ReadyPlanet.com
dot dot
bulletกิจกรรมการแสดงวันปีใหม่ 2565
ผลการสอบเข้า ม.1 ปี 2555

 

 

 
 
 

โรงเรียนถนอมพิศวิทยาขอแสดงความยินดี

กับนักเรียนโรงเรียนถนอมพิศวิทยาที่สอบผ่านการคัดเลือก

ด้วยความสามารถทางวิชาการและความสามารถพิเศษ

ในการสอบเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

ปีการศึกษา 2555

 

 

 

 

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

       28    คน

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ (บด.3)

       85    คน

โรงเรียนสตรีวิทยา 2

    31    คน

โรงเรียนหอวัง

    6    คน

โรงเรียนสาธิตรามคำแหง

      5    คน

โรงเรียนวัดบึงทองหลาง

    5    คน

 โรงเรียนบางกะปิ

   4    คน

 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา

   3     คน

โรงเรียนสวนกุหลาบ                                     โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)2

   

   1    คน

   1 คน

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

   1    คน

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน

   1    คน

                                      รวม

  171 คน

 หมายเหตุ  Update ล่าสุด วันที่ 8 พฤษภาคม 2555 เวลา 6.00 น. สำหรับยอดรวมนักเรียนที่สอบได้ด้วยความสามารถทางวิชาการอาจมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมได้จากการรายงานเพิ่มเติมของนักเรียนที่สอบได้ในโีรงเรียนมัธยมฯที่ตั้งอยู่นอกเขตพื้นที่การศึกษาที่ 2 กรุงเทพมหานคร  และการเลื่อนลำดับสำรองของโรงเรียนกรณีที่มีการสละสิทธิ์ของนักเรียนผู้สอบได้


 

 

 
 
 
โรงเรียนถนอมพิศวิทยา  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนถนอมพิศวิทยา
ที่ได้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2555 
สำหรับห้องเรียนพิเศษ ด้วยความสามารถทางวิชาการ 
 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสอบนักเรียนห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

ตามรายชื่อสถานศึกษาที่สังกัด

 

โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) :: ประจำปีการศึกษา 2555

นักเรียนที่สอบผ่าน จำนวน 72 คน  นักเรียนโรงเรียนถนอมพิศวิทยาสอบได้ จำนวน 3 คน

 

กรุณาตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ณ สถานศึกษา อีกครั้ง

 

ที่

รหัสสมัครสอบ

ชื่อ - นามสกุล

มาจากโรงเรียน

1

05140106

 ด.ญ.ภาณิศา   เอี่ยมเกตุแก้ว

 ถนอมพิศวิทยา  ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์

2

05150042

 ด.ช.ภูมิรพี   บุญญนสินีเกษม

 ถนอมพิศวิทยา   ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสคร์

3

05150096

 ด.ช.ภูสิทธิ   เกตุพล

 ถนอมพิศวิทยา   ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสคร์

 

 

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสอบนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ตามรายชื่อสถานศึกษาที่สังกัด

 

โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ :: ประจำปีการศึกษา 2555

นักเรียนที่สอบผ่าน จำนวน 91 คน   นักเรียนโรงเรียนถนอมพิศวิทยาสอบได้ จำนวน 2 คน

กรุณาตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ณ สถานศึกษา อีกครั้ง


 

ที่

รหัสสมัครสอบ

ชื่อ - นามสกุล

มาจากโรงเรียน

1

02140261

 ด.ญ.ปูรณ์   ทองนพคุณ

 ถนอมพิศวิทยา  ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ

2

02140587

 ด.ญ.ปัญจ์ลักษณ์   ภักดีวิจิตร

 ถนอมพิศวิทยา  ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสอบนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ตามรายชื่อสถานศึกษาที่สังกัด

 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา :: ประจำปีการศึกษา 2555

นักเรียนที่สอบผ่าน จำนวน 64 คน  นักเรียนโรงเรียนถนอมพิศวิทยาสอบได้ จำนวน 19 คน

 

กรุณาตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ณ สถานศึกษา อีกครั้ง

 

ที่

รหัสสมัครสอบ

ชื่อ - นามสกุล

มาจากโรงเรียน

1

05340002

 ด.ญ.วัลลภา   นวลมา

 ถนอมพิศวิทยา    ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ

2

05340004

 ด.ช.ศุภณัฐ   แก้วเวียง

 ถนอมพิศวิทยา    ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ

3

05340006

 ด.ช.นฤปนาท   เสมา

 ถนอมพิศวิทยา    ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ

4

05340007

 ด.ช.นิธิศ   บุญรุ่ง

 ถนอมพิศวิทยา    ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ

5

05340008

 ด.ช.รุ่งรดิศ   สมิทธิวงศ์

 ถนอมพิศวิทยา    ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ

6

05340012

 ด.ช.ภาคภูมิ   ทั่งแดง

 ถนอนพิศวิทยา    ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ

7

05340013

 ด.ญ.ณัฐณิชา   แสงชัย

 ถนอมพิศวิทยา    ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ

8

05340014

 ด.ญ.อรณัฏฐ์ญาณ์   อนันตรสุชาติ

 ถนอมพิศวิทยา    ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ

9

05340020

 ด.ญ.ภัทรกันย์   เมืองสอน

 ถนอมพิศวิทยา    ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ

10

05340025

 ด.ช.จิรพัส   สร้อยสังวาลย์

 ถนอมพิศวิทยา    ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ

11

05340029

 ด.ช.สักพล   สุขุมอมรพงศ์

 ถนอมพิศวิทยา    ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ

12

05340045

 ด.ญ.บุษบา   กิตติกรวรกุล

 ถนอมพิศวิทยา    ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ

13

05340046

 ด.ญ.วริศรา   ขำศิริรัตน์

 ถนอมพิศวิทยา    ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ

14

05340047

 ด.ช.ธนภัทร   อัศวกิตติพร

 ถนอมพิศวิทยา    ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ

15

05340050

 ด.ญ.วิภาษณีย์   บุญใหญ่

 ถนอมพิศวิทยา    ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ

16

05340052

 ด.ญ.บุษกล   ปิยะทัศนาพงศ์

 ถนอมพิศวิทยา    ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ

17

05340056

 ด.ญ.ชมพูนุท   สิทธิการุณ

 ถนอมพิศวิทยา    ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ

18

05340078

 ด.ญ.พัทธนันท์   เจษฎางค์พันธิน

 ถนอมพิศวิทยา    ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ

19

05340086

 ด.ญ.วรกานต์   วีระวัธน์

 ถนอมพิศวิทยา    ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ

 

 

 

 

โรงเรียนถนอมพิศวิทยา  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนถนอมพิศวิทยา
ที่ได้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2555 
สำหรับห้องเรียนปกติ ด้วยความสามารถทางวิชาการ 

 

   ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสอบคัดเลือก ตามรายชื่อสถานศึกษาที่สังกัด

 

รงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) :: ประจำปีการศึกษา 2555

จำนวนนักเรียนที่สอบผ่าน

ด้วยความสามารถทางวิชาการ จำนวน 25 คน  

 

กรุณาตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ณ สถานศึกษา อีกครั้ง

 

