ReadyPlanet.com
dot dot
bulletกิจกรรมการแสดงวันปีใหม่ 2565
bulletประกวดเรียงความ
กิจกรรมภาษาจีน

 

                                  กิจกรรมภาษาจีน โรงเรียนถนอมพิศวิทยา
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 นักเรียนชมรมอักษระและวัฒนธรรมจีน และนักเรียนชมรมขับร้องเพลงจีน
 
ไปทัศนศึกษาเพื่อศึกษาความรู้เกี่ยวกับภาษาและวัณธรรมจีน
 
 พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธ์ุมังกร หมู่บ้านมังกรสวรรรค์ และศาลหลักเมืองสุพรรณบุรี  
ที่จังหวัดสุพรรณบุรี  วันที่ 13 สิงหาคม  2557
 

 

 

 

 

   

    

 

 

   

 

อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมพิศวิทยา

 

ด้นำนักเรียนโรงเรียนถนอมพิศวิทยา

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 8 คน

ไปร่วมกิจกรรมในค่ายซัมเมอร์แคมป์

ซึ่งจัดโดยสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งคุนหมิง

 ณ เมืองคุนหมิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ภายใต้การประสานงานของสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งคุนหมิง สาขากรุงเทพมหานคร

เป็นระยะเวลา 15 วัน 

ระหว่างวันที่ 12 - 26 มีนาคม 2557

 

 

 

 

 
***************************************************************************
 
 
 
ทางภาษาจีนและภาษาอังกฤษ
 
ด้วยการร้องเพลงคลาสสิกภาษาจีนและภาษาอังกฤษ
 
 
 
สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 แสดงออกต่อหน้าผู้ปกครอง 
 
 
 
ในงานประชุมผู้ปกครองเพื่อรายงานความก้าวหน้าการเรียนการสอนภาษาจีนและภาษาอังกฤษ วันที่ 26 กุมภาัพันธ์ 2557
 
 
 
  
 
 
นักเรียนหลักสูตร Special English & Huawen
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
 
นักเรียนหลักสูตร Special English & Huawen
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
 
 
  
นักเรียนหลักสูตร Special English & Huawen
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 
 
 
 
***************************************************************************
 
งานอเมซิ่งตรุษจีน 
 
 
โรงเรียนจัดงานวันตรุษจีน ชมการแสดงการร้องเพลงภาษาจีน
 
 
การแสดงระบำเปลี่ยนหน้ากากและการแสดงสิงโตจีน
 
 
 
วันที่  7 กุมภาพันธ์ 2557
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
  
  

 

กิจกรรมวันAMAZING ตรุษจีน
    
 
     
 วันที่ 17  กุมภาพันธ์ 255ึ7
     
 
     
 
     
 
     
 
 

***************************************************************************

 


 
 
ขอแสดงความยินดีที่โรงเรียนถนอมพิศวิทยาวิทยา
 
 
****************************************************************************
 
โรงเรียนถนอมพิศวิทยาวิทยาขอเชิญชม
 
งาน 50 ปี ถนอมพิศวิชาการ
 
วันที่ 16  กันยายน 2556  
 
เวลา 8.00-12.00 น.
 
****************************************************************************
ภาพแสดงกิจกรรมภายในงาน
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง ให้เกียรติมาเป็นประธาน
ในการเปิดงาน 50 ปี ถนอมพิศวิชาการ ปีการศึกษา 2556
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเซ็น MOU สัญญาความร่วมมือทางการศึกษาภาษาจีน
 
ระหว่าง
 
โรงเรียนถนอมพิศวิทยากับสถาบันสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งคุนหมิง
เมืองคุนหมิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
โดย อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช ผู้้อำนวยการโรงเรียนถนอมพิศวิทยา
และมิสเตอร์สตีเฟน ตัวแทนฝ่ายจีนที่ได้รับฉันทานุมัติตรงจากสถาบันฯ
 
 
 
 

 
 
การแสดงรำอวยพรและรำมโนราห์ โดยชมรมนาฏศิลป์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การแสดงการร้องเพลงภาษาจีนและสัมภาษณ์แนวทางการศึกษาภาษาจีน
โดย คุณนิดาวรรณ อัศวทวีโชค (นิด Thevoice)
 
ศิลปินที่โด่งดังจากการร้องเพลงภาษาจีน
จากรายการ  Thevoice
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นักเรียนอนุบาลขบวน ASIAN WAY และวงดุริยางค์ โรงเรียนถนอมพิศวิทยา
นำแขกผู้มีเกียรติเดินทางสู่ตึก 35 ปี 
เพื่อร่วมเป็นเกียรติในการเปิด
 
