ReadyPlanet.com
dot dot
bulletกิจกรรมการแสดงวันปีใหม่ 2565
ระเบียบการรับสมัคร 2564

 

 
 
 
โรงเรียนถนอมพิศวิทยา
ระเบียบการรับสมัครปีการศึกษา 2565
 
 
 
 
 

 

 
            
 
 
โรงเรียนถนอมพิศวิทยาวิทยาเปิดวิสัยทัศน์ใหม่
 
ด้านการพัฒนาการเรียนการสอน
โดยก้าวเข้าสู่โรงเรียน ไทย อังกฤษ จีน
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนถนอมพิศวิทยา ร่วมกับ สถาบันสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง
Chinese Language and Culture School of Kunming (HUAWAN)
 
โดยเป็นหนึ่งในห้าของสถาบันหลักในด้านการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีน
 
จีนขี้นตรงต่อรัฐบาลกลางของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
และโรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษามีนบุรี
 
**********************************************************************************************
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน
สำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย
ในหลักสูตรPlay and Learn Huawan 
เรียนภาษาอังกฤษ 4 ชั่วโมง เรียนภาษาจีน 1 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์
 
***********************************************************************************************************
 
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาีจีน
สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาศึกษาปีที่ 1-6
ในหลักสูตร Special English Huawan  
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนภาษาอังกฤษ 4 ชั่วโมง เรียนภาษาจีน 2ชั่วโมง ต่อสัปดาห์
ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนภาษาอังกฤษ 4 ชั่วโมง เรียนภาษาจีน 2 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์  
 
 

                                                                   

***************************************************************************** 

 

ความสำคัญของภาษาจีน

 

โดยอาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช

ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมพิศวิทยา

 

ปัจจุบันประเทศจีนก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลกในลำดับที่สองแทนที่ประเทศญี่ปุ่น  พบว่านอกจากจะเป็นประเทศที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจูงแล้วยังเป็นตลาดการค้าที่ใหญ่โตด้วยจำนวนประชากรที่มีกำลังซื้อมากกว่าหนึ่งพันสามร้อยล้านคน  ภายใต้สภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรปกลุ่มอียู  ทำให้ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกต่างแข่งขันกันเพื่อไปลงทุนทางการค้ากับประเทศจีน  นอกจากนี้ประเทศจีนยังยังสามารถเป็นแหล่งระบายสินค้าจากประเทศต่าง ๆ ไปได้ทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศจีนมากกว่า 15 ประเทศ

จากการรวมตัวของประชาคมอาเซียน 10 ประเทศ ประเทศไทยถือเป็นประเทศหนึ่งที่มีวิสัยทัศน์และสถานะทางเศรษฐกิจที่เจริญก้าวหน้าทั้งยังศักยภาพสูงทางด้านโลจิสติกส์มีสถานภาพการเป็นศูนย์กลางของประชาคมเอเชียนด้วยความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์และมีเสถียรภาพมั่นคงมากกว่าประเทศเพื่อนบ้านประเทศอื่นๆ ทำให้ไทยได้มีความสนใจจากประเทศต่าง ๆ ที่จะใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางด้านโลจิสติกส์ส่งสินค้าผ่านประเทศไทยเชื่อมต่อระหว่างทวีปอาฟริกา ทวีปยุโรปและทวีปเอเชีย  ซึ่งจะเห็นได้จากโครงการอภิมหายักษ์ระดับโลกท่าเรือเมืองทวาย  ซึ่งจะนำส่งสินค้าจากทวีปยุโรป ทวีปอาฟริกา กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง ผ่านประเทศไทยทางจังหวัดกาญจนบุรีไปยังท่าเรือแหลมฉบัง และกระจายสินค้าต่อไปยังประเทศลาว ประเทศกัมพูชา ประเทศเวียดนาม ประเทศจีนผ่านทางเมืองคุณหมิง ประเทศฮ่องกง ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเกาหลีใต้ เป็นต้น  นอกจากนี้การคมนาคมสื่อสารระหว่างประเทศไทยและประเทศจีนได้เพิ่มความใกล้ชิดมากขึ้น เมื่อประเทศร่วมกับประเทศจีน ได้จัดทำโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมจากเมืองคุนหมิงลงมาที่เมืองเวียงจันทร์ประเทศลาว ด้วยงบลงทุนมหาศาส และประเทศไทยมีโครงการทำรถไฟความเร็วสูงเข้าต่อเชื่อมผ่านประเทศไทย ต่อไปจนถึงประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์  นอกจากนี้ประเทศไทยเองก็ยังให้ความสำคัญกับประเทศจีนในฐานะที่เป็นประเทศที่ส่งออกสินค้าไปขายมากที่สุดด้วยพลังแห่งกำลังซื้ออันมโหฬาลกว่าหนึ่งพันสามร้อยล้านคน นอกจากนี้บริษัทข้ามชาติของประเทศไทยได้ไปขยายการลงทุนทางการค้าในประเทศจีนเป็นจำนวนมาก  เพื่ออาศัยประเทศจีนเป็นตลาดการค้าที่สำคัญ  ทดแทนตลาดทางประเทศทางสหรัฐอเมริกาและประเทศทางยุโรป ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ จนลดกำลังซื้อลงไปมาก  ทั้งประเทศจีนเองก็เป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงในการผลิตสินค้าได้มากมายหลากหลายและมีราคาถูก ทำให้คนไทยจำนวนมากมีความสนใจที่จะนำสินค้าจากประเทศจีนมาจำหน่ายในประเทศไทย  ทั้งในปัจจุบันมีการขยายตัวอย่างก้าวกระโดดกว่าสามร้อยเปอร์เซนต์ของนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนที่มีกำลังซื้อได้หลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้นเป็นอันดับต้นๆ และมีการเติบโต ทดแทนนักท่องเที่ยวจากประเทศทางทวีปยุโรปและญี่ปุ่น