ที่

รหัสสมัครสอบ

ชื่อ - นามสกุล

มาจากโรงเรียน

1

05110148

 ด.ญ.เมธาพร   ฉลองกิตติศักดิ์

ถนอมพิศวิทยา

2

05110205

 ด.ญ.ชาลิสา   เหรียญศิริเกียรติ

ถนอมพิศวิทยา

3

05110212

 ด.ญ.ณัฐณิชา   แสงชัย

ถนอมพิศวิทยา

4

05110221

 ด.ช.ภาสพงศ์   พุทธเกษร

ถนอมพิศวิทยา

5

05110229

 ด.ญ.วิภาษณีย์   บุญใหญ่

ถนอมพิศวิทยา

6

05110254

 ด.ญ.พรรณกาญจน์   ขวัญคำ

ถนอมพิศวิทยา

7

05110310

 ด.ญ.พิชญาภา   รังมาตย์

ถนอมพิศวิทยา

8

05110317

 ด.ญ.จุฬาลักษณ์   ม่วงอยู่

ถนอมพิศวิทยา

9

05110331

 ด.ญ.ชมพูนุท   สิทธิการุณ

ถนอมพิศวิทยา

10

05120002

 ด.ญ.รุจีรัตน์   ธานีรัตน์

ถนอมพิศวิทยา

11

05120024

 ด.ช.ภัทร   ธำรงค์สกุลศิริ

ถนอมพิศวิทยา

12

05120126

 ด.ญ.ปัญจ์ลักษณ์   ภักดีวิจิตร

ถนอมพิศวิทยา

13

05130043

 ด.ญ.ธนาภรณ์   จูสิงห์

ถนอมพิศวิทยา

14

05130056

 ด.ช.อดุลย์วิทย์   ศิลประเสริฐสุข

ถนอมพิศวิทยา

15

05130212

 ด.ญ.สิตา   อินทร์ไทร

ถนอมพิศวิทยา

16

05130221

 ด.ช.กานต์พิพัฒน์   เกิดมีทรัพย์

ถนอมพิศวิทยา

17

05130388

 ด.ช.กรภัทร์   ฐาปนกุลศักดิ์

ถนอมพิศวิทยา

18

05130419

 ด.ช.บดีศร   ตั้งประเสรฺิฐ

ถนอมพิศวิทยา

19

05130462

 ด.ช.ธนพัฒน์   ประภัศร

ถนอมพิศวิทยา

20

05130499

 ด.ช.นภรุจ   ไทยเจริญ

ถนอมพิศวิทยา

21

05130543

 ด.ญ.ณัฐณิชา   ทองชมพูนุช

ถนอมพิศวิทยา

22

05130544

 ด.ญ.นบศมน   ถัดทะพงษ์

ถนอมพิศวิทยา

23

05130573

 ด.ญ.สิตา   กลางสาทร

ถนอมพิศวิทยา

24

05130651

 ด.ช.ธนวัฒน์   ตั้งวงศ์กิจศิริ

ถนอมพิศวิทยา

25

05130704

 ด.ช.คลีโอ   เพาเวลล์

ถนอมพิศวิทยา

 

 

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสอบคัดเลือก ตามรายชื่อสถานศึกษาที่สังกัด

 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา :: ประจำปีการศึกษา 2555

 

นักเรียนโรงเรียนถนอมพิศวิทยาที่สอบผ่าน

ด้วยความสามารถทางวิชาการ จำนวน 59 คน

 

กรุณาตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ณ สถานศึกษา อีกครั้ง

 

