ReadyPlanet.com
dot dot
bulletกิจกรรมการแสดงวันปีใหม่ 2565
bulletประกวดเรียงความ
โครงการภาษาจีน Huawen
 
 
 
โรงเรียนถนอมพิศวิทยาวิทยาเปิดวิสัยทัศน์ใหม่
 
ด้านการพัฒนาการเรียนการสอน
โดยก้าวเข้าสู่โรงเรียนสามภาษา ไทย อังกฤษ จีน
 
 
 
 
  
 
โรงเรียนถนอมพิศวิทยา ร่วมกับ สถาบันสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง
Chinese Language and Culture School of Kunming (HUAWAN)
 
โดยเป็นหนึ่งในห้าของสถาบันหลักในด้านการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีน
 
จีนขี้นตรงต่อรัฐบาลกลางของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
 
 
**********************************************************************************************
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน
สำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย
ในหลักสูตรPlay and Learn Huawan 
เรียนภาษาอังกฤษ 4 ชั่วโมง เรียนภาษาจีน 1 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์
 
***********************************************************************************************************
 
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน
สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาศึกษาปีที่ 1-3 
ในหลักสูตร Special English Huawan  
เรียนภาษาอังกฤษ 4 ชั่วโมง เรียนภาษาจีน 1ชั่วโมง ต่อสัปดาห์
***********************************************************************************************************
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน
สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาศึกษาปีที่ 4-6 
ในหลักสูตร Special English Huawan  
เรียนภาษาอังกฤษ 4 ชั่วโมง เรียนภาษาจีน 2 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์
***********************************************************************************************************
 
***********************************************************************************************************
 
ทำความรู้จักสถาบันสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง
(Chinese Language And Culture School Of Kunming) 
เมืองคุณหมิง  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
สถาบันสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง  (Chinese Language And Culture School Of Kunming)(อีกชื่อหนึ่งเรียกสั้น ๆ ว่า HUAWEN อ่านว่า ฮวัว-เหวิน) เป็นหนึ่งในห้าของสถาบันหลักในด้านการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีน ขึ้นตรงต่อรัฐบาลกลางของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน สถาบันได้เปิดสอนหลักสูตรภาษาจีนมามากกว่า 40 ปีให้กับชาวต่างประเทศซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาในประเทศจีน จำนวนของชาวต่างประเทศที่สำเร็จจากสถาบันแห่งนี้มีมากกว่าสามหมื่นคน  โดยมีหน้าที่จัดการอบรมด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนให้กับนักเรียนชาวจีนโพ้นทะเลที่อาศัยอยู่ในประเทศต่าง ๆ เป็นจำนวนมากด้วย 
ในปี  ค.ศ. 2000 ทางกระทรวงศึกษาธิการของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนได้รับรองให้เป็นสถาบันสอนภาษาและวัฒนธรรมจีน อันดับที่ 20 ของประเทศ
ในปี ค.ศ. 2006  กระทรวงศึกษาทางกระทรวงศึกษาธิการของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนได้รับรองให้เป็นสถาบันสอนภาษาและวัฒนธรรมจีน สำหรับคนต่างชาติทั้งในประเทศจีนและต่างประเทศ  
ในปี ค.ศ. 2010  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งคุนหมิง ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ทำการประเมินสถาบันฯและยกระดับให้เป็นวิทยาลัย  เพื่อจัดการสอนในระดับอนุปริญญา และขยายการสอนในระดับ  ปริญญตรี ปริญญาโท  ให้กับประชาชนชาวจีนและชาวต่างชาติ โดยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งคุนหมิงเป็นผู้สอน ซึ่งปัจจุบันมีนักศึกษาไทยและข้าราชการไทยมาเรียนต่อที่สถาบันด้วย นอกจากนี้ได้ขยายวิทยาเขตเพื่อเป็นศูนย์กลางในการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนไปไปยังประเทศต่าง  ๆ หลายประเทศ  เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาความรู้ภาษาจีนให้กับคนต่างประเทศ โดยเฉพาะการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ใีนปีพุทธศักราช 2558  ในฐานะที่ภาษาจีนมีผู้ใช้ภาษามากกว่าหนึ่งพันหกร้อยล้านทั่วโลก  เป็นอีกภาษาหนึ่งที่คนในโลกนิยมเรียนเป็นภาษาที่สามนอกเหนือจากภาษาอังกฤษ  เพื่อรองรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจของโลกในอนาคต
         
หน้าที่ของสถาบันสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิงที่ขยายเพิ่มเติมสำหรับชาวต่างชาติในปัจจุบัน
 
1. เปิดหลักสูตรสอนภาษาจีนให้แก่นักศึกษาสถาบันราชภัฎของประเทศไทย
2. เปิดวิทยาเขตของสถาบันใน ประเทศไทย ประเทศลาวและประเทศเมียนม่าร์ สำหรับในประเทศไทยเปิดวิทยาเขตที่โรงเรียนถนอมพิศวิทยา ปัจจุบันมีนักเรียนที่เรียนหลักสูตรภาษาจีนประมาณ 2,000 คน  นอกจากนี้นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรภาษาจีนในวิทยาเขตของสถาบันในประเทศเมียนม่าร์มีนักศึกษามากกว่า 1,000 คนพร้อมทั้งให้งบประมาณสนับสนุนวิทยาเขตแต่ละที่ โดยการให้ทุนการศึกษาและทุนด้านการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน เพื่อเสริมศักยภาพให้ประสบความสำเร็จได้มากขึ้น
3. เปิดติวหลักสูตรภาษาจีนให้กับนักศึกษาชาวต่างประเทศที่ต้องการมาศึกษาต่อในประเทศจีน และรับติดต่อหาสถาบันการศึกษาเพื่อการเรียนต่อในระดับโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย รวมทั้งติดต่อด้านทุนการศึกษาที่มีอยู่มากในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
4. เปิดการอบรมหลักสูตรการสอนภาษาจีน ให้กับครูชาวต่างประเทศ ที่ต้องการเป็นครูสอนภาษาจีนและต้องการเรียนภาษาจีนในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสามารถจัดอบรมหลักสูตรการสอนภาษาจีนทั้งหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรระยะยาว
5. เปิดการอบรมการเรียนภาษาจีนให้กับนักเรียนชาวต่างประเทศ ทั้งในรูปหลักสูตรการเรียนภาษาจีนระยะสั้น และการจัดอบรมในรูปแบบซัมเมอร์แคมป์ภาคฤดูร้อน  ซึ่งอาจจัดเป็นกลุ่มย่อยภายในสถาบัน หรือจัดเป็นกลุ่มใหญ่ร่วมกับนักเรียนชาวจีนโพ้นทะเล
6. เปิดเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร ที่สนใจหาประสบการณ์ด้านภาษาและวัฒนธรรมในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ให้กับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และโรงเรียนเอกชนทั่วไปที่สนใจ
 
จุดเด่นของการเรียนภาษาจีนกับสถาบันสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิงเปรียบเทียบกับสถาบันสอนภาษาจีนที่ตั้งดาษดื่นทั่วไปในเมืองไทย
 
1. เรียนกับครูสอนภาษาจีนเป็นคนจีนโดยกำเนิดที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนที่สามารถพูดได้ทั้งภาษาไทยและภาษาจีน ทำให้สร้างความเข้าใจกับผู้เรียนได้มากกว่า
2. ครูชาวจีนที่สอนภาษาจีนทุกคนได้รับการตรวจสอบด้านการออกเสียงภาษาจีนกลางอย่างถูกต้ิองโดยสถาบันอย่างเข้มงวด ทำให้นักเรียนรับฟังการออกเสียงได้อย่างถูกต้องตั้งแต่เริ่มแรก
3. การมีสัญญาMOU ประสานสัมพันธ์เป็นพิเศษระหว่างโรงเรียนและสถาบันสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง ซึ่้งเป็นสถาบันการศึกษาที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลจีน  ทำให้มีประโยชน์กับนักเรียนที่ต้องการศึกษาภาษาจีนเป็นพิเศษ ในรูปแบบซัมเมอร์แคมป์หรือการเรียนภาษาจีนในระยะสั้น การไปเรียนภาษาจีนระยะยาวเพื่อความพร้อมเพื่อเตรียมศึกษาต่อ  การได้รับคำปรึกษาในการไปศึกษาต่อในประเทศจีน  การได้รับทุนการศึกษาสำหรับการเรียนภาษาจีนในประเทศจีน เป็นต้น  ซึ่งต่างจากสถาบันสอนภาษาจีนทั่วไปที่ไม่ได้รับสิทธิส่วนนี้
 