สถาบันสอนภาษาและวัฒนธรรมแห่งคุนหมิง สาขากรุงเทพมหานคร
 
 

 

 
 
การทำพิธีเปิด
สถาบันสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งคุนหมิง
สาขากรุงเทพมหานคร
โดยผู้อำนวยเขตวังทองหลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมพิศวิทยา
และตัวแทนฝ่ายประเทศจีนของสถาบันสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งคุนหมิง
 
 
 
นักเรียนชมรมภาษาจีน การร้องเพลงภาษาจีนต้อนรับ
ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง
และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน
 
ในพิธีเปิดสถาบันสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งคุนหมิง สาขากรุงเทพมหานคร
ตั้งอยู่ชั้น 5 ตึก 35 ปี โรงเรียนถนอมพิศวิทยา

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมพิศวิทยาได้ร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับแขกผู้มีเกียรติ
ที่มาร่วมงาน
 
 
 
ในพิธีเปิดสถาบันสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งคุนหมิง สาขากรุงเทพมหานคร
ตั้งอยู่ชั้น 5 ตึก 35 ปี โรงเรียนถนอมพิศวิทยา
 
 
 
 

 
การแสดงการร้องเพลงภาษาจีน 
ของนักเรียนโรงเรียนถนอมพิศวิทยา
 
 
หลักสูตรภาษาจีนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3 และนักเรียนชมรมภาษาจีน
 
 
 
 
 
การแสดงการร้องเพลงภาษาจีน
ของนักเรียนระดับปฐมวัยหลักสูตรภาษาจีนของ
 
โรงเรียนอนุบาลราชพงศา 
โรงเรียนอนุบาลเฉลิมขวัญและโรงเรียนอนุบาลบ้านครู
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การอบรมแนวทางการภาษาจีนให้ประสบความสำเร็จ
โดยวิทยากร คุณนิดาวรรณ อัศวทวีโชค (นิด the voice)
พิธีกรโดยคุณอาทิตยา บุญชูวงศ์ (น้องใบเฟิร์น)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นิทรรศการทางวิชาการและผลงานของนักเรียน
ในระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
********************************************************
 
 
ทำความรู้จักสถาบันสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งคุนหมิง
(Chinese Language And Culture School Of Kunming) 
เมืองคุณหมิง  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
สถาบันสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง  (Chinese Language And Culture School Of Kunming)(อีกชื่อหนึ่งเรียกสั้น ๆ ว่า HUAWEN อ่านว่า ฮวัว-เหวิน) เป็นหนึ่งในห้าของสถาบันหลักในด้านการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีน ขึ้นตรงต่อรัฐบาลกลางของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน สถาบันได้เปิดสอนหลักสูตรภาษาจีนมามากกว่า 40 ปีให้กับชาวต่างประเทศซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาในประเทศจีน จำนวนของชาวต่างประเทศที่สำเร็จจากสถาบันแห่งนี้มีมากกว่าสามหมื่นคน  โดยมีหน้าที่จัดการอบรมด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนให้กับนักเรียนชาวจีนโพ้นทะเลที่อาศัยอยู่ในประเทศต่าง ๆ เป็นจำนวนมากด้วย 
ในปี  ค.ศ. 2000 ทางกระทรวงศึกษาธิการของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนได้รับรองให้เป็นสถาบันสอนภาษาและวัฒนธรรมจีน อันดับที่ 20 ของประเทศ
ในปี ค.ศ. 2006  กระทรวงศึกษาทางกระทรวงศึกษาธิการของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนได้รับรองให้เป็นสถาบันสอนภาษาและวัฒนธรรมจีน สำหรับคนต่างชาติทั้งในประเทศจีนและต่างประเทศ  
ในปี ค.ศ. 2010  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งคุนหมิง ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ทำการประเมินสถาบันฯและยกระดับให้เป็นวิทยาลัย  เพื่อจัดการสอนในระดับอนุปริญญา และขยายการสอนในระดับ  ปริญญตรี ปริญญาโท  ให้กับประชาชนชาวจีนและชาวต่างชาติ โดยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งคุนหมิงเป็นผู้สอน ซึ่งปัจจุบันมีนักศึกษาไทยและข้าราชการไทยมาเรียนต่อที่สถาบันด้วย นอกจากนี้ได้ขยายวิทยาเขตเพื่อเป็นศูนย์กลางในการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนไปไปยังประเทศต่าง  ๆ หลายประเทศ  เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาความรู้ภาษาจีนให้กับคนต่างประเทศ โดยเฉพาะการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ใีนปีพุทธศักราช 2558  ในฐานะที่ภาษาจีนมีผู้ใช้ภาษามากกว่าหนึ่งพันหกร้อยล้านทั่วโลก  เป็นอีกภาษาหนึ่งที่คนในโลกนิยมเรียนเป็นภาษาที่สามนอกเหนือจากภาษาอังกฤษ  เพื่อรองรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจของโลกในอนาคต
         