ดังนั้นทำให้ประเทศไทยต้องมีการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมกับประเทศจีนมากขึ้น  ดังนั้นการจัดสรรบุคลากรด้านต่างๆ จึงจำเป็นต้องคัดสรรบุคคลที่สามารถสื่อสารภาษาที่ โดยเฉพาะภาษาจีน  เพื่อเป็นบุคลากรที่สำคัญสำหรับองค์กรทางการค้า การลงทุน การอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวจากประเทศจีนที่ได้มาลงทุนในประเทศไทย  ด้วยเหตุนี้การเรียนรู้ภาษาจีนจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างโอกาสที่ดีในอนาคตให้กับตนเอง ในด้านตำแหน่งหน้าที่การงานและการลงทุนด้านการค้า  ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนเอกชนในเขตภาคเหนือ และโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และโรงเรียนบางส่วนในสังกัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้นำครูจากประเทศจีนหลายพันคนเข้ามาสอนภาษาจีนในโรงเรียน  เพื่อเตรียมตัวนักเรียนให้สอดรับกับวิสัยทัศน์ต่อการพัฒนาการทางเศรษฐกิจในอนาคตของประเทศไทย

 เนื่องจากโรงเรียนถนอมพิศวิทยามีวิสัยทัศน์สำหรับการการศึกษาของนักเรียน  ที่จำเป็นจะต้องพัฒนาให้เป็นโรงเรียนที่มีความก้าวหน้าในด้านการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของประเทศไทยและความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของโลก  จึงได้จัดการเรียนการสอนภาษาจีนเพิ่มเติมเข้ามา นอกเหนือจากการเรียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้น ตามปกติ  โดยโรงเรียนถนอมพิศวิทยาได้รับความร่วมมือกับสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง (Hawan) ซึ่งเป็นหนึ่งในห้าของสถาบันหลักด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนที่ขึ้นตรงต่อรัฐบาลของประเทศจีนซึ่งเป็นสิ่งที่โดดเด่น เนื่องจากการเรียนกับสถาบันนี้ในโรงเรียนถนอมพิศวิทยา จะเป็นผลดีต่อนักเรียนที่ต้องการส่งเสริมการเรียนภาษาจีนเป็นพิเศษ  ด้วยการไปออกค่ายเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีนในประเทศจีน  การเรียนภาษาจีนระดับเข้มข้นในประเทศจีนช่วงระยะเวลาสั้น 1-6  เดือน หรือต้องการเรียนต่อในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยในประเทศจีน  ซึ่งสามารถดำเนินการได้โดยผ่านตัวแทนของสถาบัน ซึ่งจะไม่ได้รับสิทธินี้ถ้าเรียนกับสถาบันสอนภาษาอื่น ๆ ในเมืองไทยหรือเรียนกับโรงเรียนที่จ้างครูจีนเองโดยตรง  นอกจากนี้การเรียนภาษาจีนกับครูจีนหรือครูไทยที่สอนภาษาจีนก็ยังมีปัญหาการผิดเพี้ยนทางภาษา ทำให้นักเรียนออกเสียงภาษาจีนกลางหรือที่เรียกว่าจีนแมนดารินได้ไม่ถูกต้อง โดยมีสำเนียงไปทางจีนกวางตุ้ง หรือจีนไหหลำ  ด้วยเหตุนี้ครูจีนทุกคนที่ดำเนินการสอนผ่านทางทำให้ทางสถาบันมีความจำเป็นที่จะต้องมีการทดสอบการออกเสียงภาษาจีนกลางของครูด้วย  เพื่อการสร้างคุณภาพที่ดีสำหรับครู  

      สำหรับการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนถนอมพิศวิทยา  จะเริ่มดำเนินการในระดับชั้นปฐมวัยเป็นลำดับแรก  เพื่อเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ภาษาจีนในระบบการศึกษาทางเลือก จัดการเรียนการสอนโดยสถาบันภาษาจีนไชน่าวิช  ภายใต้การอำนวยการและควบคุมคุณภาพโดย สถาบันสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง   ในเทอมที่2/2555    โดยจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในระดับชั้นอนุบาล 1-3  ในวันศุกร์ เวลา 15.30-16.30 น.  ภายใต้หลักสูตร Play and Learn Huawan   โดยการสอนภาษาจีนสำหรับเด็กอนุบาลจะเน้นในเรื่องการสร้างความรักในการเรียนภาษา โดยเน้นการสอนร้องเพลง การเต้นรำประกอบเพลงพร้อมสนทนาภาษาจีนอย่างง่าย คำศัพท์ที่ควรรู้ การเล่นเกมทางการศึกษา เพื่อให้เด็กมีความสนุกสนานในการเรียนเป็นสำคัญ 

สำหรับในปีการศึกษา 2556     จะเปิดการสอนภาษาจีนระดับประถมศึกษาปีที่ 1  โดยจะเปิดการศึกษาภาษาจีนตามแนวทางระบบการศึกษาทางเลือกที่เรียกว่า  โครงการSpecial  English Hauwan  โดยเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น ชั่วโมง และ เรียนภาษาจีน หลักสูตรHauwan ชั่วโมง  ซึ่งจะเป็นการเรียนการสอนที่เน้นในเรื่องการสร้างความรักในการเรียนภาษา โดยเน้นการสอนเพลงและการเต้นรำประกอบกิจกรรมเพลง  คำศัพท์ที่สำคัญ การเล่นเกมทางการศึกษา ตลอดจนการสนทนาภาษาจีนในชีวิตประจำวัน  การเรียนภาษาจีนด้านการออกเสียงผ่านพินอิน พร้อมกับการเรียนเสริมภาษาจีนด้วยตนเองที่บ้านผ่านคลิปวิดีโอที่สอนโดยครูจีนเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพและความสำเร็จในการเรียนภาษาจีนให้กับนักเรียนมากขึ้นนอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียนปกติ    สำหรับในอนาคตการเรียนภาษาจีนในโรงเรียนถนอมพิศวิทยา  อาจจะขยายการเรียนภาษาจีนในหลักสูตรนี้ ในช่วงชั้นที่ 1 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 จะจัดการเรียนการสอนภาษาจีน 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และในช่วงชั้นที่ 2  ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6  จะจัดการเรียนการสอนภาษาจีน 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์   นอกจากนี้ถ้ามีความสนใจที่จะพัฒนาการเรียนภาษาจีนเป็นพิเศษ  ได้แก่ การไปเรียนภาษาจีนกับสถาบัน Huawan ในเมืองคุนหมิง  ก็อาจมีโครงการค่ายภาษาจีนสำหรับเด็กประถมศึกษา โดยจัดเป็นค่ายในรูปแบบ family Campus  ซึ่งจะรับเฉพาะนักเรียนที่มีผู้ปกครองร่วมไปด้วย  เป็นต้น  นอกจากนี้สถาบัน Huawan   ที่มีการจัดตั้งศูนย์อยู่ที่ชั้นห้าของตึก35 ปี ยังรับสอนภาษาจีนสำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไปอีกด้วย 

*****************************************************************************

 รายละเอียดเนื้อหาภาษาอังกฤษ

สำหรับเด็กอนุบาลในช่วงหลังเลิกเรียน

Play and Learn  Project
 
 
 
 
 
 
           
 

 
กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยชาวต่างชาติในโครงการPlay and Learn
ที่เน้นการสอนภาษาอังกฤษแบบธรรมชาติ การสอนแบบสนุกสนานและผ่อนคลาย โดยจัดสอนสำหรับนักเรียนระดับอนุบาล1-3 ในช่วงตอนเย็นหลังเลิกเรียน วันจันทร์-พฤหัสบดี ระหว่างเวลา 15.30-16.30 น.  
 

