ReadyPlanet.com
dot dot
bulletกิจกรรมการแสดงวันปีใหม่ 2565
bulletประกวดเรียงความ
เยี่ยมชมโรงเรียน

 

เยี่ยมชมโรงเรียนถนอมพิศวิทยา

 

 

โรงเรียนถนอมพิศวิทยา เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน   ระดับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ มีเนื้อที่โรงเรียน 8 ไร่เศษ ตั้งอยู่ติดถนนใหญ่ ระหว่างซอยลาดพร้าว 64-62   สถานที่ภายในโรงเรียนประกอบด้วยต้นไม้ใหญ่จำนวนมากทำให้สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนจะมีความร่มรื่นเย็นสบาย  อาคารเรียนประกอบด้วยอาคารธุรการ อาคารเรียนระดับชั้นอนุบาล1-2 อาคารเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 อาคารเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อาคารเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อาคารเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3-4  อาคารเรียน 35  ปี  อาคารเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 อาคารเรียนสะอาดและติดเครื่องปรับอากาศทุกห้องเพื่อสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ถานที่จอดรถขนาดพื้นที่ 3 ไร่ เพื่อเพียงพอต่อการบริการท่านผู้ปกครอง  การจัดระบบรักษาความปลอดภัยโดยมีพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำประตูทางเข้าของโรงเรียนตลอดเวลา การตรวจบัตรสำหรับบุคคลภายนอกที่เข้ามาภายในโรงเรียนและการควบคุมความปลอดภัยด้วยระบบกล้องวงจรปิด  น้ำดื่มภายในโรงเรียนใช้เครื่องกรองน้ำและระบบทำความเย็นสำหรับน้ำดื่มโดยได้รับการรับรองจากหน่วยงานภาครัฐให้เป็นน้ำประปาที่ถูกสุขลักษณะและดื่มได้  การจัดเครื่องมือการป้องกันดับเพลิงทั้งถังดับเพลิงและหัวฉีดน้ำตามมาตรฐานความปลอดภัย ห้องสุขาสะอาดถูกสุขอนามัยดูแลโดยบริษัทมืออาชีพด้านการทำความสะอาด  การบริการรถโรงเรียนตามมาตรฐาน    ห้องปฏิบัติการภาษาไทย    ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์   ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์   ห้องจริยธรรมและศูนย์ศาสนาเปรียบเทียบ   ห้องปฏิบัติการศิลปะ  ห้องปฏิบัติการนาฎศิลป์ สอนโดยครูกรรณิการ์ พานุรัตน์ ที่ได้รับรางวัลคุรุสดุดี และเป็นบุตรีของศิลปินแห่งชาติที่เป็นเลิศด้านมโนราห์  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6โดยมีห้องเรียนสามห้อง และใช้เครื่องคอมพิวเตอร์อัตรา 1: 1     ห้องปฏิบัติการ ENGLISH SOUNDLAB    ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2-3โดยมีห้องเรียนเฉพาะสำหรับเด็กปฐมวัย และใช้เครื่องคอมพิวเตอร์อัตรา 1: 1   ห้องสมุดโรงเรียนถนอมพิศวิทยา มีหนังสือให้ค้นคว้าจำนวนมากภายใต้ระบบการยืมคืนด้วยระบบคอมพิวเตอร์สำหรับห้องสมุดที่ทันสมัย   

 

  

 
 
 
 
 
 

 เพลงมาร์ชถนอมพิศ

ประกอบคลิปวิดีโอรวมกิจกรรมนักเรียน

 

                   สถาบันสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง สาขากรุงเทพมหานครและศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนHuawen  

                                                                        ตั้งอยู่ ณ ตึก 35 ปี  ชั้น 5  โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 

 


 

 

 

 **************************************************                     

 

 

 โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1808 ถนนลาดพร้าว 62 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กุรุงเทพฯ10310 โทร. 0-2514-1819 โทรสาร 0-2539-4969
โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1808 ระหว่างซอยลาดพร้าว 62 - 64 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กุรุงเทพฯ10310
โทร. 0-2514-1819 , 0-2539-4968 โทรสาร 0-2539-4969
E-mail : ariyasound@thaimail.com