอร์ 

เมืองคุณหมิง จัดเป็นเมืองเอกของมณฑลยูนนาน ตัวเมืองตั้งอยู่บนที่ราบสูง ความสูงของพื้นที่ราว 1,900 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีภูเขาล้อมรอบทั้ง ด้าน ทำให้คุนหมิงมีอากาศเย็นสบาย อีกทั้งด้านใต้ยังติดกับทะเลสาบเตียนฉือที่กว้างใหญ่ (พื้นที่ประมาณ 298 ตารางกิโลเมตร) ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยควบคุมอุณหภูมิของเมืองให้สม่ำเสมอ อากาศอบอุ่นตลอดทั้งปี จึงเป็นดั่งแดนสวรรค์ของพืชพันธุ์นานาชนิด ด้วยเหตุนี้เองที่นี่จึงได้รับสมญานามว่า นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ” และจัดเป็นทำเลที่ดีในการตั้งถิ่นฐานของชนเผ่าต่างๆ

นำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองคุนหมิง ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง

14.00 น. นำท่านเยี่ยมชมสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง และการเรียนการสอนภายในสถาบัน      สำหรับสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง ซึ่งเป็นหนึ่งในห้าของสถาบันภาษาหลักของรัฐบาลจีน  เดิมสถาบันดำเนินการเป็นโรงเรียนเฉพาะที่จัดการเรียนการสอนด้านการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนสำหรับชาวจีนต่างชาติ  ในเขตทิศตะวันตอก ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1960 โดยรัฐบาลจีน ปัจจุบันได้เพิ่มขอบเขตหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในเขตภาคเหนือตลอดจนกรุงเทพมหานครรวมทั้งปริมณฑล  

18.00 น. ผู้อำนวยการสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง จัดเลี้ยงต้อนรับคณะผู้บริหารที่ดูงาน

20.00 น. เข้าพักผ่อนที่โรงแรมชั้นดีบริเวณสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง  จะพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือเดินทางshopping ในห้างสรรพสินค้าWallmart  หรือสินค้าราคาถูกในร้านค้าบริเวณใกล้เคียง

********************************************************************************

วันที่สองของการเดินทาง      ศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลเจี้ยนกง  และโรงเรียนระดับประถมศึกษาหมิงทง

 ตลาดนัดคนเดิน พารากอนคุนหมิง 

                                             ค่ายภาษาจีนสำหรับเยาวชนไทยสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง

********************************************************************************

8.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม 

9.00  น. ศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองคุนหมิง โรงเรียนอนุบาลเจี้ยนกง

10.30 น. ศึกษาดูงานโรงเรียนประถมศึกษาที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองคุนหมิง โรงเรียนหมิงทง 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่ภัตตาคาร

13.00 น. แวะชมตลาดนัดคนเดิน หรือสยามพารากอนแห่งคุนหมิง  ซึ่งมีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่มีสินค้า แบรนด์เนมและร้านค้าเล็ก ๆ ซึ่งขายสินค้าราคาถูกจำนวนมาก 

17.00 น.  รับประทานอาหารค่ำ ที่ภัตตาคาร 

18.00 น.  เข้าพักผ่อนที่โรงแรมชั้นดี ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย   ศึกษาดูงานด้านการจัดกิจกรรมค่ายภาษาจีนในสถาบันฯ หรือshopping สินค้าในห้างสรรพสินค้าWallmart  หรือสินค้าราคาถูกในร้านค้าบริเวณใกล้เคียง

********************************************************************************

วันที่สามของการเดินทาง      พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ เมืองยูนนาน

********************************************************************************

8.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่ภัตตาคารบริเวณพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์

13.00 น.  เดินทางศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์  เมืองยูนนาน ที่มีซากฟอสซิลไดโนเสาร์ที่สมบูรณ์จัดแสดงมากกว่า 600 ซาก  อาคารพิพิธภัณฑ์ได้จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการขุดซากไดโนเสาร์  จัดแสดงซากฟอสซิลไดโนเสาร์รูปแบบต่าง ๆ ภายใต้เทคโนโลยีที่น่าสนใจ การบำรุงรักษาซากไดโนเสาร์ ชมโรงภาพยนตร์ 4  จัดแสดงภาพยนตร์การสูญพันธุ์แห่งไดโนเสาร์ และจัดแสดงส่วนของซากไดโนเสาร์ที่ยังไม่ได้ขุดค้นขึ้นมาจำนวนมาก  รวมทั้งชมสวนสนุกที่ตั้งอยู่อาคารส่วนนอกพิพิธภัณฑ์ที่ให้ความรู้เรื่องไดโนเสาร์และท่านสามารถได้รับความบันเทิงกับเครื่องเล่นเต็มรูปแบบ

18.00 น.  เข้าพักผ่อนที่โรงแรมชั้นดี ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย  ศึกษาดูงานด้านการจัดกิจกรรมค่ายภาษาจีนในสถาบันฯ หรือ  shopping ในห้างสรรพสินค้าWallmart  หรือสินค้าราคาถูกในร้านค้าบริเวณใกล้เคียง