ที่

รหัสสมัครสอบ

ชื่อ - นามสกุล

มาจากโรงเรียน

1

05310007

 ด.ญ.อรฉัตรวลัย   แช่มสวัสดิ์

ถนอมพิศวิทยา

2

05310012

 ด.ช.สุรนาท   พรหมชา

ถนอมพิศวิทยา

3

05310013

 ด.ญ.บัณฑิตา   ศิลาศิริ

ถนอมพิศวิทยา

4

05310016

 ด.ช.รฤกกชนน์   ปิยโชติสกุลชัย

ถนอมพิศวิทยา

5

05310020

 ด.ช.ภูมิเพชร   เปี่ยมสมบูรณ์

ถนอมพิศวิทยา

6

05310022

 ด.ญ.เจตสุภา   อ่อนอุ่นจิตร

ถนอมพิศวิทยา

7

05310023

 ด.ช.นิสสรณ์   จำปาหอม

ถนอมพิศวิทยา

8

05310029

 ด.ญ.อัญดา   สุวรรณพงษ์

ถนอมพิศวิทยา

9

05310031

 ด.ญ.กวินธิดา   ทรงสอาด

ถนอมพิศวิทยา

10

05310039

 ด.ญ.ลักษมณ   สีดา

ถนอมพิศวิทยา

11

05310045

 ด.ญ.สริตา   ต่อพันธ์

ถนอมพิศวิทยา

12

05310047

 ด.ญ.ศลิษา   จันทร์เจริญ

ถนอมพิศวิทยา

13

05310049

 ด.ช.ชนกนนท์   ไชยพิเดช

ถนอมพิศวิทยา

14

05310051

 ด.ช.ศุภากร   ธนสารทวี

ถนอมพิศวิทยา

15

05310064

 ด.ช.ศิระวิทย์   อัศวเทศานนท์

ถนอมพิศวิทยา

16

05310074

 ด.ช.รัชชานนท์   โสธรรมมงคล

ถนอมพิศวิทยา

17

05310077

 ด.ช.นฤปนาท   เสมา

ถนอมพิศวิทยา

18

05310088

 ด.ช.ธีรภัทร   วัฒนาสุวรรณ

ถนอมพิศวิทยา

19

05310090

 ด.ช.กิตติพัฒน์   มลาววรรณ

ถนอมพิศวิทยา

20

05310091

 ด.ช.ณิชภูมิ   โสมา

ถนอมพิศวิทยา

21

05310093

 ด.ญ.จุฬาลักษณ์   อินทร์ชัง

ถนอมพิศวิทยา

22

05310107

 ด.ญ.วรรษมน   กำปั่นทอง

ถนอมพิศวิทยา

23

05310109

 ด.ช.จิรัญชัย   วังนุชธัญวร์กุล

ถนอมพิศวิทยา

24

05310110

 ด.ช.พัชรพฤกษ์   เด็ดรักษ์ทิพย์

ถนอมพิศวิทยา

25

05310111

 ด.ญ.บุณยานุช   เกิดพุฒ

ถนอมพิศวิทยา

26

05310112

 ด.ช.อัตร์ไชย   จิรพัฒนาวงศ์

ถนอมพิศวิทยา

27

05310113

 ด.ญ.วรดา   พีระนันท์รังษี

ถนอมพิศวิทยา

28

05310116

 ด.ญ.อัจฉรียา   โพธิ์ศรีเดชาภัทร

ถนอมพิศวิทยา

29

05310119

 ด.ญ.นุชาณา   เฉลยทิศ

ถนอมพิศวิทยา

30

05310123

 ด.ช.ภูชิชย์   อ่อนงาม

ถนอมพิศวิทยา

31

05310128

 ด.ญ.ปวีณ์ธิดา   พลขันธ์