 
 
***********************************************************************************************************
 

 

การเรียนการสอนภาษาจีนของนักเรียนระดับปฐมวัย อ.1-3

 

 

 

 

  

 

โรงเรียนถนอมพิศวิทยา

 

    

 

ภายใต้หลักสูตร Play and Learn Huawan 

 

 

ที่เน้นการสร้างความรักในการเรียนภาษาจีนอย่างสนุกสนาน

ผ่านบทเพลงและเกมการศึกษา


 

 

 
 ***********************************************************************************************************

 การเรียนการสอนภาษาจีนของนักเรียนระดับประถมศึกษา

 

  

 

โรงเรียนถนอมพิศวิทยา

 

   

 

ภายใต้หลักสูตร Special English Huawan 

 

 

ที่เน้นการออกเสียงภาษาจีนให้ถูกต้อง ผ่านระบบพินอิน เพื่อสร้างศักยภาพในการพูดและการฟังภาษาจีนได้อย่างถูกต้อง ภายใต้บรรยากาศการเรียนที่สร้างความรักในการเรียนภาษาจีน และมีศักยภาพในการแสดงออกทางความสามารถทางภาษาจีน ผ่านการร้องเพลง การกล่าวสุนทรพจน์ และการพูดภาษาจีนตามสถานการณ์ต่าง ๆ

   

 

  
 

 

 

 

                   
 
 

กิจกรรมอนุบาลสามภาษา สำหรับวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2556

 

กิจกรรมนักเรียนระดับอนุบาลซ้อมร้องเพลงจีนแด่คุณแม่ที่จะมาเยี่ยมชมกิจกรรมในห้องเรียน

สำหรับวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2556

 
 
 
กิจกรรมอนุบาลร้องเพลงภาษาีจีนประกอบลีลาในวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2556 

 

***************************************************

 

                  
 
 

ผู้อำนวยการจางและคณะ จากสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งคุนหมิง

 เมืองคุนหมิง  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน


มาเยี่ยมชมสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง สาขากรุงเทพมหานคร


ณ ชั้น 5 ตึก 35 ปี โรงเรียนถนอมพิศวิทยา วันที่ 26 กรกฎาคม 2556

ซึ่งคณะที่เยี่ยมชมรู้สึกประทับใจการทำงานของสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง สาขากรุงเทพมหานครในด้านความสำเร็จในด้านการสอนภาษาจีนและการบริหารภายในสถาบันตลอดจนการแสดงความสามารถของนักเรียนชมรมภาษาจีนการเดินทางมาประเทศไทย  ผู้อำนวยการจางได้ชื่นชมผู้อำนวยการและผู้บริหารโรงเรียนถนอมพิศวิทยา ที่ได้พัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนได้เป็นอย่างดี มีการทำงานที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ และเชื่อว่าจะสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับโรงเรียนได้ตลอดไป ตลอดจนให้กำลังใจโรงเรียนถนอมพิศวิทยา ที่จะได้สามารถพัฒนาให้มีศักยภาพก้าวไกลมากขึ้นทั้งเจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไป  ด้วยความประทับใจกับการต้อนรับและศักยภาพของนักเรียนและโรงเรียน ผู้อำนวยการจางจึงได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนในหลักสูตรภาษาจีนที่เรียนภาษาจีนในโรงเรียนถนอมพิศวิทยาซีึ่งมีผลการเรียนดีเยี่ยม ด้วยจำนวนเงิน 35,000 หยวน ทางโรงเรียนหวังว่าสถานที่แห่งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาภาษาจีนภายในโรงเรียนและโรงเรียนอื่น ๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการก้าวสู่ประชมคมอาเชียนเป็นอย่างดี

 

*****************************************************************************

  

ความสำคัญของภาษาจีน

 

                 โดยอาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช

ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมพิศวิทยา

 

ปัจจุบันประเทศจีนก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลกในลำดับที่สองแทนที่ประเทศญี่ปุ่น  พบว่านอกจากจะเป็นประเทศที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจูงแล้วยังเป็นตลาดการค้าที่ใหญ่โตด้วยจำนวนประชากรที่มีกำลังซื้อมากกว่าหนึ่งพันสามร้อยล้านคน  ภายใต้สภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรปกลุ่มอียู  ทำให้ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกต่างแข่งขันกันเพื่อไปลงทุนทางการค้ากับประเทศจีน  นอกจากนี้ประเทศจีนยังยังสามารถเป็นแหล่งระบายสินค้าจากประเทศต่าง ๆ ไปได้ทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศจีนมากกว่า 15ประเทศ

จากการรวมตัวของประชาคมอาเซียน 10 ประเทศ ประเทศไทยถือเป็นประเทศหนึ่งที่มีวิสัยทัศน์และสถานะทางเศรษฐกิจที่เจริญก้าวหน้าทั้งยังศักยภาพสูงทางด้านโลจิสติกส์มีสถานภาพการเป็นศูนย์กลางของประชาคมเอเชียนด้วยความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์และมีเสถียรภาพมั่นคงมากกว่าประเทศเพื่อนบ้านประเทศอื่นๆ ทำให้ไทยได้มีความสนใจจากประเทศต่าง ๆ ที่จะใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางด้านโลจิสติกส์ส่งสินค้าผ่านประเทศไทยเชื่อมต่อระหว่างทวีปอาฟริกา ทวีปยุโรปและทวีปเอเชีย  ซึ่งจะเห็นได้จากโครงการอภิมหายักษ์ระดับโลกท่าเรือเมืองทวาย  ซึ่งจะนำส่งสินค้าจากทวีปยุโรป ทวีปอาฟริกา กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง ผ่านประเทศไทยทางจังหวัดกาญจนบุรีไปยังท่าเรือแหลมฉบัง และกระจายสินค้าต่อไปยังประเทศลาว ประเทศกัมพูชา ประเทศเวียดนาม ประเทศจีนผ่านทางเมืองคุณหมิง ประเทศฮ่องกง ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเกาหลีใต้ เป็นต้น  นอกจากนี้การคมนาคมสื่อสารระหว่างประเทศไทยและประเทศจีนได้เพิ่มความใกล้ชิดมากขึ้น เมื่อประเทศร่วมกับประเทศจีน ได้จัดทำโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมจากเมืองคุนหมิงลงมาที่เมืองเวียงจันทร์ประเทศลาว ด้วยงบลงทุนมหาศาส และประเทศไทยมีโครงการทำรถไฟความเร็วสูงเข้าต่อเชื่อมผ่านประเทศไทย ต่อไปจนถึงประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์  นอกจากนี้ประเทศไทยเองก็ยังให้ความสำคัญกับประเทศจีนในฐานะที่เป็นประเทศที่ส่งออกสินค้าไปขายมากที่สุดด้วยพลังแห่งกำลังซื้ออันมโหฬาลกว่าหนึ่งพันสามร้อยล้านคน นอกจากนี้บริษัทข้ามชาติของประเทศไทยได้ไปขยายการลงทุนทางการค้าในประเทศจีนเป็นจำนวนมาก  เพื่ออาศัยประเทศจีนเป็นตลาดการค้าที่สำคัญ  ทดแทนตลาดทางประเทศทางสหรัฐอเมริกาและประเทศทางยุโรป ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ จนลดกำลังซื้อลงไปมาก  ทั้งประเทศจีนเองก็เป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงในการผลิตสินค้าได้มากมายหลากหลายและมีราคาถูก ทำให้คนไทยจำนวนมากมีความสนใจที่จะนำสินค้าจากประเทศจีนมาจำหน่ายในประเทศไทย  ทั้งในปัจจุบันมีการขยายตัวอย่างก้าวกระโดดกว่าสามร้อยเปอร์เซนต์ของนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนที่มีกำลังซื้อได้หลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้นเป็นอันดับต้นๆ และมีการเติบโต ทดแทนนักท่องเที่ยวจากประเทศทางทวีปยุโรปและญี่ปุ่น