หน้าที่ของสถาบันสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิงที่ขยายเพิ่มเติมสำหรับชาวต่างชาติในปัจจุบัน
 
1. เปิดหลักสูตรสอนภาษาจีนให้แก่นักศึกษาสถาบันราชภัฎของประเทศไทย
2. เปิดวิทยาเขตของสถาบันใน ประเทศไทย ประเทศลาวและประเทศเมียนม่าร์ สำหรับในประเทศไทยเปิดวิทยาเขตที่โรงเรียนถนอมพิศวิทยา ปัจจุบันมีนักเรียนที่เรียนหลักสูตรภาษาจีนประมาณ 2,000 คน  นอกจากนี้นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรภาษาจีนในวิทยาเขตของสถาบันในประเทศเมียนม่าร์มีนักศึกษามากกว่า 1,000 คนพร้อมทั้งให้งบประมาณสนับสนุนวิทยาเขตแต่ละที่ โดยการให้ทุนการศึกษาและทุนด้านการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน เพื่อเสริมศักยภาพให้ประสบความสำเร็จได้มากขึ้น
3. เปิดติวหลักสูตรภาษาจีนให้กับนักศึกษาชาวต่างประเทศที่ต้องการมาศึกษาต่อในประเทศจีน และรับติดต่อหาสถาบันการศึกษาเพื่อการเรียนต่อในระดับโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย รวมทั้งติดต่อด้านทุนการศึกษาที่มีอยู่มากในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
4. เปิดการอบรมหลักสูตรการสอนภาษาจีน ให้กับครูชาวต่างประเทศ ที่ต้องการเป็นครูสอนภาษาจีนและต้องการเรียนภาษาจีนในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสามารถจัดอบรมหลักสูตรการสอนภาษาจีนทั้งหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรระยะยาว
5. เปิดการอบรมการเรียนภาษาจีนให้กับนักเรียนชาวต่างประเทศ ทั้งในรูปหลักสูตรการเรียนภาษาจีนระยะสั้น และการจัดอบรมในรูปแบบซัมเมอร์แคมป์ภาคฤดูร้อน  ซึ่งอาจจัดเป็นกลุ่มย่อยภายในสถาบัน หรือจัดเป็นกลุ่มใหญ่ร่วมกับนักเรียนชาวจีนโพ้นทะเล
6. เปิดเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร ที่สนใจหาประสบการณ์ด้านภาษาและวัฒนธรรมในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ให้กับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และโรงเรียนเอกชนทั่วไปที่สนใจ
 
จุดเด่นของการเรียนภาษาจีนกับสถาบันสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิงเปรียบเทียบกับสถาบันสอนภาษาจีนที่ตั้งดาษดื่นทั่วไปในเมืองไทย
 
1. เรียนกับครูสอนภาษาจีนเป็นคนจีนโดยกำเนิดที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนที่สามารถพูดได้ทั้งภาษาไทยและภาษาจีน ทำให้สร้างความเข้าใจกับผู้เรียนได้มากกว่า
2. ครูชาวจีนที่สอนภาษาจีนทุกคนได้รับการตรวจสอบด้านการออกเสียงภาษาจีนกลางอย่างถูกต้ิองโดยสถาบันอย่างเข้มงวด ทำให้นักเรียนรับฟังการออกเสียงได้อย่างถูกต้องตั้งแต่เริ่มแรก
3. การมีสัญญาMOU ประสานสัมพันธ์เป็นพิเศษระหว่างโรงเรียนและสถาบันสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง ซึ่้งเป็นสถาบันการศึกษาที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลจีน  ทำให้มีประโยชน์กับนักเรียนที่ต้องการศึกษาภาษาจีนเป็นพิเศษ ในรูปแบบซัมเมอร์แคมป์หรือการเรียนภาษาจีนในระยะสั้น การไปเรียนภาษาจีนระยะยาวเพื่อความพร้อมเพื่อเตรียมศึกษาต่อ  การได้รับคำปรึกษาในการไปศึกษาต่อในประเทศจีน  การได้รับทุนการศึกษาสำหรับการเรียนภาษาจีนในประเทศจีน เป็นต้น  ซึ่งต่างจากสถาบันสอนภาษาจีนทั่วไปที่ไม่ได้รับสิทธิส่วนนี้
 *