ถนอมพิศวิทยา

32

05310134

 ด.ญ.นนทิชา   นนทธรรม

ถนอมพิศวิทยา

33

05320007

 ด.ช.อภิสิทธิ์   ดีใจ

ถนอมพิศวิทยา

34

05320033

 ด.ญ.พีรญา   กรเกษม

ถนอมพิศวิทยา

35

05320051

 ด.ช.นฤพงษ์   ทองสุข

ถนอมพิศวิทยา

36

05320067

 ด.ช.ชัษณภัทร   สุขสาคร

ถนอมพิศวิทยา

37

05320071

 ด.ช.ธีระธิป   ขยันการ

ถนอมพิศวิทยา

38

05320072

 ด.ญ.ธัญธร   หาญเทวี

ถนอมพิศวิทยา

39

05320074

 ด.ช.จิรพัฒน์   พรหมบำรุง

ถนอมพิศวิทยา

40

05320082

 ด.ช.วุฒินันท์   ชาญศรี

ถนอมพิศวิทยา

41

05320085

 ด.ญ.ทิมพิกา   พุทธพงศ์

ถนอมพิศวิทยา

42

05330001

 ด.ญ.พิชามญชุ์   ศรีมนตรีกุล

ถนอมพิศวิทยา

43

05330026

 ด.ญ.พีรยา   แก้ววิเชียร

ถนอมพิศวิทยา

44

05330047

 ด.ญ.ชลลดา   เศวตกิตติกุล

ถนอมพิศวิทยา

45

05330063

 ด.ญ.ธัญญภรณ์   บุญละบุตร

ถนอมพิศวิทยา

46

05330077

 ด.ญ.จารุวรรณ   สุวรรณสน

ถนอมพิศวิทยา

47

05330086

 ด.ญ.อรกัญญา   นิสิตสุขเจริญ

ถนอมพิศวิทยา

48

05330135

 ด.ญ.จิราภรณ์   จำปาเทศ

ถนอมพิศวิทยา

49

05330145

 ด.ช.ณัฐวุฒิ   วัชรกรโยธิน

ถนอมพิศวิทยา

50

05330155

 ด.ญ.สายสวรรค์   คล้ายไชยา

ถนอมพิศวิทยา

51

05330157

 ด.ญ.ศศิพิมพ์   ภูษิตตระกูล

ถนอมพิศวิทยา

52

05330164

 ด.ญ.ณัฏฐณิศา   นาคดนตรี

ถนอมพิศวิทยา

53

05330197

 ด.ญ.ณัฐนันท์   งานว่อง

ถนอมพิศวิทยา

54

05330202

 ด.ช.ภูเมศ   ชินวัฒนพงศ์

ถนอมพิศวิทยา

55

05330203

 ด.ญ.สุจิตรา   ภูนาแร่

ถนอมพิศวิทยา

56

05330204

 ด.ช.นรากร   บุญราศรี

ถนอมพิศวิทยา

57

05330220

 ด.ช.ศรายุทธ   มากทรัพย์

ถนอมพิศวิทยา

58

05330226

 ด.ญ.รัตนาภรณ์   ตั้งสลุง

ถนอมพิศวิทยา

59

05330305

 ด.ช.ฉัตรมงคล   ทิพยาไกรศรี

ถนอมพิศวิทยา

 

 

 

โรงเรียนสตรีวิทยา 2

ประจำปีการศึกษา 2555

นักเรียนโรงเรียนถนอมพิศวิทยาที่สอบผ่าน

ด้วยความสามารถทางวิชาการ จำนวน 29 คน

 

กรุณาตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ณ สถานศึกษา อีกครั้ง

 