ดังนั้นทำให้ประเทศไทยต้องมีการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมกับประเทศจีนมากขึ้น  ดังนั้นการจัดสรรบุคลากรด้านต่างๆ จึงจำเป็นต้องคัดสรรบุคคลที่สามารถสื่อสารภาษาที่ โดยเฉพาะภาษาจีน  เพื่อเป็นบุคลากรที่สำคัญสำหรับองค์กรทางการค้า การลงทุน การอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวจากประเทศจีนที่ได้มาลงทุนในประเทศไทย  ด้วยเหตุนี้การเรียนรู้ภาษาจีนจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างโอกาสที่ดีในอนาคตให้กับตนเอง ในด้านตำแหน่งหน้าที่การงานและการลงทุนด้านการค้า  ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนเอกชนในเขตภาคเหนือ และโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และโรงเรียนบางส่วนในสังกัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้นำครูจากประเทศจีนหลายพันคนเข้ามาสอนภาษาจีนในโรงเรียน  เพื่อเตรียมตัวนักเรียนให้สอดรับกับวิสัยทัศน์ต่อการพัฒนาการทางเศรษฐกิจในอนาคตของประเทศไทย  นอกจากนี้โรงเรียนรัฐบาลที่มีชื่อเสียงหลายโรงเรียนบรรจุการเรียนการสอนภาษาจีนในระดับชั้นมัธยมต้นด้วยทำให้การเรียนการสอนภาษาจีนในระดับประถมศึกษาเกิดความทวีความสำคัญยิ่งขึ้น

 เนื่องจากโรงเรียนถนอมพิศวิทยามีวิสัยทัศน์สำหรับการการศึกษาของนักเรียน  ที่จำเป็นจะต้องพัฒนาให้เป็นโรงเรียนที่มีความก้าวหน้าในด้านการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของประเทศไทยและความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของโลก  จึงได้จัดการเรียนการสอนภาษาจีนเพิ่มเติมเข้ามา นอกเหนือจากการเรียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้น ตามปกติ  โดยโรงเรียนถนอมพิศวิทยาได้รับความร่วมมือกับสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง (Hawan) ซึ่งเป็นหนึ่งในห้าของสถาบันหลักด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนที่ขึ้นตรงต่อรัฐบาลของประเทศจีนซึ่งเป็นสิ่งที่โดดเด่น เนื่องจากการเรียนกับสถาบันนี้ในโรงเรียนถนอมพิศวิทยา จะเป็นผลดีต่อนักเรียนที่ต้องการส่งเสริมการเรียนภาษาจีนเป็นพิเศษ  ด้วยการไปออกค่ายเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีนในประเทศจีน  การเรียนภาษาจีนระดับเข้มข้นในประเทศจีนช่วงระยะเวลาสั้น 1-6  เดือน หรือต้องการเรียนต่อในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยในประเทศจีน  ซึ่งสามารถดำเนินการได้โดยผ่านตัวแทนของสถาบัน ซึ่งจะไม่ได้รับสิทธินี้ถ้าเรียนกับสถาบันสอนภาษาอื่น ๆ ในเมืองไทยหรือเรียนกับโรงเรียนที่จ้างครูจีนเองโดยตรง  นอกจากนี้การเรียนภาษาจีนกับครูจีนหรือครูไทยที่สอนภาษาจีนก็ยังมีปัญหาการผิดเพี้ยนทางภาษา ทำให้นักเรียนออกเสียงภาษาจีนกลางหรือที่เรียกว่าจีนแมนดารินได้ไม่ถูกต้อง โดยมีสำเนียงไปทางจีนกวางตุ้ง หรือจีนไหหลำ  ด้วยเหตุนี้ครูจีนทุกคนที่ดำเนินการสอนผ่านทางทำให้ทางสถาบันมีความจำเป็นที่จะต้องมีการทดสอบการออกเสียงภาษาจีนกลางของครูด้วย  เพื่อการสร้างคุณภาพที่ดีสำหรับครู  

      สำหรับการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนถนอมพิศวิทยา  จะเริ่มดำเนินการในระดับชั้นปฐมวัยเป็นลำดับแรก  เพื่อเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ภาษาจีนในระบบการศึกษาทางเลือก จัดการเรียนการสอนโดยสถาบันภาษาจีนไชน่าวิช  ภายใต้การอำนวยการและควบคุมคุณภาพโดย สถาบันสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง   ในเทอมที่2/2555    โดยจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในระดับชั้นอนุบาล 1-3  ในวันศุกร์ เวลา 15.30-16.30 น.  ภายใต้หลักสูตร Play and Learn Huawan   โดยการสอนภาษาจีนสำหรับเด็กอนุบาลจะเน้นในเรื่องการสร้างความรักในการเรียนภาษา โดยเน้นการสอนร้องเพลง การเต้นรำประกอบเพลงพร้อมสนทนาภาษาจีนอย่างง่าย คำศัพท์ที่ควรรู้ การเล่นเกมทางการศึกษา เพื่อให้เด็กมีความสนุกสนานในการเรียนเป็นสำคัญ 

สำหรับในปีการศึกษา 2556     จะเปิดการสอนภาษาจีนระดับประถมศึกษาปีที่ 1  โดยจะเปิดการศึกษาภาษาจีนตามแนวทางระบบการศึกษาทางเลือกที่เรียกว่า  โครงการSpecial  English Hauwan  โดยเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น ชั่วโมง และ เรียนภาษาจีน หลักสูตรHauwan ชั่วโมง  ซึ่งจะเป็นการเรียนการสอนที่เน้นในเรื่องการสร้างความรักในการเรียนภาษา โดยเน้นการสอนเพลงและการเต้นรำประกอบกิจกรรมเพลง  คำศัพท์ที่สำคัญ การเล่นเกมทางการศึกษา ตลอดจนการสนทนาภาษาจีนในชีวิตประจำวัน  การเรียนภาษาจีนด้านการออกเสียงผ่านพินอิน พร้อมกับการเรียนเสริมภาษาจีนด้วยตนเองที่บ้านผ่านคลิปวิดีโอที่สอนโดยครูจีนเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพและความสำเร็จในการเรียนภาษาจีนให้กับนักเรียนมากขึ้นนอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียนปกติ    สำหรับในอนาคตการเรียนภาษาจีนในโรงเรียนถนอมพิศวิทยา  อาจจะขยายการเรียนภาษาจีนในหลักสูตรนี้ ในช่วงชั้นที่ 1 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 จะจัดการเรียนการสอนภาษาจีน 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และในช่วงชั้นที่ 2  ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6  จะจัดการเรียนการสอนภาษาจีน 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์   นอกจากนี้ถ้ามีความสนใจที่จะพัฒนาการเรียนภาษาจีนเป็นพิเศษ  ได้แก่ การไปเรียนภาษาจีนกับสถาบันสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง ในเมืองคุนหมิง  ก็อาจมีโครงการค่ายภาษาจีนสำหรับเด็กประถมศึกษา โดยจัดเป็นค่ายในรูปแบบ family Campus  ซึ่งจะรับเฉพาะนักเรียนที่มีผู้ปกครองร่วมไปด้วย  เป็นต้น  นอกจากนี้สถาบันสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง  Chinese Language and Culture School of Kunmingได้จัดตั้งสาขากรุงเทพมหานคร ที่โรงเรียนถนอมพิศวิทยาโดยมีการจัดตั้งอยู่ที่ชั้นห้าของตึก35 ปี ทั้งยังรับสอนภาษาจีนสำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไปอีกด้วย 

 

 ***************************************************

 

                          สถาบันสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง สาขากรุงเทพมหานคร

                       ตั้งอยู่ ณ ตึก 35 ปี  ชั้น 5  โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 

 

 

 

 

 ***************************************************

 

 

รองผู้อำนวยการเฉินน่าและคณะ จากสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง

 เมืองคุนหมิง  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน


มาเยี่ยมชมสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง สาขากรุงเทพมหานคร


ณ ชั้น 5 ตึก 35 ปี โรงเรียนถนอมพิศวิทยา วันที่ 21 พฤษภาคม 2556

ซึ่งคณะที่เยี่ยมชมรู้สึกประทับใจการทำงานของสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง สาขากรุงเทพมหานครในด้านความสำเร็จในด้านการสอนภาษาจีนและการบริหารภายในสถาบันตลอดจนการแสดงความสามารถของนักเรียนชมรมภาษาจีนการเดินทางมาประเทศไทยครั้งนี้ ทางสถาบันได้มอบป้ายประกาศให้เป็นตัวแทนในการเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมจีน ภายใต้การกำกับดูแลของสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง ณ เมืองคุนหมิง ประเทศสาธารณรับประชาชนจีน อย่างเป็นทางการซึ่งเป็นที่ภาคภูมิใจสำหรับโรงเรียนถนอมพิศวิทยาเป็นอย่างยิ่งซึ่งทางโรงเรียนหวังว่าสถานที่แห่งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาภาษาจีนภายในโรงเรียนและโรงเรียนอื่น ๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการก้าวสู่ประชมคมอาเชียนเป็นอย่างดี

 

***************************************************

 
 