*************************************************** 

 
 
 
 
 
 
 
 *******************************************************************************************

 

 

โรงเรียนถนอมพิศวิทยาได้รับรางวัล

โรงเรียนดีเด่น ระดับอนุบาล

 

จากโครงการตอบปัญหาธรรมะ ทางก้าวหน้า ครั้งที่ 30

 ***************************************************
 
 
 

 
 
 ***************************************************************************
ราชินีลูกทุ่ง สุนารี ราชสีมา 
ได้มาเยี่ยมเยียนโรงเรียนถนอมพิศวิทยา พร้อมร้องเพลง 3 เพลง
 
เพื่อประชาสัมพันธ์งานห้าทศวรรษโรงเรียนถนอมพิศวิทยา
 
พร้อมได้เยี่ยมชมสถาบันสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งคุนหมิงสาขากรุงเทพมหานคร
 
ณ ชั้น 5  ตึก 35 ปี  โดยมีนักเรียนชมรมภาษาจีนร้องเพลงภาษาจีนต้อนรับ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

****************************************************************************
 
โรงเรียนถนอมพิศวิทยาวิทยาขอเชิญชม
 
งาน 50 ปี ถนอมพิศวิชาการ
 
วันที่ 16  กันยายน 2556  
 
เวลา 8.00-12.00 น.
 
****************************************************************************
ภาพแสดงกิจกรรมภายในงาน
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง ให้เกียรติมาเป็นประธาน
ในการเปิดงาน 50 ปี ถนอมพิศวิชาการ ปีการศึกษา 2556
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเซ็น MOU สัญญาความร่วมมือทางการศึกษาภาษาจีน
 
ระหว่าง
 
โรงเรียนถนอมพิศวิทยากับสถาบันสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งคุนหมิง
เมืองคุนหมิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
โดย อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช ผู้้อำนวยการโรงเรียนถนอมพิศวิทยา
และมิสเตอร์สตีเฟน ตัวแทนฝ่ายจีนที่ได้รับฉันทานุมัติตรงจากสถาบันฯ
 
 
 
 

 
 
การแสดงรำอวยพรและรำมโนราห์ โดยชมรมนาฏศิลป์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การแสดงการร้องเพลงภาษาจีนและสัมภาษณ์แนวทางการศึกษาภาษาจีน
โดย คุณนิดาวรรณ อัศวทวีโชค (นิด Thevoice)
 
ศิลปินที่โด่งดังจากการร้องเพลงภาษาจีน
จากรายการ  Thevoice
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นักเรียนอนุบาลขบวน ASIAN WAY และวงดุริยางค์ โรงเรียนถนอมพิศวิทยา
นำแขกผู้มีเกียรติเดินทางสู่ตึก 35 ปี 
เพื่อร่วมเป็นเกียรติในการเปิด
 
สถาบันสอนภาษาและวัฒนธรรมแห่งคุนหมิง สาขากรุงเทพมหานคร
 
 

 

 
 
การทำพิธีเปิด
สถาบันสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งคุนหมิง
สาขากรุงเทพมหานคร
โดยผู้อำนวยเขตวังทองหลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมพิศวิทยา
และตัวแทนฝ่ายประเทศจีนของสถาบันสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งคุนหมิง
 
 
 
นักเรียนชมรมภาษาจีน การร้องเพลงภาษาจีนต้อนรับ
ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง
และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน
 
ในพิธีเปิดสถาบันสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งคุนหมิง สาขากรุงเทพมหานคร
ตั้งอยู่ชั้น 5 ตึก 35 ปี โรงเรียนถนอมพิศวิทยา

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมพิศวิทยาได้ร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับแขกผู้มีเกียรติ
ที่มาร่วมงาน
 
 
 
ในพิธีเปิดสถาบันสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งคุนหมิง สาขากรุงเทพมหานคร
ตั้งอยู่ชั้น 5 ตึก 35 ปี โรงเรียนถนอมพิศวิทยา
 
