ReadyPlanet.com
dot dot
bulletกิจกรรมการแสดงวันปีใหม่ 2565
bulletประกวดเรียงความ
ผลการสอบเข้า ม.1 คนเก่งถนอมพิศ

 ***********************************************************************

 

โรงเรียนถนอมพิศขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

ที่สอบผ่านการคัดเลือกในการสอบเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 ปีการศึกษา 2566

 


 

 

 

 

โรงเรียนถนอมพิศขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

ที่สอบผ่านการคัดเลือกในการสอบเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 ปีการศึกษา 2565

 

 

 

 

 

 

******************


 

*******************************************************************

 โรงเรียนถนอมพิศขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

ที่สอบผ่านการคัดเลือกในการสอบเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 

ปีการศึกษา 2563

 

 

 

*****************************

โรงเรียนถนอมพิศขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบ O-NET ได้คะแนนสูงสุด

 

ประจำปีการศึกษา 2562

 

 

*******************************************************************

 

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561

 

 

 

 

 
 
 พิธีมอบใบประกาศ HSK 1

สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

****************************************************************************************** 

 

 

 

 

****************************************************************
 

อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมพิศวิทยา

ได้รับมอบเกียรติบัติรางวัลเหรียญทองแดง
สำหรับโรงเรียนเอกชน
ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(ONET)
ตามเกณฑ์ที่กำหนด 
 
ปีการศึกษา 2557 
 
 
 
 
ณ โรงแรมอะเดรียติคพาเลซ กรุงเทพมหานคร
 
 

 

 
 
 
วันที่ 5 มิถุนายน 2558
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ***************************************************************************
 
 

โรงเรียนถนอมพิศวิทยาขอแสดงความยินดีต่อ

 
 
 

 

 เด็กหญิงจิรัฎฐ์ กุศลสวัสดิ์ ้ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

จากการสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

 

 

 

 
โครงการพัฒนาอัจริยภาพทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์  (สสวท.)

 

 
 

 

 
ระดับประถมศึกษาปีที่ 6  ประจำปี พ.ศ. 2558

 

 
 ***************************************************************************
 
คนเก่งถนอมพิศวิทยา
นักเรียนในโครงการถนอมพิศวิทยาโค้งสุดท้าย
ที่จัดติวสำหรับนักเรียนของโรงเรียนและนักเรียนอื่นที่สนใจซึ่งจัดติวในช่วงเดือนมีนาคม ก่อนการสอบเข้าม.1
 
 
 
 
เด็กชายธนวัฒน์ ภาคนารี
นักเรียนในโครงการถนอมพิศวิทยาติวเข้มโค้งสุดท้าย
สอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2558
ด้วยความสามารถทางวิชาการ ได้เป็นลำดับที่1
สำหรับการสอบคัดเลือกเข้า ม.1 ภาคนักเรียนนอกเขตพื้นที่
 
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์)
 
และโรงเรียนสาธิตรามคำแหง
 
  
 
 
 
 
 

 ***************************************************************************
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                    
 
 ***************************************************************************
คนเก่งถนอมพิศวิทยา
 
 
 
เด็กชายวสุวัสดิ์ ขาวสุธรรม

 

 

 เด็กชายวสวัตติ์  ขาวสุธรรม ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง สสวท. ด้านวิทยาศาสตร์

 

 

จากการสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

โครงการพัฒนาอัจริยภาพทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์  (สสวท.)
 
ระดับประถมศึกษาปีที่ 6  ประจำปี พ.ศ. 2554
 
 
 
 
 
 
 
 ***************************************************************************

 

 
 
 
 

 

 

อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมพิศวิทยา

 

ด้รับเกียรติจากโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการบัญชี

โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ

 เชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ

 

เรื่อง พัฒนาสมาธิด้วยเสียงเพลง 

 

ในวันศุกร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ุ 2556 เวลา 9.00-12.00 น. 

ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ

 

   

 

 

อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช 

 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมพิศวิทยา

 

ด้รับเกียรติจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

 

ในงานมหกรรมส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2555 จังหวัดพิจิตรค


 เชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ

เรื่อง ดนตรีกับการพัฒนาศักยภาพสมองและสมาธิจิต 

ในวันพุธ ที่ 27 กุันยายน 2555 เวลา 9.00-12.00 น. 

ณ โรงแรมพิจิตรพลาซา  อ.เมืิอง จังหวัดพิจิตร 

 

 

อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช 

ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมพิศวิทยา

ด้รับเกียรติจากอาจารย์นายแพทย์ สุริยเดว ทรีปาตี 

ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

เชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การพัฒนา I.Q. E.Q.  ของเด็กด้วยเสียงเพลง 

ในวันพุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 13.00-16.30 น. 

ณ ห้องประชุมเจริญสามัคคี อาคารปัญญาวัฒนา 

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 

 

                     

 

 

     

 

********************************************************************************************************************************  

 
 
 
 
 
นักเรียนดีเด่นโรงเรียนถนอมพิศวิทยาวิทยา
ด้านความสามารถทางวิชาการ ปีการศึกษา 2555

 

 

 

เด็กหญิงณิชนันท์  วาสนะตระกูล   เหรียญเงิน สสวท. ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3

เด็กชายวสวัตต์  ขาวสุธรรม  เหรียญทอง สสวท. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

 

 ****************************************

โรงเรียนถนอมพิศวิทยาขอแสดงความยินดีต่อ

 

 

 เด็กชายวสวัตติ์  ขาวสุธรรม ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง สสวท. ด้านวิทยาศาสตร์

 

จากการสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

โครงการพัฒนาอัจริยภาพทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์  (สสวท.)
 
ระดับประถมศึกษาปีที่ 6  ประจำปี พ.ศ. 2554
 
 

เด็กชายธนวัฒน์ ภาคนารี ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน สสวท. ทางด้านวิทยาศาสตร์

 

 

จากการสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

  

โครงการพัฒนาอัจริยภาพทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์  (สสวท.)

 

 ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2554
  
 
 

 

 

เด็กหญิงนภกร     อิศรภักดี   

 

ได้รับรางวัล เหรียญทอง

จากการสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โครงการพัฒนาอัจริยภาพทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์  (สสวท.)
 ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2553

 

 

 
เด็กหญิงอภิชญา ตั้งวงศ์กิจศิริ
 
ได้รับรางวัล เหรียญเงิน
 
จากการสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โครงการพัฒนาอัจริยภาพทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์  (สสวท.)
 ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2553
 
 

 

เด็กชายวสวัสดิ์ ขาวสุวรรณ   

ได้รับรางวัล เหรียญทอง

จากการสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โครงการพัฒนาอัจริยภาพทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์  (สสวท.)
 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6  ประจำปี พ.ศ. 2554
 
 
 
 
 
และได้รับเหรียญทองแดง จากการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ
International Mathemarics and Science  Olympaid (IMSO)
จัดการแข่งขันที่เมือง Nago City ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 2-6 กันยายน 2554
 
 
 ***************************************************

 

 โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1808 ถนนลาดพร้าว 62 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กุรุงเทพฯ10310 โทร. 0-2514-1819 โทรสาร 0-2539-4969
โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1808 ระหว่างซอยลาดพร้าว 62 - 64 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กุรุงเทพฯ10310
โทร. 0-2514-1819 , 0-2539-4968 โทรสาร 0-2539-4969
E-mail : ariyasound@thaimail.com