 
ความเป็นมาของโปรแกรม : โปรแกรมนี้เริ่มจัดขึ้นตั้งแต่ปีการศึกษา  2553  เนื่องจากทางโรงเรียนเล็งเห็นว่าการพัฒนาภาษาพูดของนักเรียนจะประสบผลสำเร็จอย่างมากในช่วงอายุ  2 – 6 ขวบ  และเป็นช่วงโอกาสสำคัญในการพัฒนาทักษะการพูดของนักเรียนให้ได้สำเนียงที่เหมือนเจ้าของภาษามากที่สุด (Native-like Accent) ประกอบกับมีนักเรียนระดับอนุบาลจำนวนหนึ่งที่บิดามารดาของนักเรียนไม่สามารถมารับบุตรหลานในช่วงโรงเรียนเลิกเรียนตามปกติได้เนื่องจากติดภาระในการทำงาน ดังนั้นทางโรงเรียนจึงจัดโครงการพิเศษภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาลช่วงหลังเลิกเรียน ( Play and Learn Project)   ขึ้น เป็นการจัดการเรียนภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติแก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาลเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ปกครองที่ต้องการให้นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษเพิ่มจากเวลาเรียนปกติโดยเรียนกับคุณครูชาวต่างชาติ โดยจัดเสริมพิเศษจากที่นักเรียนได้เรียนภาษาอังกฤษสำหรับครูชาวต่างชาติสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมงในเวลาเรียนปกติ 
 
 

จุดประสงค์
เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นอนุบาลได้พัฒนาภาษาอังกฤษโดยเน้นการเรียนผ่านกิจกรรมที่สนุกสนานและผ่อนคลาย โดยเน้นพัฒนาการด้านการออกเสียง การสนทนาและทักษะการฟังเพื่อให้เกิดพัฒนาการทางภาษาอย่างเป็นธรรมชาติเพื่อประยุกต์ใช้สำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

เนื้อหา
การสนทนาในชีวิตประจำวันในสถานการณ์ต่างๆ อาทิเช่น การแนะนำตนเองและการทักทาย, การแสดงความรู้สึก, การบ่งบอกถึงความต้องการ, การตั้งคำถามและตอบคำถาม, การเข้าใจคำสั่ง, การบ่งบอกถึงสิ่งที่ชอบและไม่ชอบ, การบอกชื่อสถานที่และสิ่งของเครื่องใช้, การกล่าวขอบคุณและการตอบรับคำขอบคุณ  มีการพัฒนาการออกเสียงพยัญชนะ โดยเน้นเสียงพยัญชนะที่เป็นปัญหาในการออกเสียงสำหรับคนไทยเนื่องจากเป็นเสียงที่แตกต่างจากพยัญชนะในภาษาไทย เช่นเสียง /v/, /z/, /j/, เป็นต้น  นอกจากนี้ยังให้นักเรียนฝึกฝนการควบกล้ำในภาษาอังกฤษ เช่น /br/, /pr/, /fl/ เป็นต้น อีกทั้งฝึกพยัญชนะเสียงนำที่แตกต่างจากภาษาอังกฤษ เช่น small, spell, snow  และพยัญชนะเสียงท้ายเช่น night, like, rice เป็นต้น การฝึกออกเสียงที่ถูกต้องตั้งแต่ยังเยาว์วัยช่วยให้ผู้เรียนมีโอกาสใช้สำเนียงที่เหมือนเจ้าของภาษา ( Native-like Accent) มากที่สุด  ในแต่ละวันมีการพัฒนาคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันอันเดียวกับบุคคล, สถานที่, กริยาอาการ, ความรู้สึก, สี, รูปทรง, สิ่งของเครื่องใช้ในบ้านและในห้องเรียน, สัตว์เลี้ยง, อาหารและเครื่องดื่ม, อวัยวะในร่างกาย, อาชีพ, เสื้อผ้า, และธรรมชาติรอบๆ ตัว

