ReadyPlanet.com
dot dot
bulletกิจกรรมการแสดงวันปีใหม่ 2565
ด้านวิชาการ

 

โรงเรียนถนอมพิศวิทยาขอแสดงความยินดีต่อ

ปีการศึกษา 2559 

 

 

 

 

 
 
  
 
เด็กหญิงอภิชญา ตั้งวงศ์กิจศิริ ป. 3/SE1
 
 ได้รับรางวัลชมเชย เพชรยอดมงกุฎ
ประเภทบุคคล  ด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่13
จากมูลนิธิร่มฉัตร 
ประจำปีการศึกษา 2553
 
 
  
 
 
 เด็กชายภัทระ ภูรีสถิตย์ป. 3/SE1
                                    ได้คะแนนผ่านเกณฑ์การแข่งขัน   เพชรยอดมงกุฎ
ประเภทบุคคล  ด้านเศรษฐศาสตร์   ครั้งที่2
จากมูลนิธิร่มฉัตร 
ประจำปีการศึกษา 2553
 
 
        
 
  1. เด็กหญิงอภิชญา   ตั้งวงศ์กิจศิริ ป. 3/SE1
2. เด็กหญิงขวัญข้าว สนธิกนก    ป. 3/SE1
3. เด็กหญิงนภกร     อิศรภักดี     ป. 3/SE1
  
ได้รับรางวัลชมเชย  เพชรยอดมงกุฎ
ประเภททีม  ด้านวิทยาศาสตร์  ครั้งที่ 7
จากมูลนิธิร่มฉัตร 
ประจำปีการศึกษา 2553
 
                                                                     คนเก่ง ถ.พ. ปีการศึกษา 2553
 
 
 
 
 เด็กหญิงชญาดา    ภาศักดี      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ได้รับรางวัลชมเชย  จากการแข่งขันคณิตคิดเร็ว  
ชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 11 / 2553
ได้รับเกียรติบัตร  และเหรียญรางวัล
เมื่อวันเสาร์ที่  7   สิงหาคม  2553
ณ.ห้องประชุมโรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ   นนทบุรี
 

 
เด็กหญิงวริทยา    รัตนนุกรม      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ได้รับรางวัลชมเชย  จากการแข่งขันคณิตคิดเร็ว  
ชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 11 / 2553
ได้รับเกียรติบัตร  และเหรียญรางวัล
เมื่อวันเสาร์ที่  7   สิงหาคม  2553
ณ.ห้องประชุมโรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ   นนทบุรี


 


เด็กหญิงนภกร     อิศรภักดี   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ได้รับรางวัลชมเชย  จากการแข่งขันคณิตคิดเร็ว  
ชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 11 / 2553
ได้รับเกียรติบัตร  และเหรียญรางวัล
เมื่อวันเสาร์ที่  7   สิงหาคม  2553
ณ.ห้องประชุมโรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ   นนทบุรี
เด็กชายภัทระ    ภูรีสถิตย์    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ได้รับรางวัลชมเชย  จากการแข่งขันคณิตคิดเร็ว  
ชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 11 / 2553
ได้รับเกียรติบัตร  และเหรียญรางวัล
เมื่อวันเสาร์ที่  7   สิงหาคม  2553
ณ.ห้องประชุมโรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ   นนทบุรี

 

เด็กหญิงกัญวรา      ทองศิริ    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ได้รับรางวัลชมเชย  จากการแข่งขันคณิตคิดเร็ว  
ชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 11 / 2553
ได้รับเกียรติบัตร  และเหรียญรางวัล
เมื่อวันเสาร์ที่  7   สิงหาคม  2553
ณ.ห้องประชุมโรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ   นนทบุรี
 
 

เด็กหญิงณัฏฐา    ศรีธนาอนันต์   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ได้รับรางวัลชมเชย  จากการแข่งขันคณิตคิดเร็ว  
ชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 11 / 2553
ได้รับเกียรติบัตร  และเหรียญรางวัล
เมื่อวันเสาร์ที่  7   สิงหาคม  2553
ณ.ห้องประชุมโรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ   นนทบุรี


 

เด็กหญิงธนาภรณ์     จูสิงห์   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ได้รับรางวัลชมเชย  จากการแข่งขันคณิตคิดเร็ว  
ชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 11 / 2553
ได้รับเกียรติบัตร  และเหรียญรางวัล
เมื่อวันเสาร์ที่  7   สิงหาคม  2553
ณ.ห้องประชุมโรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ   นนทบุรี

 
 


1.เด็กชายณัฐชนนท์        สิงหา    ป.2/se1
2.เด็กชายธนวัฒน์        ภาคนารี     ป.2/se1
                  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
จากการแข่งขันทักษะโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก(Paint)
      เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนาครบ  18  ปี
       โรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินทรเดชา
          วันที่   29  กรกฎาคม   2553 
        1.เด็กหญิงปิยพร        ศรีสนั่น        ป.6/se1
2.เด็กหญิงมาติกา    รอดแผ้วพาล       ป.6/1
                  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
จากการแข่งขันทักษะโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก(Paint)
      เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนาครบ  18  ปี
       โรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินทรเดชา
          วันที่   29  กรกฎาคม   2553