ผู้อำนวยการจางและคณะ จากสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งคุนหมิง

 เมืองคุนหมิง  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน


มาเยี่ยมชมสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง สาขากรุงเทพมหานคร


ณ ชั้น 5 ตึก 35 ปี โรงเรียนถนอมพิศวิทยา วันที่ 26 กรกฎาคม 2556

ซึ่งคณะที่เยี่ยมชมรู้สึกประทับใจการทำงานของสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง สาขากรุงเทพมหานครในด้านความสำเร็จในด้านการสอนภาษาจีนและการบริหารภายในสถาบันตลอดจนการแสดงความสามารถของนักเรียนชมรมภาษาจีนการเดินทางมาประเทศไทย  ผู้อำนวยการจางได้ชื่นชมผู้อำนวยการและผู้บริหารโรงเรียนถนอมพิศวิทยา ที่ได้พัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนได้เป็นอย่างดี มีการทำงานที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ และเชื่อว่าจะสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับโรงเรียนได้ตลอดไป ตลอดจนให้กำลังใจโรงเรียนถนอมพิศวิทยา ที่จะได้สามารถพัฒนาให้มีศักยภาพก้าวไกลมากขึ้นทั้งเจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไป  ด้วยความประทับใจกับการต้อนรับและศักยภาพของนักเรียนและโรงเรียน ผู้อำนวยการจางจึงได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนในหลักสูตรภาษาจีนที่เรียนภาษาจีนในโรงเรียนถนอมพิศวิทยาซีึ่งมีผลการเรียนดีเยี่ยม ด้วยจำนวนเงิน 35,000 หยวน ทางโรงเรียนหวังว่าสถานที่แห่งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาภาษาจีนภายในโรงเรียนและโรงเรียนอื่น ๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการก้าวสู่ประชมคมอาเชียนเป็นอย่างดี

 

 ********************************************************************* 

อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช 

   ได้จัดโครงการ “ ดูงานด้านการเรียนการสอนภาษาจีนสำหรับเด็กปฐมวัย  รุ่นที่ 1

ภายใต้ความร่วมมือของสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง

โรงเรียนถนอมพิศวิทยาและโรงเรียนสอนภาษาไชน่าวิส

เพื่อการสร้างเสริม ประสบการณ์ และสายสัมพันธ์ทางการศึกษานานาชาติสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน

กำหนดการเดินทางวันที่ 31  มีนาคม -  3 เมษายน  2556 

โดยได้นำคณะผู้บริหารโรงเรียนระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ดูงานด้านการเรียนการสอนด้านภาษาจีน ณ  เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยได้ไปดูงานการจัดค่ายภาษาจีนของนักเรียนไทย ณ สถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง  พร้อมกับไปดูงานด้านการจัดการศึกษาภาษาจีน ณ โรงเรียนปฐมวัยเจี้ยนกง และโรงเรียนประถมศึกษาหมิงทง ซึ่งทั้งสองโรงเรียนเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองคุนหมิง  ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 3 เมษายน 2556

 

 

 

****************************************************************************

 

โครงการ “ ดูงานด้านการเรียนการสอนภาษาจีนสำหรับเด็กปฐมวัย  รุ่นที่ 1

ภายใต้ความร่วมมือของสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง

โรงเรียนถนอมพิศวิทยาและโรงเรียนสอนภาษาไชน่าวิส

เพื่อการสร้างเสริม ประสบการณ์ และสายสัมพันธ์ทางการศึกษานานาชาติสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน

กำหนดการเดินทางวันที่ 31  มีนาคม -  3 เมษายน  2556

หลักการและเหตุผล

                การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยจะให้สำเร็จลุล่วงภายในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) เพื่อสร้างให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน และมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน รวมทั้งแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี เรียกว่า ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) มีผลให้ประเทศในกลุ่มอาเซียนต้องปรับตัว รวมทั้งการปรับความสัมพันธ์กับประเทศที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ จีน ซึ่งเป็นประเทศที่มีขนาดประชากรใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของโลก และมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของโลก นอกจากนี้ จีนเป็นมหาอำนาจที่ใกล้ชิดประเทศไทย จึงมีความจำเป็นที่ต้องจัดให้มีการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความรู้และวัฒนธรรมร่วมกัน  ซึ่งอาจเป็นแนวทางหนึ่งที่จะนำเสนอแนวทางเพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านการจัดการศึกษาภาษาจีนให้กับสถานศึกษาเอกชนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษาในปัจจุบัน

            อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมพิศวิทยาได้รับโอกาสที่ดีที่ได้ไปศึกษาดูงานทางด้านการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีน จำนวน 12 วัน ณ สถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิงมืองคุนหมิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนภายใต้การอนุเคราะห์จากสถาบันคอมพิวเตอร์และภาษามีนบุรี ทำให้ได้เปิดโลกทัศน์ใหม่เกี่ยวกับประเทศจีนและการเรียนการสอนภาษาจีน โดยเฉพาะได้พบว่าการเรียนอักษรพินอินที่ช่วยในการออกเสียงภาษาจีนให้ถูกต้อง จะเป็นประตูสำคัญในการพูดและการสื่อสารภาษาจีน  ทำให้ได้ระลึกถึงสิ่งที่เคยผิดพลาดจากการที่ได้ลองผิดลองถูกล้มลุกคลุกคลานจากการให้สถาบันการศึกษาในประเทศไทยจัดการเรียนการสอนภาษาจีนภายในโรงเรียน

หลังจากกลับมาประเทศไทยได้ไปศึกษาดูงานการสอนภาษาจีนระดับปฐมวัยที่โรงเรียนมาเรียลัย ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการศึกษาของโรงเรียนสอนภาษาจีนไชน่าวิช ซึ่งเป็นตัวแทนของสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทำให้เกิดความมั่นใจในแนวทางการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนสอนภาษาไชน่าวิช  จึงได้ทดลองจัดการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนถนอมพิศวิทยาสำหรับเด็กปฐมวัยเป็นภาษาที่สามเพิ่มเติมจากภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ได้พยายามรวมเอาประสบการณ์ที่ได้จัดโครงการภาษาอังกฤษระดับปฐมวัยที่ประสบความสำเร็จมากภายในโรงเรียนนำมาจัดการศึกษาภาษาจีนนี้ด้วย ทำให้ได้หลักการที่จะพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนในเด็กระดับปฐมวัยที่ทำให้เกิดความสำเร็จมากขึ้นซึ่งมุ่งให้เด็กเรียนด้วยความรักและมีความสุข  พบว่าเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางด้านภาษาจีนได้อย่างรวดเร็วมาก ๆ

ภายใต้การเรียนภาษาจีนไปพร้อม ๆ กับการเรียนภาษาอังกฤษในลักษณะโรงเรียนกึ่งสามภาษา ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาด้านภาษาภายใต้แนวคิดของกลุ่มนายแพทย์และนักการศึกษาที่กล่าวไว้ว่า ช่วงอายุ 1-6 ปี เป็นช่วงทองของการเรียนรู้ด้านภาษา  

ด้วยเหตุนี้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้โรงเรียนเอกชนได้มีโอกาสพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาจากประเทศไทยได้เดินทางศึกษาเรียนรู้ภาษาจีน เรียนรู้การใช้ชีวิตและวัฒนธรรมจีน และสามารถเตรียมตัวและเป็นข้อมูลในการวางแผนการเรียนภาษาจีนในสถานศึกษาในอนาคต เพื่อการพัฒนาและสร้างโอกาสตลอดจนเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้นักเรียนหรือนักศึกษาในแต่ละสถานศึกษาให้มีความพร้อมและเป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพในอนาคต ให้ทัดเทียมก้าวทันกับการก้าวไวของการสอนภาษาจีนสำหรับโรงเรียนเอกชนในเขตภาคเหนือรวมทั้งโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครและ สพฐ. ซึ่งนำครูจีนหลายพันคนผ่านสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ(Hanban) อีกทั้งหลายโรงเรียนรัฐบาลดังในระดับมัธยมต้นและมัธยมปลายได้มาบรรจุภาษาจีนเข้าไปในหลักสูตรด้วย  ถ้าโรงเรียนเอกชนยังก้าวช้าหรือยังขอรอเวลาอีกหลายปีก็อาจไม่ทันการณ์   

ดังนั้นเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลสำหรับโรงเรียนเอกชน ทางโรงเรียนถนอมพิศวิทยาได้ร่วมกับสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิงและโรงเรียนสอนภาษาจีนไชน่าวิส จึงร่วมกันจัดโครงการ “ ดูงานด้านการเรียนการสอนภาษาจีนสำหรับเด็กปฐมวัย  รุ่นที่ ขึ้น 

ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้มีสิ่งสำคัญที่ต้องการดูเพิ่มเติมจากเป็นพิเศษการศึกษาดูงานครั้งก่อน ได้แก่

1) การไปศึกษาดูงานที่ประเทศจีนครั้งแรก ไม่ได้พบนักเรียนชาวจีนเลยเนื่องจากได้เดินทางไปในช่วงปิดเทอม  ซึ่งครั้งนี้จะเป็นโอกาสที่สำคัญที่จะได้พบบรรยากาศการเรียนการสอนภาษาจีนในเด็กระดับปฐมวัยและประถมศึกษาของนักเรียนจีน ทั้งยังได้มีโอกาสดูเอกสารการเรียนการสอนและสื่อที่ใช้ในการเรียนอันจะเป็นประโยชน์ต่อการวางหลักสูตรและตำราภาษาจีนที่จะใช้ในประเทศไทยด้วย                                                           

2)การดูงานในครั้งนี้ยังได้โอกาสศึกษาการจัดค่ายการเรียนรู้ภาษาจีนสำหรับเยาวชนจากประเทศไทยซึ่งจัดโดยสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิงซึ่งจะทำให้ผู้ไปศึกษาดูงานได้รับรู้แนวทางการจัดค่ายภาษาจีนในประเทศจีนและความเป็นอยู่ของเยาวชนไทยภายในสถาบัน อันจะเป็นประโยชน์ตัดสินใจส่งเยาวชนไทยอายุ 10 ปีขึ้นไปมาร่วมออกค่ายการเรียนรู้ภาษาจีนกับสถาบันในอนาคต

วัตถุประสงค์

1.    เพื่อให้คณะครู อาจารย์ประเทศไทย ที่เข้าร่วมโครงการได้ดูงานการเรียนการสอนด้านภาษาจีนสำหรับเด็กปฐมวัย  ณ  ในสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงของประเทศจีน และการจัดค่ายภาษาจีนสำหรับเยาวชนไทย ณ สถาบันภาษาและวัฒนธรรมคุนหมิง

2.    เพื่อให้คณะครู อาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้และสัมผัสวัฒนธรรมจีน ผ่านการใช้ชีวิตร่วมกับชาวจีน และการทัศนศึกษาในแหล่งประวัติศาสตร์ แหล่งท้องเที่ยวที่สำคัญของประเทศจีน

3.    เพื่อให้คณะครู อาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการได้ทำความรู้จัก และทำความเข้าใจกับหลักการเรียนการสอนของชาวจีน เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ และเป็นแนวทางในการตัดสินใจในการพัฒนาและประยุกต์ใช้ร่วมกับสถานศึกษาต่างๆของคณะครู อาจารย์ที่สังกัดอยู่

 

ผู้เข้าร่วมโครงการ

เฉพาะคณะผู้บริหารในสถานศึกษาเท่านั้น  รับรองในฐานะแขกผู้มีเกียรติของรัฐบาลจีน 

รูปแบบ/สถานที่ การดำเนินงาน

1.       ดูงานด้านการเรียนภาษาจีนอย่างมีประสิทธิภาพจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงเรียนสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งคุนหมิง

2.       มีครูอาจารย์ และผู้บริหารจากโรงเรียน เป็นดูแลผู้เข้าร่วมโครงการฯ ตลอดโครงการ

ระยะเวลาการดำเนินงาน

-           วัน รวมวันเดินทาง

 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.    คณะครู อาจารย์และผู้บริหารที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้การจัดการศึกษาทางด้านภาษาจีนสำหรับเด็กปฐมวัย ณ สถาบันการศึกษาในประเทศจีน และการจัดค่ายภาษาจีนสำหรับเยาวชนไทย ณ สถาบันภาษาและวัฒนธรรมคุนหมิง

2.     คณะครู อาจารย์และผู้บริหารที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้วัฒนธรรมจีน ตลอดจนการเรียนรู้แหล่งประวัติศาสตร์ อารยธรรม ของประเทศจีน

3.    คณะครู อาจารย์และผู้บริหารที่เข้าร่วมโครงการได้ประสบการณ์การใช้ชีวิตแบบชาวจีน และเป็นแนวทางในการตัดสินใจในการพัฒนาและประยุกต์ใช้ร่วมกับสถานศึกษาต่างๆของคณะครู อาจารย์ที่สังกัดอยู่

  กำหนดการโครงการ “ ดูงานด้านการเรียนการสอนภาษาจีนสำหรับเด็กปฐมวัย  รุ่นที่ 1

ภายใต้ความร่วมมือของสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง

โรงเรียนถนอมพิศวิทยาและโรงเรียนสอนภาษาไชน่าวิส

เพื่อการสร้างเสริม ประสบการณ์ และสายสัมพันธ์ทางการศึกษานานาชาติสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน

กำหนดการเดินทางวันที่ 31  มีนาคม -  3 เมษายน  2556

********************************************************************************

วันที่หนึ่งของการเดินทาง      กรุงเทพมหานคร  สถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง

********************************************************************************

8.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ 

10.00  น. ออกเดินทางสูง เมืองคุนหมิง  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสายการบินไทยอินเตอร์ 

เมืองคุณหมิง จัดเป็นเมืองเอกของมณฑลยูนนาน ตัวเมืองตั้งอยู่บนที่ราบสูง ความสูงของพื้นที่ราว 1,900 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีภูเขาล้อมรอบทั้ง ด้าน ทำให้คุนหมิงมีอากาศเย็นสบาย อีกทั้งด้านใต้ยังติดกับทะเลสาบเตียนฉือที่กว้างใหญ่ (พื้นที่ประมาณ 298 ตารางกิโลเมตร) ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยควบคุมอุณหภูมิของเมืองให้สม่ำเสมอ อากาศอบอุ่นตลอดทั้งปี จึงเป็นดั่งแดนสวรรค์ของพืชพันธุ์นานาชนิด ด้วยเหตุนี้เองที่นี่จึงได้รับสมญานามว่า นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ” และจัดเป็นทำเลที่ดีในการตั้งถิ่นฐานของชนเผ่าต่างๆ

นำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองคุนหมิง ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง

14.00 น. นำท่านเยี่ยมชมสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง และการเรียนการสอนภายในสถาบัน      สำหรับสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง ซึ่งเป็นหนึ่งในห้าของสถาบันภาษาหลักของรัฐบาลจีน  เดิมสถาบันดำเนินการเป็นโรงเรียนเฉพาะที่จัดการเรียนการสอนด้านการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนสำหรับชาวจีนต่างชาติ  ในเขตทิศตะวันตอก ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1960 โดยรัฐบาลจีน ปัจจุบันได้เพิ่มขอบเขตหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในเขตภาคเหนือตลอดจนกรุงเทพมหานครรวมทั้งปริมณฑล  

18.00 น. ผู้อำนวยการสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง จัดเลี้ยงต้อนรับคณะผู้บริหารที่ดูงาน

20.00 น. เข้าพักผ่อนที่โรงแรมชั้นดีบริเวณสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง  จะพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือเดินทางshopping ในห้างสรรพสินค้าWallmart  หรือสินค้าราคาถูกในร้านค้าบริเวณใกล้เคียง

********************************************************************************

วันที่สองของการเดินทาง      ศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลเจี้ยนกง  และโรงเรียนระดับประถมศึกษาหมิงทง

 ตลาดนัดคนเดิน พารากอนคุนหมิง 

                                             ค่ายภาษาจีนสำหรับเยาวชนไทยสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง

********************************************************************************

8.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม 

9.00  น. ศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองคุนหมิง โรงเรียนอนุบาลเจี้ยนกง

10.30 น. ศึกษาดูงานโรงเรียนประถมศึกษาที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองคุนหมิง โรงเรียนหมิงทง 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่ภัตตาคาร

13.00 น. แวะชมตลาดนัดคนเดิน หรือสยามพารากอนแห่งคุนหมิง  ซึ่งมีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่มีสินค้า แบรนด์เนมและร้านค้าเล็ก ๆ ซึ่งขายสินค้าราคาถูกจำนวนมาก 

17.00 น.  รับประทานอาหารค่ำ ที่ภัตตาคาร 

18.00 น.  เข้าพักผ่อนที่โรงแรมชั้นดี ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย   ศึกษาดูงานด้านการจัดกิจกรรมค่ายภาษาจีนในสถาบันฯ หรือshopping สินค้าในห้างสรรพสินค้าWallmart  หรือสินค้าราคาถูกในร้านค้าบริเวณใกล้เคียง