วิธีการสอน
คุณครูชาวต่างชาติสอนการสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ, การออกเสียง,และคำศัพท์ในกลุ่มต่างๆ โดยผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นการเรียนและเล่นอย่างสนุกสนานและผ่อนคลายทำให้นักเรียนรักภาษาอังกฤษ นักเรียนได้มีโอกาสแสดงออก ร้องเพลงและแสดงท่าประกอบอย่างมีความสุข มีการใช้บัตรภาพและบัตรคำในการนำเสนอและประกอบกิจกรรม อีกทั้งใช้ของเล่น,
ของใช้ อาทิเช่น ลูกบอล, หุ่นมือ, เกมส์ และชุดของเล่นต่างๆ ประกอบการทำกิจกรรม และการสอนที่เป็นสถานการณ์เสมือนจริงเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ได้ทักษะการฟังและการพูดโดยธรรมชาติโดยจัดกิจกรรมผ่านการร้องเพลงและเกมเป็นหล้ก เพื่อเป็นกิจกรรมที่ผ่อนคลายหลังเลิกเรียน 

ชั่วโมงเรียนโดยจัดกิจกรรมผ่านการร้องเพลงและเกมเป็นหล้ก เพื่อเป็นกิจกรรมที่ผ่อนคลายหลังเลิกเรียน
เรียนภาษาอังกฤษกับคุณครูชาวต่างชาติ 4 คาบ ต่อ สัปดาห์ เพิ่มขึ้นจากเวลาเรียนปกติ โดยจัดการสอน อันเป็นทางเลือกหลังเวลาเรียนปกติ คาบละ 45 นาที (15.30-16.15) ทุกวันจันทร์ – วันพฤหัสบดี
 
 
การรับสมัคร
สมัครพร้อมชำระค่าเรียนได้ที่ห้องธุรการ   โดยรับนักเรียนจำนวนจำกัด เนื่องจากจำนวนครูที่สอนระดับเด็กเล็กมีจำกัด  ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ปิดรับเมื่อเต็มจำนวน โดยให้สิทธิ์สำหรับผู้ที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้วก่อนตามลำดับ
 
การทดสอบ
ในแต่ละภาคการศึกษา มีการทดสอบ การพูดและการฟังอย่างสม่ำเสมอเพื่อดูพัฒนาการของผู้เรียน
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนสามารถพูดเพื่อการสื่อสารเบื้องต้นในชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นธรรมชาติ
2. นักเรียนสามารถออกเสียงพยัญชนะได้ถูกต้องโดยเน้นเสียงที่มีปัญหาในการออกเสียงสำหรับคนไทย
3. นักเรียนสามารถสนทนาในชีวิตประจำวันโดยใช้คำศัพท์ที่ถูกต้องกับสถานการณ์ได้
 
 
 
 **************************************************************************************************************************************************************

 แนะนำโปรแกรมภาษาอังกฤษภาคพิเศษ

 Special  English (SE) 
 
 
 