********************************************************************************

วันที่สี่ของการเดินทาง      วัดหยวนถง  สนามบินนานาชาติคุนหมิง

********************************************************************************

8.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม  พร้อมจัดกระเป๋าพร้อมสำหรับการเดินทางกลับ

9..00 น. ชมวัดหยวนถง  ซึ่งเป็นวัดที่ผสมผสานทั้งวัดไทย พม่าและธิเบต  วัดแห่งนี้เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาถึง 3 นิกาย  สร้างมาตั้งแต่สมัยราชวงค์ถังมีอายุยาวนานประมาณ 1,200 ปี

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่ภัตตาคารหรือสนามบิน

14.00 น.  เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ โดยสายการบินไทยอินเตอร์

**********************************************************************

 

 อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมพิศวิทยา

และอาจารย์พลอนันต์ สุพรรณภษััช ผู้จัดการโรงเรียนถนอมพิศวิทยา
ร่วมไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการศึกษาภาษาจึนสำหรับชาวต่างชาติ  
ณ สถาบันสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง
(Chinese Language And Culture School Of Kunming) 
เมืองคุณหมิง  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ระหว่างวันที่ 1 -12  สิงหาคม  2555
 
 
 
 
 
สถาบันสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง
(Chinese Language And Culture School Of Kunming)  
 
 
 
 
 
 
 
การฝึกอบรมเข้มข้นโดยเรียนรู้ในห้องเรียนกับครูสอนภาษาจีนของสถาบันฯ
เรื่องการออกเสียงภาษาจีนด้วยพินอิน การสนทนาภาษาจีน และศึกษาศิลปวัฒนธรรมจีน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เยี่ยมชมความเป็นอยู่ของนักเรียนต่างชาติที่ฝึกอบรมอยู่ใน
สถาบันฝึกอบรมสำหรับนักเรียนจีนโพ้นทะเลและสถานที่ตั้งของ
แคมป์สอนภาษาและวัฒนธรรมจีนสำหรับนักเรียนต่างชาติที่จัดตั้งโดยรัฐบาลจีน

 
 
 
 
 
 
นักเรียนไทยที่กำลังเข้าฝึกอบรมอยู่ในสถาบันฯ 
 
 
 
 
 
เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยยูนนาน 
 
 
 
 
 
ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ เมืองยูนนาน
ที่มีซากฟอสซิลไดโนเสาร์ที่สมบูรณ์จัดแสดงมากกว่า 600 ซาก 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพเืมืองคุนหมิง

 
 

       
พี่น้องชาวหยี ในฉวู่สง

  

มาแล้วครับ น้องไดโนเสาร์่ของฉวู่สง ณ สวนไดโนเสาร์แห่งชาติจีนฉวู่สง

   
ซื่อเจี้ยข่งหลงกู่-ไดโนเสาร์โบราณ

        
ซากไดโนเสาร์ที่ขุดได้มีความสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

   
ที่นี่ยังมีอุทยานไดโนเสาร์จำลองให้นั่งรถรางชมกันเพลิน ๆ อีกด้วยครับ

     
ไดโนเสาร์ที่ทางการจีนเขาขุดได้มีความสมบูรณ์มากถึงมากที่สุด เป็นความภาคภูมิใจของจีน นับเป็นสมบัติอันล้ำค่าของชาติจีน และของมนุษยชาติ สถานที่แห่งนี้เป็นที่ที่ขุดค้นซากไดโนเสาร์จริง แล้วได้จัดสร้างพิพิธภัณฑ์ขึ้นมาทับหลุมที่ขุดค้นซากไดโนเสาร์ได้ นับว่าเมืองฉวู่สงเป็นอุทยานการเรียนรู้เรื่องไดโนเสาร์ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ที่สำคัญ อยู่ใกล้กับประเทศไทยมากที่สุด

     

บัตรเข้าชมอุทยานไดโนเสาร์โลก ราคาสูงถึงหนึ่งร้อยสามสิบหยวนหรือเท่ากับประมาณ 650 บาท แต่ก็นับว่าคุ้มค่ามากที่สุด กว่าเขาจะลุกขึ้นมาให้เราขุดค้นพบต้องใช้เวลาไม่รู้กี่แสนกี่ล้านชาติ นับว่าสถานที่แห่งนี้น่าจะพาลูก-หลานไปเยี่ยมชมเป็นอย่างยิ่ง ที่สำคัญ อยู่ใกล้กับคุนหมิง และใกล้กับเมืองไทยเรามาก ๆ

 

           

 
 

 

           

  

 

 

 
 
 
ทัศนศึกษาสวนป่าหินคุนหมิง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์ชนกลุ่มน้อยแห่งยูนนาน
 
 
 
 
 
 
 
 
********************************************


โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1808 ถนนลาดพร้าว 62 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กุรุงเทพฯ10310 โทร. 0-2514-1819 โทรสาร 0-2539-4969
โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1808 ระหว่างซอยลาดพร้าว 62 - 64 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กุรุงเทพฯ10310
โทร. 0-2514-1819 , 0-2539-4968 โทรสาร 0-2539-4969
E-mail : ariyasound@thaimail.com