 
 
 

 
การแสดงการร้องเพลงภาษาจีน 
ของนักเรียนโรงเรียนถนอมพิศวิทยา
 
 
หลักสูตรภาษาจีนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3 และนักเรียนชมรมภาษาจีน
 
 
 
 
 
การแสดงการร้องเพลงภาษาจีน
ของนักเรียนระดับปฐมวัยหลักสูตรภาษาจีนของ
 
โรงเรียนอนุบาลราชพงศา 
โรงเรียนอนุบาลเฉลิมขวัญและโรงเรียนอนุบาลบ้านครู
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การอบรมแนวทางการภาษาจีนให้ประสบความสำเร็จ
โดยวิทยากร คุณนิดาวรรณ อัศวทวีโชค (นิด the voice)
พิธีกรโดยคุณอาทิตยา บุญชูวงศ์ (น้องใบเฟิร์น)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นิทรรศการทางวิชาการและผลงานของนักเรียน
ในระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
********************************************************
 
 
ทำความรู้จักสถาบันสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งคุนหมิง
(Chinese Language And Culture School Of Kunming) 
เมืองคุณหมิง  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
สถาบันสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง  (Chinese Language And Culture School Of Kunming)(อีกชื่อหนึ่งเรียกสั้น ๆ ว่า HUAWEN อ่านว่า ฮวัว-เหวิน) เป็นหนึ่งในห้าของสถาบันหลักในด้านการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีน ขึ้นตรงต่อรัฐบาลกลางของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน สถาบันได้เปิดสอนหลักสูตรภาษาจีนมามากกว่า 40 ปีให้กับชาวต่างประเทศซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาในประเทศจีน จำนวนของชาวต่างประเทศที่สำเร็จจากสถาบันแห่งนี้มีมากกว่าสามหมื่นคน  โดยมีหน้าที่จัดการอบรมด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนให้กับนักเรียนชาวจีนโพ้นทะเลที่อาศัยอยู่ในประเทศต่าง ๆ เป็นจำนวนมากด้วย 
ในปี  ค.ศ. 2000 ทางกระทรวงศึกษาธิการของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนได้รับรองให้เป็นสถาบันสอนภาษาและวัฒนธรรมจีน อันดับที่ 20 ของประเทศ
ในปี ค.ศ. 2006  กระทรวงศึกษาทางกระทรวงศึกษาธิการของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนได้รับรองให้เป็นสถาบันสอนภาษาและวัฒนธรรมจีน สำหรับคนต่างชาติทั้งในประเทศจีนและต่างประเทศ  
ในปี ค.ศ. 2010  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งคุนหมิง ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ทำการประเมินสถาบันฯและยกระดับให้เป็นวิทยาลัย  เพื่อจัดการสอนในระดับอนุปริญญา และขยายการสอนในระดับ  ปริญญตรี ปริญญาโท  ให้กับประชาชนชาวจีนและชาวต่างชาติ โดยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งคุนหมิงเป็นผู้สอน ซึ่งปัจจุบันมีนักศึกษาไทยและข้าราชการไทยมาเรียนต่อที่สถาบันด้วย นอกจากนี้ได้ขยายวิทยาเขตเพื่อเป็นศูนย์กลางในการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนไปไปยังประเทศต่าง  ๆ หลายประเทศ  เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาความรู้ภาษาจีนให้กับคนต่างประเทศ โดยเฉพาะการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ใีนปีพุทธศักราช 2558  ในฐานะที่ภาษาจีนมีผู้ใช้ภาษามากกว่าหนึ่งพันหกร้อยล้านทั่วโลก  เป็นอีกภาษาหนึ่งที่คนในโลกนิยมเรียนเป็นภาษาที่สามนอกเหนือจากภาษาอังกฤษ  เพื่อรองรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจของโลกในอนาคต
         
หน้าที่ของสถาบันสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิงที่ขยายเพิ่มเติมสำหรับชาวต่างชาติในปัจจุบัน
 