********************************************************************************

วันที่สามของการเดินทาง      พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ เมืองยูนนาน

********************************************************************************

8.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่ภัตตาคารบริเวณพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์

13.00 น.  เดินทางศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์  เมืองยูนนาน ที่มีซากฟอสซิลไดโนเสาร์ที่สมบูรณ์จัดแสดงมากกว่า 600 ซาก  อาคารพิพิธภัณฑ์ได้จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการขุดซากไดโนเสาร์  จัดแสดงซากฟอสซิลไดโนเสาร์รูปแบบต่าง ๆ ภายใต้เทคโนโลยีที่น่าสนใจ การบำรุงรักษาซากไดโนเสาร์ ชมโรงภาพยนตร์ 4  จัดแสดงภาพยนตร์การสูญพันธุ์แห่งไดโนเสาร์ และจัดแสดงส่วนของซากไดโนเสาร์ที่ยังไม่ได้ขุดค้นขึ้นมาจำนวนมาก  รวมทั้งชมสวนสนุกที่ตั้งอยู่อาคารส่วนนอกพิพิธภัณฑ์ที่ให้ความรู้เรื่องไดโนเสาร์และท่านสามารถได้รับความบันเทิงกับเครื่องเล่นเต็มรูปแบบ

18.00 น.  เข้าพักผ่อนที่โรงแรมชั้นดี ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย  ศึกษาดูงานด้านการจัดกิจกรรมค่ายภาษาจีนในสถาบันฯ หรือ  shopping ในห้างสรรพสินค้าWallmart  หรือสินค้าราคาถูกในร้านค้าบริเวณใกล้เคียง

********************************************************************************

วันที่สี่ของการเดินทาง      วัดหยวนถง  สนามบินนานาชาติคุนหมิง

********************************************************************************

8.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม  พร้อมจัดกระเป๋าพร้อมสำหรับการเดินทางกลับ

9..00 น. ชมวัดหยวนถง  ซึ่งเป็นวัดที่ผสมผสานทั้งวัดไทย พม่าและธิเบต  วัดแห่งนี้เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาถึง 3 นิกาย  สร้างมาตั้งแต่สมัยราชวงค์ถังมีอายุยาวนานประมาณ 1,200 ปี

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่ภัตตาคารหรือสนามบิน

14.00 น.  เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ โดยสายการบินไทยอินเตอร์

**********************************************************************

 

 อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมพิศวิทยา

และอาจารย์พลอนันต์ สุพรรณภษััช ผู้จัดการโรงเรียนถนอมพิศวิทยา
ร่วมไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการศึกษาภาษาจึนสำหรับชาวต่างชาติ  
ณ สถาบันสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง
(Chinese Language And Culture School Of Kunming) 
เมืองคุณหมิง  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ระหว่างวันที่ 1 -12  สิงหาคม  2555
 
 
 
 
 
สถาบันสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง
(Chinese Language And Culture School Of Kunming)  
 
 
 
 
 
 
 
การฝึกอบรมเข้มข้นโดยเรียนรู้ในห้องเรียนกับครูสอนภาษาจีนของสถาบันฯ
เรื่องการออกเสียงภาษาจีนด้วยพินอิน การสนทนาภาษาจีน และศึกษาศิลปวัฒนธรรมจีน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เยี่ยมชมความเป็นอยู่ของนักเรียนต่างชาติที่ฝึกอบรมอยู่ใน
สถาบันฝึกอบรมสำหรับนักเรียนจีนโพ้นทะเลและสถานที่ตั้งของ
แคมป์สอนภาษาและวัฒนธรรมจีนสำหรับนักเรียนต่างชาติที่จัดตั้งโดยรัฐบาลจีน

 
 
 
 
 
 
นักเรียนไทยที่กำลังเข้าฝึกอบรมอยู่ในสถาบันฯ 
 
 
 
 
 
เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยยูนนาน 
 
 
 
 
 
ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ เมืองยูนนาน
ที่มีซากฟอสซิลไดโนเสาร์ที่สมบูรณ์จัดแสดงมากกว่า 600 ซาก 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพเืมืองคุนหมิง

 
 

       
พี่น้องชาวหยี ในฉวู่สง

  

มาแล้วครับ น้องไดโนเสาร์่ของฉวู่สง ณ สวนไดโนเสาร์แห่งชาติจีนฉวู่สง

   
ซื่อเจี้ยข่งหลงกู่-ไดโนเสาร์โบราณ

        
ซากไดโนเสาร์ที่ขุดได้มีความสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

   
ที่นี่ยังมีอุทยานไดโนเสาร์จำลองให้นั่งรถรางชมกันเพลิน ๆ อีกด้วยครับ

     
ไดโนเสาร์ที่ทางการจีนเขาขุดได้มีความสมบูรณ์มากถึงมากที่สุด เป็นความภาคภูมิใจของจีน นับเป็นสมบัติอันล้ำค่าของชาติจีน และของมนุษยชาติ สถานที่แห่งนี้เป็นที่ที่ขุดค้นซากไดโนเสาร์จริง แล้วได้จัดสร้างพิพิธภัณฑ์ขึ้นมาทับหลุมที่ขุดค้นซากไดโนเสาร์ได้ นับว่าเมืองฉวู่สงเป็นอุทยานการเรียนรู้เรื่องไดโนเสาร์ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ที่สำคัญ อยู่ใกล้กับประเทศไทยมากที่สุด

     

บัตรเข้าชมอุทยานไดโนเสาร์โลก ราคาสูงถึงหนึ่งร้อยสามสิบหยวนหรือเท่ากับประมาณ 650 บาท แต่ก็นับว่าคุ้มค่ามากที่สุด กว่าเขาจะลุกขึ้นมาให้เราขุดค้นพบต้องใช้เวลาไม่รู้กี่แสนกี่ล้านชาติ นับว่าสถานที่แห่งนี้น่าจะพาลูก-หลานไปเยี่ยมชมเป็นอย่างยิ่ง ที่สำคัญ อยู่ใกล้กับคุนหมิง และใกล้กับเมืองไทยเรามาก ๆ

 

           

 
 

 

           

  

 

 

 
 
 
ทัศนศึกษาสวนป่าหินคุนหมิง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์ชนกลุ่มน้อยแห่งยูนนาน
 
 
 
 
 
 
 
การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (Hanyu Shuiping Kaoshi:HSK) 
 
การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (Hanyu Shuiping Kaoshi:HSK) คือการวัดระดับความรู้ภาษาจีนสำหรับผู้ที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง จัดโดยสำนักงานดูแลการสอนภาษาจีนเป็นภาษาที่สองของกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน สาขาที่มีการจัดสอบในประเทศไทย คือ การวัดระดับความรู้ภาษาจีนระดับพื้นฐาน ระดับต้น/กลาง และระดับสูง
     ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 สำนักงานดูแลการสอนภาษาจีนเป็นภาษาที่สองของกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แต่งตั้งให้มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ในโครงการความร่วมมือทางการศึกษากับมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง) เป็นผู้รับผิดชอบการจัดสอบ HSK ในเขตภาคตะวันออกของไทย
     ประโยชน์ของการสอบ HSK
     1. ผู้ที่สอบผ่าน HSK ขั้น 3 (เทียบเท่า ขั้น A ของระดับพื้นฐานและขั้น C ของระดับต้น/กลาง) ขึ้นไป สามารถเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาชั้นสูงของประเทศจีนในคณะวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ และ แพทย์ศาสตร์แผนตะวันตกได้ และมีสิทธิที่จะสอบ HSK สาขาธุรกิจ HSK สาขาเลขานุการ และ HSK สาขาการท่องเที่ยว
     2. ผู้ที่สอบผ่าน HSK ขั้น 6 ขึ้นไป สามารถศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาชั้นสูงของประเทศจีนในคณะศิลปศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และแพทย์ศาสตร์แผนจีน
     3. ผู้ที่สอบผ่าน HSK ขั้น 9 ขึ้นไป สามารถศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาชั้นสูงของประเทศจีนในระดับปริญญาโท
     4. ผู้ที่ได้รับใบรับรองการสอบ HSK ทั้งระดับพื้นฐาน ระดับต้น/กลาง และสูงนั้น เวลาศึกษาต่อในประเทศจีนสามารถได้รับการยกเว้นเรียนวิชาภาษาจีนในระดับที่เทียบเท่ากับระดับที่สอบผ่านได้ และยังสามารถใช้ใบรับรองนี้รับรองมาตรฐานความรู้ภาษาจีน เวลาสมัครงานได้ทั่วโลก
      กลุ่มเป้าหมาย
     1HSK ระดับพื้นฐาน เหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง และที่เรียนภาษาจีนในระบบตั้งแต่ 100 ถึง 800 ชั่วโมง เรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้บ่อย 400 ถึง 3000 คำศัพท์ และหลักไวยากรณ์ที่สัมพันธ์กัน
     2HSK ระดับต้น/กลาง เหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง และที่เรียนภาษาจีนในระบบตั้งแต่ 400 ถึง 2000ชั่วโมง เรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้บ่อย 2000 ถึง 5000 คำศัพท์ และหลักไวยากรณ์ที่สัมพันธ์กัน
     3. HSK ระดับสูง เหมาะสำหรับผู้มีความรู้ภาษาจีนระดับสูง เรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้บ่อยตั้งแต่ 5000 ถึง 8000 คำศัพท์ และ หลักไวยากรณ์ที่สัมพันธ์กัน
 