 
           ความเป็นมาของโปรแกรม : โปรแกรมนี้เริ่มจัดขึ้นตั้งแต่ปีการศึกษา  2546   เพื่อเป็นทางเลือกแก่ผู้ปกครองที่ต้องการให้นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาสื่อภาษาอังกฤษเพิ่มจากเวลาเรียนปกติ โดยเรียนกับคุณครูชาวต่างชาติ
จุดประสงค์ :เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาภาษาอังกฤษอย่างสนุกสนาน สามารถนำไปใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันได้ โดยเน้นการสนทนาและการฟัง
เนื้อหาการสนทนาในชีวิตประจำวันในสถานการณ์ต่าง ตลอดจนสิ่งของเครื่องใช้และสถานที่รอบๆตัวโดยเริ่มตั้งแต่
การออกเสียงพยัญชนะ , เสียงสระ , stress , intonation ที่ถูกต้องในบทเรียนจะมีการเน้นในแต่ละหัวข้อเช่นอาหาร
และเครื่องดื่ม , กิจกรรมที่ชื่นชอบ , วิชาที่เรียน , การแสดงความรู้สึก , สภาพภูมิอากาศ , ภูมิประเทศ , สัตว์ , ผลไม้
 การเดินทาง , สถานที่ต่างๆกีฬา เป็นต้น นักเรียนได้ฝึกฟังและสนทนาเกี่ยวกับหัวข้อนั้นๆเพิ่มพูนคำศัพท์และสำนวน
ต่างๆ มีการฝึกฝนในชั้นเรียนจนคล่องแคล่วและมอบหมายให้นักเรียนไปฝึกฝนทำแบบฝึกหัดที่บ้าน ภาษาเขียนจะเป็น
การตรวจเช็คความเข้าใจของนักเรียนและเป็นการพัฒนาภาษาเขียนอย่างเป็นธรรมชาติอีกโสตถิหนึ่ง   สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่5
และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีบทความให้นักเรียนอ่าน ทำความเข้าใจและตอบคำถามเพิ่มเติมจากบทสนทนา
วิธีการสอน : คุณครูชาวต่างชาติสอนบทสนทนา และให้นักเรียนฝึกฝนอย่างสนุกสนานจนคล่องแคล่วในแต่ละหัวข้อ 
มีการเล่าเรื่องจากภาพในแต่ละบท(Story Telling) เพื่อให้ให้นักเรียนได้ฝึกฟังจับประเด็นหลังจากนั้นให้นักเรียน
ช่วยกันตอบคำถามจากเรื่องที่เล่า พัฒนาคำศัพท์   และสำนวนโดยมีบัตรคำและบัตรภาพ ให้นักเรียนเล่นเกมส์กับบัตรภาพ
เกี่ยวกับคำศัพท์และการสะกดคำ นอกจากนี้ ยังมีเพลงให้นักเรียนร้องอย่างสนุกสนาน เป็นการทบทวนภาษาในบทนั้นๆ
นักเรียนได้ฝึกฝนการฟังและมีแบบฝึกหัดแยกแยะเสียงตามลำดับชั้น การดำเนินการสอนมุ่งเน้นที่จะทำให้นักเรียนรัก
ภาษาอังกฤษ สนุกสนานในการเรียนและร่วมกิจกรรม กล้าคิด กล้าแสดงออก 
อันเป็นการซึมซาบภาษาอย่างเป็นธรรมชาติตลอดจนการเรียนรู้ความคิดแบบตะวันตก
อันจะทำให้เกิดความเข้าใจอันดีในการสื่อสาร
ชั่วโมงการเรียน: เรียนภาษาอังกฤษกับคุณครูชาวต่างชาติ 5 คาบต่อสัปดาห์
 เพิ่มขึ้นจากเวลาเรียนปกติ
การทดสอบ : ในส่วนการสอนของคุณครูชาวต่างชาติ   SE   มีการทดสอบแต่ละ
บทเรียนทุกสองสัปดาห์ปลายภาคมีการสอบประเมินผลรวม ทั้งสอบข้อเขียนและสนทนา
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
1. นักเรียนสามารถสนทนาในชีวิตประจำวันได้ มีความเข้าใจในบทสนทนา และโต้ตอบได้เกี่ยวกับชีวิต
     ความเป็นอยู่และสิ่งต่างๆรอบตัวได้ฉับพลัน
          2. นักเรียนสามารถออกเสียงสระ , พยัญชนะ , stressและ intonation ได้ถูกต้องชัดเจน
          3.  นักเรียนรักและเข้าถึงรสแห่ภาษา ตลอดจนเข้าใจความคิดและวัฒนธรรมของชาวตะวันตก
          4.  นักเรียนมีพื้นฐานที่ดีในการพัฒนาการฟัง , สนทนา , การเขียนและอ่านเพื่อการศึกษาต่อไปในอนาคต
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วม : จบการศึกษาชั้นอนุบาลปีที่  3  และกำลังเข้าศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่1 โดยทางโรงเรียนจะดำเนินการ
จัดการทดสอบ และจัดชั้นตามศักยภาพผู้เรียน

                              
 
หมายเหตุ    ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเข้าโครงการ

 

 ************************************************************************************************

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1808 ถนนลาดพร้าว 62 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กุรุงเทพฯ10310 โทร. 0-2514-1819 โทรสาร 0-2539-4969
โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1808 ระหว่างซอยลาดพร้าว 62 - 64 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กุรุงเทพฯ10310
โทร. 0-2514-1819 , 0-2539-4968 โทรสาร 0-2539-4969
E-mail : ariyasound@thaimail.com