1. เปิดหลักสูตรสอนภาษาจีนให้แก่นักศึกษาสถาบันราชภัฎของประเทศไทย
2. เปิดวิทยาเขตของสถาบันใน ประเทศไทย ประเทศลาวและประเทศเมียนม่าร์ สำหรับในประเทศไทยเปิดวิทยาเขตที่โรงเรียนถนอมพิศวิทยา ปัจจุบันมีนักเรียนที่เรียนหลักสูตรภาษาจีนประมาณ 2,000 คน  นอกจากนี้นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรภาษาจีนในวิทยาเขตของสถาบันในประเทศเมียนม่าร์มีนักศึกษามากกว่า 1,000 คนพร้อมทั้งให้งบประมาณสนับสนุนวิทยาเขตแต่ละที่ โดยการให้ทุนการศึกษาและทุนด้านการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน เพื่อเสริมศักยภาพให้ประสบความสำเร็จได้มากขึ้น
3. เปิดติวหลักสูตรภาษาจีนให้กับนักศึกษาชาวต่างประเทศที่ต้องการมาศึกษาต่อในประเทศจีน และรับติดต่อหาสถาบันการศึกษาเพื่อการเรียนต่อในระดับโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย รวมทั้งติดต่อด้านทุนการศึกษาที่มีอยู่มากในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
4. เปิดการอบรมหลักสูตรการสอนภาษาจีน ให้กับครูชาวต่างประเทศ ที่ต้องการเป็นครูสอนภาษาจีนและต้องการเรียนภาษาจีนในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสามารถจัดอบรมหลักสูตรการสอนภาษาจีนทั้งหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรระยะยาว
5. เปิดการอบรมการเรียนภาษาจีนให้กับนักเรียนชาวต่างประเทศ ทั้งในรูปหลักสูตรการเรียนภาษาจีนระยะสั้น และการจัดอบรมในรูปแบบซัมเมอร์แคมป์ภาคฤดูร้อน  ซึ่งอาจจัดเป็นกลุ่มย่อยภายในสถาบัน หรือจัดเป็นกลุ่มใหญ่ร่วมกับนักเรียนชาวจีนโพ้นทะเล
6. เปิดเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร ที่สนใจหาประสบการณ์ด้านภาษาและวัฒนธรรมในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ให้กับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และโรงเรียนเอกชนทั่วไปที่สนใจ
 
จุดเด่นของการเรียนภาษาจีนกับสถาบันสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิงเปรียบเทียบกับสถาบันสอนภาษาจีนที่ตั้งดาษดื่นทั่วไปในเมืองไทย
 
1. เรียนกับครูสอนภาษาจีนเป็นคนจีนโดยกำเนิดที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนที่สามารถพูดได้ทั้งภาษาไทยและภาษาจีน ทำให้สร้างความเข้าใจกับผู้เรียนได้มากกว่า
2. ครูชาวจีนที่สอนภาษาจีนทุกคนได้รับการตรวจสอบด้านการออกเสียงภาษาจีนกลางอย่างถูกต้ิองโดยสถาบันอย่างเข้มงวด ทำให้นักเรียนรับฟังการออกเสียงได้อย่างถูกต้องตั้งแต่เริ่มแรก
3. การมีสัญญาMOU ประสานสัมพันธ์เป็นพิเศษระหว่างโรงเรียนและสถาบันสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง ซึ่้งเป็นสถาบันการศึกษาที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลจีน  ทำให้มีประโยชน์กับนักเรียนที่ต้องการศึกษาภาษาจีนเป็นพิเศษ ในรูปแบบซัมเมอร์แคมป์หรือการเรียนภาษาจีนในระยะสั้น การไปเรียนภาษาจีนระยะยาวเพื่อความพร้อมเพื่อเตรียมศึกษาต่อ  การได้รับคำปรึกษาในการไปศึกษาต่อในประเทศจีน  การได้รับทุนการศึกษาสำหรับการเรียนภาษาจีนในประเทศจีน เป็นต้น  ซึ่งต่างจากสถาบันสอนภาษาจีนทั่วไปที่ไม่ได้รับสิทธิส่วนนี้
 *

*************************************************** 

 
 
 
 
 
 
 
 *******************************************************************************************

 

 

โรงเรียนถนอมพิศวิทยาได้รับรางวัล

โรงเรียนดีเด่น ระดับอนุบาล

 

จากโครงการตอบปัญหาธรรมะ ทางก้าวหน้า ครั้งที่ 30

 ***************************************************
 
 
 
 

 

 โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1808 ถนนลาดพร้าว 62 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กุรุงเทพฯ10310 โทร. 0-2514-1819 โทรสาร 0-2539-4969
โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1808 ระหว่างซอยลาดพร้าว 62 - 64 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กุรุงเทพฯ10310
โทร. 0-2514-1819 , 0-2539-4968 โทรสาร 0-2539-4969
E-mail : ariyasound@thaimail.com