 


1.เด็กหญิงมุกดารัศมิ์    ศักดาพัฒนเลิศ    ป.6/se1
2.เด็กชายภูมิรพี        มีเจตนา          ป.6/ se1
                  ได้รับรางวัลชมเชย
        จากการแข่งขันทักษะโปรแกรมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E - BOOK)
      เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนาครบ  18  ปี
       โรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินทรเดชา
          วันที่   29  กรกฎาคม   2553 
1.ด.ช.อินทัช        เกิดบ้านคราม    2.ด.ช.นพปฎล     ควนสุวรรณ
3.ด.ช.ธนภัทร      สุกกสังค์        4.ด.ช.ธีรภัทร      วัฒนาสุวรรณ
5.ด.ช.พงศกร       ขวัญกลาง        6.ด.ช.วรธรรม      กระโจมทอง
7.ด.ช.ณรงค์เทพ   อุดมผล        8.ด.ช.ศราวุธ         มากทรัพย์
9.ด.ช.เอกธนัช      จันทพันธ์        10. ด.ช.สุรนาท     พรมชา
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
จากการแข่งขันกีฬาฟุตซอลศิรินุสรณ์คัพ   ครั้งที่ 8
ได้รับทุนการศึกษา 1,000  บาท  ถ้วย เกียรติบัตร
วันที่  19  -  22   สิงหาคม   2553
 

ชนะเลิศ                            ด.ช.ณัฐภัทร   ไชยชนะ      ด.ช.ภูวิศ     จันทรชัย         ป.4/SE1
รองชนะเลิศอันดับ 1        ด.ช.อภิสิทธิ์    ช้างพลาย     ด.ช.มงคล   ประสิทธิ์นอก ป.4/1
รองชนะเลิศอันดับ 2        ด.ญ.ศุภัชฌา    กล่อมเสนาะ   ด.ญ.ณัชชา    เอ่งฉ้วน     ป.4/SE4
ชมเชย                ด.ช.บารมี        เศรษฐ์ภัค        ด.ช.ฑีฆายุ      กำยา         ป.4/3
ชมเชย                ด.ญ.เทียนทะเล   โชติแสงศรี   ด.ญ.กัญวรา       ทองศิริ    ป.4/SE2

ในการแข่งขันตอบปัญหาเนื่องในวันวิทยาศาสตร์  ปีการศึกษา  2553
วันที่   18   สิงหาคม  2553

 
1.ด.ญ.วรรณษา   ภู่งามชื่น        -ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
2.ด.ช.รุจ           วุฒิอุตดม        -- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
3.ด.ช.เจตนิพิฐ   วงศ์ชิณกรณ์    -- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
4.ด.ช.ธนดล       แก้วแดง        - ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
ได้รับเกียรติบัตร และเหรียญรางวัล
จากการแข่งขันเทควันโด  ครบรอบ  20  ปี
จัดโดยโรงเรียนบดินทรเดชา 2 (สิงห์ สิงหเสนี)
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม  2523


 

ชนะเลิศ ด.ญ.ธมนวรรณ    เด่นพงศ์พันธุ์   ด.ญ.รินทร์ลภัส      ศรีเรืองตระกูล           ป.5/2
รองชนะเลิศอันดับ 1  ด.ญ.สุชานันท์   สินชวาลวัฒน์  ด.ญ.ณัฐณิชา ทองชมพูนุช  ป.5/1
รองชนะเลิศอันดับ 2  ด.ช.พนธกร    อัศวคุณาลัย  ด.ช.นภรุจ  ไทยเจริญ                ป.5/SE1
ชมเชย                  ด.ช.ศุภณัฐ      แก้วเวียง          ด.ช.ไกรวิชญ์   เกลี้ยงทอง         ป.5/SE2    
ชมเชย                  ด.ญ.นริศรา    อินทร์แผลง   ด.ญ.พรรณวดี  ปัญญา               ป.5/SE4
ชมเชย                  ด.ช.พีรพัฒน์        เอ่งฉ้วน     ด.ช.นพรุจ    รุ่งเรืองภิญโญสุข  ป.5/SE5    
            
ในการแข่งขันตอบปัญหาเนื่องในวันวิทยาศาสตร์  ปีการศึกษา  2553
วันที่   18   สิงหาคม  2553


 