ที่

รหัสสมัครสอบ

ชื่อ - นามสกุล

มาจากโรงเรียน

1

2110313

 ด.ญ.ภารดี  เอื้อชูเกียรติ

ถนอมพิศวิทยา

2

2130280

 ด.ญ. ปูรณ์ ทองนพคุณ

ถนอมพิศวิทยา

3

2130294

 ด.ญ. สวิตตา พงษ์มนตรี

ถนอมพิศวิทยา

4

2130279

 ด.ญ.ณัฐชยา วาทะวุฒิ

ถนอมพิศวิทยา

5

2130137

 ด.ช.จักรภัทร เอี่ยมลออ

ถนอมพิศวิทยา

6

2110465

 ด.ญ.พรนภัส เชิญประทีป

ถนอมพิศวิทยา

7

2110504

 ด.ช.พนธกร อัศวคุณาลัย

ถนอมพิศวิทยา

8

2110401

 ด.ช.พศิน  มนตรีนิยมกาล

ถนอมพิศวิทยา

9

2130399

 ด.ญ. สิรินดา ธนพลไพศาล

ถนอมพิศวิทยา

10

2110131

ด.ช.ไกรวิชญ์  เกลี้ยงทอง

ถนอมพิศวิทยา

11

2110363

 ด.ญ. นริศรา อินทร์แผลง

ถนอมพิศวิทยา

12

2120219

ด.ญ. นารดา  พลชนะ

ถนอมพิศวิทยา

13

2130296

ด.ญ. ปทิตตา  ถ้ำพระเวทย์

ถนอมพิศวิทยา

14

2110391

ด.ช. นวณัฐ   ชัยวาสี

ถนอมพิศวิทยา

15

2110260

ด.ช. รังสิชนม์  วีรโชติโยธิน

ถนอมพิศวิทยา

16

2110152

ด.ช. กรวิชญ์   พิชัยบัณฑิตกุล

ถนอมพิศวิทยา

17

2110060

ด.ช.นัฐพล  ภิรมย์ชัยกิจ

ถนอมพิศวิทยา

18

2110119

ด.ญ.ลักษิกา  ชัยมงคล

ถนอมพิศวิทยา

19

2110277

ด.ญ.ณัฐชนิชา  บัวขจร

ถนอมพิศวิทยา

20

2110280

ด.ญ.ณัฐวดี  บัวขจร

ถนอมพิศวิทยา

21

2110304

ด.ช.ดุษฎี  บุญฤทธิ์

ถนอมพิศวิทยา

22

2110360

ด.ช.ณัฐกิตติ์  พงษ์พัฒน์

ถนอมพิศวิทยา

23

2110390

ด.ช.ปพน  พูลผล

ถนอมพิศวิทยา

24

2110458

ด.ญ.วัลยา  สายรุ้ง

ถนอมพิศวิทยา

25

2110485

ด.ช.ศักดิ์สร  ตั้งสิทธิ์พันธุ์

ถนอมพิศวิทยา

26

2110532

ด.ช.ศุภวิชญ์  บรรเทา

ถนอมพิศวิทยา

27

2120039

ด.ช.วรพล  กองเกิน

ถนอมพิศวิทยา

28

2120086

ด.ญ.ไปรยา  รัตนพงษ์

ถนอมพิศวิทยา

29

2120182

ด.ช.ชินวัฒน์  ทองเพ็ชร

ถนอมพิศวิทยา

 

 

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสอบคัดเลือก ตามรายชื่อสถานศึกษาที่สังกัด

 

โรงเรียนหอวัง :: ประจำปีการศึกษา 2555

นักเรียนโรงเรียนถนอมพิศวิทยาที่สอบผ่านด้วยความสามารถทางวิชาการ จำนวน คน

 


 

ที่

รหัสสมัครสอบ

ชื่อ - นามสกุล

มาจากโรงเรียน

1

04110042

 ด.ญ.ไอริณ   คำทอง

ถนอมพิศวิทยา

2

04110066

 ด.ช.ธนวรรษ   พลาลพ

ถนอมพิศวิทยา

3

04110190

 ด.ช.มงคลศักดิ์   ดิลกทิพย์รัตน์

ถนอมพิศวิทยา

4

04110328

 ด.ช.ทินภัทร   เหล่านิยมไทย

ถนอมพิศวิทยา

5

04130409

 ด.ช.ศิวกร   พรหมบุตร

ถนอมพิศวิทยา

6

04130692

 ด.ช.ภูริน   ศิริดุลยวัฒน์

ถนอมพิศวิทยา

 

 

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสอบคัดเลือก ตามรายชื่อสถานศึกษาที่สังกัด

 

โรงเรียนสวนกุหลาบ :: ประจำปีการศึกษา 2555

นักเรียนโรงเรียนถนอมพิศวิทยาที่สอบผ่านด้วยความสามารถทางวิชาการ จำนวน คน

              กรุณาตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ณ สถานศึกษา อีกครั้ง

 

ที่


ชื่อ - นามสกุล

มาจากโรงเรียน

1


 ด.ช.ภูมิรพี   บุญญนสินีเกษม

ถนอมพิศวิทยา

 

 

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสอบคัดเลือก ตามรายชื่อสถานศึกษาที่สังกัด

 

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ :: ประจำปีการศึกษา 2555

นักเรียนโรงเรียนถนอมพิศวิทยาที่สอบผ่านด้วยความสามารถทางวิชาการ จำนวน คน

              กรุณาตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ณ สถานศึกษา อีกครั้ง

 