 
     เนื้อหาในการสอบ
เนื้อหาที่สอบ
จำนวนข้อสอบ
เวลาทำข้อสอบ
HSK (ระดับพื้นฐาน)
การฟัง การอ่าน และหลักไวยากรณ์
140 ข้อ
ประมาณ 135 นาที
HSK (ระดับต้น/กลาง)
การฟัง การอ่าน หลักไวยากรณ์ และ รวมทักษะ
170 ข้อ
ประมาณ 145 นาที
HSK (ระดับสูง)
การฟัง การอ่าน และ รวมทักษะ
120 ข้อ
ประมาณ 105 นาที
การเขียน
1 (400 – 600 ตัวอักษร)
30 นาที
การพูด
10 นาที โดยการอัดเสียง
เตรียมตัว 10 นาที
สอบโดยการอัดเสียง 10นาที
รวม
 
155 นาที
     การวัดผล
ใบรับรองขั้น
ระดับขั้น
คะแนนรวม
HSK ระดับพื้นฐาน C
HSK ระดับพื้นฐาน B
HSK ระดับพื้นฐาน A
1
2
3
100-154
155-209
210-300
HSKระดับ ต้นC
HSK ระดับ ต้น B
HSK ระดับ ต้น A
HSK ระดับ กลาง C
HSK ระดับ กลาง B
HSK ระดับ กลาง A
3
4
5
6
7
8
152-188
189-225
226-262
263-299
300-336
337-400
HSKระดับ สูง C
HSKระดับสูง B
HSKระดับ สูง A
9
10
11
280-339
340-399
400-500การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (Hanyu Shuiping Kaoshi:HSK) คือการวัดระดับความรู้ภาษาจีนสำหรับผู้ที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง จัดโดยสำนักงานดูแลการสอนภาษาจีนเป็นภาษาที่สองของกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน สาขาที่มีการจัดสอบในประเทศไทย คือ การวัดระดับความรู้ภาษาจีนระดับพื้นฐาน ระดับต้น/กลาง และระดับสูง
     ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 สำนักงานดูแลการสอนภาษาจีนเป็นภาษาที่สองของกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แต่งตั้งให้มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ในโครงการความร่วมมือทางการศึกษากับมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง) เป็นผู้รับผิดชอบการจัดสอบ HSK ในเขตภาคตะวันออกของไทย
     ประโยชน์ของการสอบ HSK
     1. ผู้ที่สอบผ่าน HSK ขั้น 3 (เทียบเท่า ขั้น A ของระดับพื้นฐานและขั้น C ของระดับต้น/กลาง) ขึ้นไป สามารถเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาชั้นสูงของประเทศจีนในคณะวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ และ แพทย์ศาสตร์แผนตะวันตกได้ และมีสิทธิที่จะสอบ HSK สาขาธุรกิจ HSK สาขาเลขานุการ และ HSK สาขาการท่องเที่ยว
     2. ผู้ที่สอบผ่าน HSK ขั้น 6 ขึ้นไป สามารถศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาชั้นสูงของประเทศจีนในคณะศิลปศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และแพทย์ศาสตร์แผนจีน
     3. ผู้ที่สอบผ่าน HSK ขั้น 9 ขึ้นไป สามารถศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาชั้นสูงของประเทศจีนในระดับปริญญาโท
     4. ผู้ที่ได้รับใบรับรองการสอบ HSK ทั้งระดับพื้นฐาน ระดับต้น/กลาง และสูงนั้น เวลาศึกษาต่อในประเทศจีนสามารถได้รับการยกเว้นเรียนวิชาภาษาจีนในระดับที่เทียบเท่ากับระดับที่สอบผ่านได้ และยังสามารถใช้ใบรับรองนี้รับรองมาตรฐานความรู้ภาษาจีน เวลาสมัครงานได้ทั่วโลก
      กลุ่มเป้าหมาย
     1HSK ระดับพื้นฐาน เหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง และที่เรียนภาษาจีนในระบบตั้งแต่ 100 ถึง 800 ชั่วโมง เรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้บ่อย 400 ถึง 3000 คำศัพท์ และหลักไวยากรณ์ที่สัมพันธ์กัน
     2HSK ระดับต้น/กลาง เหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง และที่เรียนภาษาจีนในระบบตั้งแต่ 400 ถึง 2000ชั่วโมง เรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้บ่อย 2000 ถึง 5000 คำศัพท์ และหลักไวยากรณ์ที่สัมพันธ์กัน
     3. HSK ระดับสูง เหมาะสำหรับผู้มีความรู้ภาษาจีนระดับสูง เรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้บ่อยตั้งแต่ 5000 ถึง 8000 คำศัพท์ และ หลักไวยากรณ์ที่สัมพันธ์กัน
 
 
     เนื้อหาในการสอบ
เนื้อหาที่สอบ
จำนวนข้อสอบ
เวลาทำข้อสอบ
HSK (ระดับพื้นฐาน)
การฟัง การอ่าน และหลักไวยากรณ์
140 ข้อ
ประมาณ 135 นาที
HSK (ระดับต้น/กลาง)
การฟัง การอ่าน หลักไวยากรณ์ และ รวมทักษะ
170 ข้อ
ประมาณ 145 นาที
HSK (ระดับสูง)
การฟัง การอ่าน และ รวมทักษะ
120 ข้อ
ประมาณ 105 นาที
การเขียน
1 (400 – 600 ตัวอักษร)
30 นาที
การพูด
10 นาที โดยการอัดเสียง
เตรียมตัว 10 นาที
สอบโดยการอัดเสียง 10นาที
รวม
 
155 นาที
     การวัดผล
ใบรับรองขั้น
ระดับขั้น
คะแนนรวม
HSK ระดับพื้นฐาน C
HSK ระดับพื้นฐาน B
HSK ระดับพื้นฐาน A
1
2
3
100-154
155-209
210-300
HSKระดับ ต้นC
HSK ระดับ ต้น B
HSK ระดับ ต้น A
HSK ระดับ กลาง C
HSK ระดับ กลาง B
HSK ระดับ กลาง A
3
4
5
6
7
8
152-188
189-225
226-262
263-299
300-336
337-400
HSKระดับ สูง C
HSKระดับสูง B
HSKระดับ สูง A
9
10
11
280-339
340-399
400-500การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (Hanyu Shuiping Kaoshi:HSK) คือการวัดระดับความรู้ภาษาจีนสำหรับผู้ที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง จัดโดยสำนักงานดูแลการสอนภาษาจีนเป็นภาษาที่สองของกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน สาขาที่มีการจัดสอบในประเทศไทย คือ การวัดระดับความรู้ภาษาจีนระดับพื้นฐาน ระดับต้น/กลาง และระดับสูง
     ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 สำนักงานดูแลการสอนภาษาจีนเป็นภาษาที่สองของกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แต่งตั้งให้มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ในโครงการความร่วมมือทางการศึกษากับมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง) เป็นผู้รับผิดชอบการจัดสอบ HSK ในเขตภาคตะวันออกของไทย
     ประโยชน์ของการสอบ HSK
     1. ผู้ที่สอบผ่าน HSK ขั้น 3 (เทียบเท่า ขั้น A ของระดับพื้นฐานและขั้น C ของระดับต้น/กลาง) ขึ้นไป สามารถเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาชั้นสูงของประเทศจีนในคณะวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ และ แพทย์ศาสตร์แผนตะวันตกได้ และมีสิทธิที่จะสอบ HSK สาขาธุรกิจ HSK สาขาเลขานุการ และ HSK สาขาการท่องเที่ยว
     2. ผู้ที่สอบผ่าน HSK ขั้น 6 ขึ้นไป สามารถศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาชั้นสูงของประเทศจีนในคณะศิลปศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และแพทย์ศาสตร์แผนจีน
     3. ผู้ที่สอบผ่าน HSK ขั้น 9 ขึ้นไป สามารถศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาชั้นสูงของประเทศจีนในระดับปริญญาโท
     4. ผู้ที่ได้รับใบรับรองการสอบ HSK ทั้งระดับพื้นฐาน ระดับต้น/กลาง และสูงนั้น เวลาศึกษาต่อในประเทศจีนสามารถได้รับการยกเว้นเรียนวิชาภาษาจีนในระดับที่เทียบเท่ากับระดับที่สอบผ่านได้ และยังสามารถใช้ใบรับรองนี้รับรองมาตรฐานความรู้ภาษาจีน เวลาสมัครงานได้ทั่วโลก
      กลุ่มเป้าหมาย
     1HSK ระดับพื้นฐาน เหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง และที่เรียนภาษาจีนในระบบตั้งแต่ 100 ถึง 800 ชั่วโมง เรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้บ่อย 400 ถึง 3000 คำศัพท์ และหลักไวยากรณ์ที่สัมพันธ์กัน
     2HSK ระดับต้น/กลาง เหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง และที่เรียนภาษาจีนในระบบตั้งแต่ 400 ถึง 2000ชั่วโมง เรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้บ่อย 2000 ถึง 5000 คำศัพท์ และหลักไวยากรณ์ที่สัมพันธ์กัน
     3. HSK ระดับสูง เหมาะสำหรับผู้มีความรู้ภาษาจีนระดับสูง เรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้บ่อยตั้งแต่ 5000 ถึง 8000 คำศัพท์ และ หลักไวยากรณ์ที่สัมพันธ์กัน
 