ชนะเลิศ                ด.ช.ภูมิรพี    มีเจตนา        ด.ญ.ปัญญดา  อังคณาวิทยากุล    ป.6/SE 1
รองชนะเลิศอันดับ 1    ด.ช.วริทธิ์พล    ศรีพรม        ด.ญ.ณัฐธิดา          สุวรรณศรี    ป.6/1
รองชนะเลิศอันดับ 2    ด.ช.ณภู    ตรึกดี        ด.ช.เฉลิมวัฒนา     ก้อนมณี        ป.6/2
ชมเชย            ด.ช.ณัฐวุฒิ    บุญประสงค์  ด.ช.พีรสิชฌ์      เชาวน์สินธุ์      ป.6/SE2
    
ในการแข่งขันตอบปัญหาเนื่องในวันวิทยาศาสตร์  ปีการศึกษา  2553
วันที่   18   สิงหาคม  2553

   


เด็กหญิงรัตนากร    ใบนิล  
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5/se 1
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2  
การประกวดหนูน้อยสงกรานต์
ได้รับถ้วยรางวัล และทุนการศึกษา  1,500  บาท
ในวันที่  11  เมษายน   2553  ที่บิ๊กซี  ลาดพร้าว

 
 1.ด.ญ.กฤติกา    วิริยสัจจานนท์        2 ด.ช.เจตริน        บุญอารยกุล
3. ด.ช.เศรษฐกิจ    พลพืช            4. ด.ช.วิศวะ        แดงมณี
5. ด.ช.ชวนากร    แก้วบุดดา            6.ด.ญ.โชษิตา    โชติษฐยางกูล
7.ด.ช.วริศ        อัตถจรรยา            8.ด.ญ.โชษิตา    วิริยสัจจานนท์
9.ด.ญ.ณัฐวรรณ    ถูกธรรม            10.ด.ญ.เอื้ออารี    พลพืช
ได้รับ รางวัล  14   เหรียญทอง  24  เหรียญเงิน  
       20   เหรียญทองแดง
จากการแข่งขันว่ายน้ำ    เดอะมอลล์ สวิมมิ่งคัพ ครั้งที่ 1
 วันที่ 5-6 มิถุนายน 2553
ณ.สระว่ายน้ำเดอะมอลล์

     
 
 
 
 

 

เด็กหญิงบุญญิศา     คุ้มราช   ชั้นประถมศึกษาปีที่  2/SE 4
1. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  จากการประกวดหนูน้อยสงกรานต์
วันที่  13  เมษายน  2553  ที่จังหวัดกาญจนบุรี
2. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  จากการประกวดหนูน้อยธิดาชาวสวน
วันที่  1  พฤษภาคม  2553   กรุงเทพมหานคร
3.ได้รับรางวัลจากการประกวดหนูน้อยงามอย่างไทย  ที่เวทีวิสุทธิ์กษัตริย์
วันที่  11  เมษายน  2553 กรุงเทพมหานคร


 

1.ด.ญ.พัชราภา    จารย์คำมา      2. ด.ญ.อริสา        อิ่มอารมณ์
3.ด.ญ.กุลปรียา    เพ็ญโพธิ์        4.ด.ญ.หฤทัย        เทรักษี
                  5.ด.ญ.จารุวรรณ     สุวรรณสน

ได้รับชมเชย จากการแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ
งานแห่พระบรมสารีริกธาตุ  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ ฯ ได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา 2,000  บาท (ระดับจังหวัด)
วันที่   23  -  24  พฤศจิกายน  2553 

1. เด็กหญิงศุจินธรา         แสนมั่นคงกุล
                              2. เด็กหญิงณัฐธิดา            สุวรรณศรี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
ได้รับรางวัลชมเชย   
  จากการแข่งขันทางด้านวิชาการที่โรงเรียนศรีพฤฒา
ได้รับทุนการศึกษา   และเกียรติบัตร
วันที่   3   ธันวาคม   2553


 
1. ด.ญ.ธัญชนก            สุภา            2. ด.ญ.เกวลิน              ม่วงศรี
3. ด.ช.พงศภัค             โพธิ์ลาภ        4.ด.ช.สาธิต                 ติ่งพัฒนะ
5. ด.ช.ไชยวัฒน์          บุตรวงศ์        6. ด.ช.ณัฐกิตติ์           ทองทวี

เหรียญเงิน   วิ่ง 100  เมตร หญิง  10  ปี
เหรียญทองแดง วิ่ง 60 เมตร หญิง 10 ปี
เหรียญทองแดง วิ่ง 4 ?100 เมตร ชาย
                          รุ่นอายุ   12  ปี
วันที่  17-18 พฤศจิกายน  2553  ที่ สนามธูปะเตมีย์

 
 

 โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1808 ถนนลาดพร้าว 62 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กุรุงเทพฯ10310 โทร. 0-2514-1819 โทรสาร 0-2539-4969
โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1808 ระหว่างซอยลาดพร้าว 62 - 64 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กุรุงเทพฯ10310
โทร. 0-2514-1819 , 0-2539-4968 โทรสาร 0-2539-4969
E-mail : ariyasound@thaimail.com