ที่

รหัสสมัครสอบ

ชื่อ - นามสกุล

มาจากโรงเรียน

1

08210008

 ด.ช.วรพงศ์   ปานะถึก

ถนอมพิศวิทยา

  

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสอบคัดเลือก ตามรายชื่อสถานศึกษาที่สังกัด

 

โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง :: ประจำปีการศึกษา 2555

นักเรียนโรงเรียนถนอมพิศวิทยาที่สอบผ่านด้วยความสามารถทางวิชาการ จำนวน 5 คน

 

กรุณาตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ณ สถานศึกษา อีกครั้ง

 

ที่

รหัสสมัครสอบ

ชื่อ - นามสกุล

มาจากโรงเรียน

1

05410121

 ด.ช.สุทธิชัย   โชคเจริญ

 ถนอมพิศวิทยา

2

05410132

 ด.ช.นรากร   บุญราศรี

 ถนอมพิศวิทยา

3

05410161

 ด.ช.เก้าฉัตร   เพ็งโตวงษ์

 ถนอมพิศวิทยา

4

05410165

 ด.ญ.ปทิตตา   ล้ำพระเวทย์

 ถนอมพิศวิทยา

5

05430046

 ด.ช.นภรุจ   ไทยเจริญ

 ถนอมพิศวิทยา

 

 

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสอบคัดเลือก ตามรายชื่อสถานศึกษาที่สังกัด

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา :: ประจำปีการศึกษา 2555

นักเรียนโรงเรียนถนอมพิศวิทยาที่สอบผ่านด้วยความสามารถทางวิชาการ จำนวน คน

 

 

ที่

รหัสสมัครสอบ

ชื่อ - นามสกุล

มาจากโรงเรียน

1

04310007

 ด.ช.สหัสวรรษ   เสาโกมุท

ถนอมพิศวิทยา

2

04310009

 ด.ญ.กมลรัตน์   ดวงเดือน

ถนอมพิศวิทยา

3

04310044

 ด.ญ.สุชานันท์   สินชวาลวัฒน์

ถนอมพิศวิทยา

 

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสอบคัดเลือก ตามรายชื่อสถานศึกษาที่สังกัด

 

โรงเรียนบางกะปิ :: ประจำปีการศึกษา 2555

 

นักเรียนโรงเรียนถนอมพิศวิทยาที่สอบผ่านด้วยความสามารถทางวิชาการ จำนวน 4 คน


 

 

 

กรุณาตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ณ สถานศึกษา อีกครั้ง

 

 

ที่

รหัสสมัครสอบ

ชื่อ - นามสกุล

มาจากโรงเรียน

1

08330073

 ด.ญ.เจนจุฬา   จงเพ็งกลาง

 ถนอมพิศวิทยา

2

08330081

 ด.ญ.นิจจารีย์   ขำแสง

 ถนอมพิศวิทยา

3

08330238

 ด.ช.ธนาวุฒิ   เหล่าปัญญา

 ถนอมพิศวิทยา

4

08330298

 ด.ช.สุทธิชัย   โชคเจริญ

 ถนอมพิศวิทยา

 

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสอบคัดเลือก ตามรายชื่อสถานศึกษาที่สังกัด

 

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน :: ประจำปีการศึกษา 2555

นักเรียนโรงเรียนถนอมพิศวิทยาที่สอบผ่านด้วยความสามารถทางวิชาการ จำนวน คน

 

 

ที่

รหัสสมัครสอบ

ชื่อ - นามสกุล

มาจากโรงเรียน

1

02310148

 ด.ญ.อรกัญญา   นิสิตสุขเจริญ

 ถนอมพิศวิทยา

 

  

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสอบนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง :: ประจำปีการศึกษา 2555

นักเรียนโรงเรียนถนอมพิศวิทยาสอบได้ จำนวน 5 คน

 

กรุณาตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ณ สถานศึกษา อีกครั้ง

 