 
     เนื้อหาในการสอบ
เนื้อหาที่สอบ
จำนวนข้อสอบ
เวลาทำข้อสอบ
HSK (ระดับพื้นฐาน)
การฟัง การอ่าน และหลักไวยากรณ์
140 ข้อ
ประมาณ 135 นาที
HSK (ระดับต้น/กลาง)
การฟัง การอ่าน หลักไวยากรณ์ และ รวมทักษะ
170 ข้อ
ประมาณ 145 นาที
HSK (ระดับสูง)
การฟัง การอ่าน และ รวมทักษะ
120 ข้อ
ประมาณ 105 นาที
การเขียน
1 (400 – 600 ตัวอักษร)
30 นาที
การพูด
10 นาที โดยการอัดเสียง
เตรียมตัว 10 นาที
สอบโดยการอัดเสียง 10นาที
รวม
 
155 นาที
     การวัดผล
ใบรับรองขั้น
ระดับขั้น
คะแนนรวม
HSK ระดับพื้นฐาน C
HSK ระดับพื้นฐาน B
HSK ระดับพื้นฐาน A
1
2
3
100-154
155-209
210-300
HSKระดับ ต้นC
HSK ระดับ ต้น B
HSK ระดับ ต้น A
HSK ระดับ กลาง C
HSK ระดับ กลาง B
HSK ระดับ กลาง A
3
4
5
6
7
8
152-188
189-225
226-262
263-299
300-336
337-400
HSKระดับ สูง C
HSKระดับสูง B
HSKระดับ สูง A
9
10
11
280-339
340-399
400-500การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (Hanyu Shuiping Kaoshi:HSK) คือการวัดระดับความรู้ภาษาจีนสำหรับผู้ที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง จัดโดยสำนักงานดูแลการสอนภาษาจีนเป็นภาษาที่สองของกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน สาขาที่มีการจัดสอบในประเทศไทย คือ การวัดระดับความรู้ภาษาจีนระดับพื้นฐาน ระดับต้น/กลาง และระดับสูง
     ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 สำนักงานดูแลการสอนภาษาจีนเป็นภาษาที่สองของกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แต่งตั้งให้มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ในโครงการความร่วมมือทางการศึกษากับมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง) เป็นผู้รับผิดชอบการจัดสอบ HSK ในเขตภาคตะวันออกของไทย
     ประโยชน์ของการสอบ HSK
     1. ผู้ที่สอบผ่าน HSK ขั้น 3 (เทียบเท่า ขั้น A ของระดับพื้นฐานและขั้น C ของระดับต้น/กลาง) ขึ้นไป สามารถเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาชั้นสูงของประเทศจีนในคณะวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ และ แพทย์ศาสตร์แผนตะวันตกได้ และมีสิทธิที่จะสอบ HSK สาขาธุรกิจ HSK สาขาเลขานุการ และ HSK สาขาการท่องเที่ยว
     2. ผู้ที่สอบผ่าน HSK ขั้น 6 ขึ้นไป สามารถศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาชั้นสูงของประเทศจีนในคณะศิลปศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และแพทย์ศาสตร์แผนจีน
     3. ผู้ที่สอบผ่าน HSK ขั้น 9 ขึ้นไป สามารถศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาชั้นสูงของประเทศจีนในระดับปริญญาโท
     4. ผู้ที่ได้รับใบรับรองการสอบ HSK ทั้งระดับพื้นฐาน ระดับต้น/กลาง และสูงนั้น เวลาศึกษาต่อในประเทศจีนสามารถได้รับการยกเว้นเรียนวิชาภาษาจีนในระดับที่เทียบเท่ากับระดับที่สอบผ่านได้ และยังสามารถใช้ใบรับรองนี้รับรองมาตรฐานความรู้ภาษาจีน เวลาสมัครงานได้ทั่วโลก
      กลุ่มเป้าหมาย
     1HSK ระดับพื้นฐาน เหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง และที่เรียนภาษาจีนในระบบตั้งแต่ 100 ถึง 800 ชั่วโมง เรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้บ่อย 400 ถึง 3000 คำศัพท์ และหลักไวยากรณ์ที่สัมพันธ์กัน
     2HSK ระดับต้น/กลาง เหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง และที่เรียนภาษาจีนในระบบตั้งแต่ 400 ถึง 2000ชั่วโมง เรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้บ่อย 2000 ถึง 5000 คำศัพท์ และหลักไวยากรณ์ที่สัมพันธ์กัน
     3. HSK ระดับสูง เหมาะสำหรับผู้มีความรู้ภาษาจีนระดับสูง เรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้บ่อยตั้งแต่ 5000 ถึง 8000 คำศัพท์ และ หลักไวยากรณ์ที่สัมพันธ์กัน
 
 
     เนื้อหาในการสอบ
เนื้อหาที่สอบ
จำนวนข้อสอบ
เวลาทำข้อสอบ
HSK (ระดับพื้นฐาน)
การฟัง การอ่าน และหลักไวยากรณ์
140 ข้อ
ประมาณ 135 นาที
HSK (ระดับต้น/กลาง)
การฟัง การอ่าน หลักไวยากรณ์ และ รวมทักษะ
170 ข้อ
ประมาณ 145 นาที
HSK (ระดับสูง)
การฟัง การอ่าน และ รวมทักษะ
120 ข้อ
ประมาณ 105 นาที
การเขียน
1 (400 – 600 ตัวอักษร)
30 นาที
การพูด
10 นาที โดยการอัดเสียง
เตรียมตัว 10 นาที
สอบโดยการอัดเสียง 10นาที
รวม
 
155 นาที
     การวัดผล
ใบรับรองขั้น
ระดับขั้น
คะแนนรวม
HSK ระดับพื้นฐาน C
HSK ระดับพื้นฐาน B
HSK ระดับพื้นฐาน A
1
2
3
100-154
155-209
210-300
HSKระดับ ต้นC
HSK ระดับ ต้น B
HSK ระดับ ต้น A
HSK ระดับ กลาง C
HSK ระดับ กลาง B
HSK ระดับ กลาง A
3
4
5
6
7
8
152-188
189-225
226-262
263-299
300-336
337-400
HSKระดับ สูง C
HSKระดับสูง B
HSKระดับ สูง A
9
10
11
280-339
340-399
400-500
 
 
 
 
 
พิธีมอบใบประกาศ HSK 1
สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
********************************************


โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1808 ถนนลาดพร้าว 62 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กุรุงเทพฯ10310 โทร. 0-2514-1819 โทรสาร 0-2539-4969
โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1808 ระหว่างซอยลาดพร้าว 62 - 64 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กุรุงเทพฯ10310
โทร. 0-2514-1819 , 0-2539-4968 โทรสาร 0-2539-4969
E-mail : ariyasound@thaimail.com