ที่

รหัสสมัครสอบ

ชื่อ - นามสกุล

มาจากโรงเรียน

1

5540000085

 ด.ช.ภาคภูมิ ทั่งแดง

ถนอมพิศวิทยา

2

5510000099

 ด.ช.บดิศร   ตั้งประเสริฐ

ถนอมพิศวิทยา

3

5510000102

 ด.ช.ธนพล   สกุลหอม

ถนอมพิศวิทยา

4

5520000099

 ด.ญ. หฤทัย  เทรักษี

ถนอมพิศวิทยา

5

5520000126

ด.ญ. นันทิชา  พึ่งพวก

ถนอมพิศวิทยา

  

 

โรงเรียนถนอมพิศวิทยา  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนถนอมพิศวิทยา
ที่ได้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2555 
ด้วยความสามารถพิเศษทางดนตรี กีฬา นาฎศิลป์

 

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสอบความสามารถพิเศษ ตามรายชื่อสถานศึกษาที่สังกัด

 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

 ประจำปีการศึกษา 2555

นักเรียนที่สอบผ่าน จำนวน 13 คน

นักเรียนโรงเรียนถนอมพิศวิทยาสอบได้จำนวน 7 คน

 

กรุณาตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ณ สถานศึกษา อีกครั้ง

 

ที่

รหัสสมัครสอบ

ชื่อ - นามสกุล

มาจากโรงเรียน

1

05310078

 ด.ช.ทวีภัทร   ขวัญกลาง

 ถนอมพิศวิทยา

2

05310087

 ด.ช.อิทธิกร   สมไพบูลย์

 ถนอมพิศวิทยา

3

05320036

 ด.ช.พัทธนันท์   ศาลาบุญ

 ถนอมพิศวิทยา

4

05320037

 ด.ช.สาธิต   ติ่งพัฒนะ

 ถนอมพิศวิทยา

5

05330014

 ด.ญ.ณิชา   ธนาสนธิราช

 ถนอมพิศวิทยา

6

05330015

 ด.ญ.รัตนากร   ใบนิล

 ถนอมพิศวิทยา

7

05330017

 ด.ญ.กนกวรรณ   เรืองเขียว

 ถนอมพิศวิทยา

 

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสอบความสามารถพิเศษ ตามรายชื่อสถานศึกษาที่สังกัด

 

โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ :: ประจำปีการศึกษา 2555

นักเรียนที่สอบผ่าน จำนวน 40 คน

นักเรียนโรงเรียนถนอมพิศวิทยาสอบได้จำนวน 2 คน

 

                                กรุณาตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ณ สถานศึกษา อีกครั้ง

 

ที่

รหัสสมัครสอบ

ชื่อ - นามสกุล

มาจากโรงเรียน

1

02130262

 ด.ช.วรรณภูมิ   ทรงสุภาพ

 ถนอมพิศวิทยา

2

02130299

 ด.ญ.ภัทรมน   วิเศษวงษา

 ถนอมพิศวิทยา

 

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสอบความสามารถพิเศษ ตามรายชื่อสถานศึกษาที่สังกัด

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า :: ประจำปีการศึกษา 2555

นักเรียนที่สอบผ่าน จำนวน 22 คน

นักเรียนโรงเรียนถนอมพิศวิทยา สอบได้ 1 คน

 

กรุณาตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ณ สถานศึกษา อีกครั้ง

 

ที่

รหัสสมัครสอบ

ชื่อ - นามสกุล

มาจากโรงเรียน

11

03130035

ด.ช.จิณณวัตร   ผลเจริญ

ถนอมพิศวิทยา

********************************************************* 

 โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1808 ถนนลาดพร้าว 62 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กุรุงเทพฯ10310 โทร. 0-2514-1819 โทรสาร 0-2539-4969
โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1808 ระหว่างซอยลาดพร้าว 62 - 64 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กุรุงเทพฯ10310
โทร. 0-2514-1819 , 0-2539-4968 โทรสาร 0-2539-4969
E-mail : ariyasound@thaimail.com