ReadyPlanet.com
dot dot
bulletกิจกรรมการแสดงวันปีใหม่ 2565
bulletประกวดเรียงความ
ผลการสอบเข้า ม.1 ปี 2558

 

*****************************************************************

 
 
 

โรงเรียนถนอมพิศวิทยาขอแสดงความยินดี

กับนักเรียนโรงเรียนถนอมพิศวิทยาที่สอบผ่านการคัดเลือก

ด้วยความสามารถทางวิชาการและความสามารถพิเศษ

เฉพาะโีรงเรียนรัฐบาลที่มีชื่อเสียง

ในการสอบเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

ปีการศึกษา 2558

 

 

 


 

 
 
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
  45       คน
 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ (บด.3)
92      คน
 
โรงเรียนสตรีวิทยา 2
  41      คน
 
โรงเรียนสาธิตรามคำแหง
14     คน
 
โรงเรียนสาธิตปทุมวัน
  1      คน
 
โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 2
 5      คน
 
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา
     7             คน
 
โรงเรียนหอวัง
     2       คน
 
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
    2       คน
 
ร.ร. นวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัย
        1       คน
 
โรงเรียนสาธิตประสานมิตร
        1       คน
 
โรงเรียนภาครัฐอื่น ๆ                                     15    คน
 
 
สรุป    ทางโรงเรียนได้รายงานจำนวนนักเรียนโรงเรียนถนอมพิศวิทยา ที่สอบผ่านการคัดเลือกด้วยความสามารถทางวิชาการและความสามารถพิเศษ   เฉพาะโรงเรียนรัฐบาลที่มีชื่อเสียง  จำนวน 226 คน คิดเป็น 85.28 %  จากนักเรียนทั้งหมด 265 คน
หมายเหตุ (จำนวนนักเรียนและ%อาจคลาดเคลื่อนได้เล็กน้อย เนื่องจากการสื่อสารและนักเรียนที่ถูกเรียกสำรองจากโรงเรียนภาครัฐแทนนักเรียนที่ได้ทำการสละสิทธิ์)
 
 
 
 
 

โรงเรียนถนอมพิศวิทยาขอแสดงความยินดี

กับนักเรียนโรงเรียนถนอมพิศวิทยาที่สอบผ่านการคัดเลือก

ด้วยความสามารถทางวิชาการสำหรับห้องเรียนพิเศษต่าง ๆ 

ในการสอบเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

ปีการศึกษา 2558

 

 

 


 

 

ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

1. ด.ญ. จิรัส  กุศลสวัสดิ์

สอบได้อันดับ 17

2.ด.ญ. อุรชา  อภิวิศาลกิจ

สอบได้อันดับที่ 72

 

 

1  คน

 

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์

โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)

1. ด.ช.ธนวัฒน์  ภาคนารี

สอบได้อันดับ 7

2.ด.ญ.ปัณฑิตา จริงจิตร   

สอบได้อันดับ 48

3.ด.ญ.ปรียนันท์ ชัยณรงค์โลกา

สอบได้อันดับ 52

 

 

 

3   คน

 

ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ(EP)

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ(บด.3)

1. เด็กหญิงภัคจิรา ธีระพิศุทธิ์

2. เด็กชายภีราคย์ บุญญญนสินีเกษม

3. เด็กหญิงอโณชา วุฒิเวชนันท์

4. เด็กหญิงนันท์นิชา ชมปรีชา

5. เด็กชายศุภกิจ จวงสอน

6.เด็กชายวุฒิวิทย์ หน่องพงษ์

7. เด็กหญิงศุภิสรา สิหามาตย์

8. เด็กหญิงพลอยบุศย์ พรหมวงศ์สกุล

9. เด็กชายวิวัฒน์ นภาคณาพร

10. เด็กหญิงจิรัชญ์ณา พวงประทุม

11. เด็กหญิงกานต์มณี งามไพเราะ

12. เด็กหญิงณัฐพล สังข์ทอง

13.เด็กหญิงโซเฟีย รัชชากร

14. เด็กหญิงเปมิกา เอี่ยมสะอาด

15. เด็กชายภูมิพัฒน์ พราหมทัศ

16. เด็กหญิงชนัญญา อาจไชยธร

17. เด็กหญิงวันเวลา เศรษฐบุตร

 

17    คน

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ (บด.3)

1.เด็กชายก้องภพเนตรปวีร์  สุวรรณพงษ์

2. เด็กหญิงทวิพร บรุงแคว้น

3. เด็กชายศาสตรพล วีรพัฒนาสุวรรณ

4. เด็กหญิงปณชญา คุณประสิทธิ์

5. เด็กหญิงณัฐวรรณ ถูกธรรม

6. เด็กชายศุภวิชญ์ ประสิทธิ์นอก

7. เด็กชายพลวิชญ์ นามถมยา

8. เด็กหญิงธนัตถ์ธิดา เหล่าศิริรัตน์

9. เด็กชายณรงศ์เทพ อุดมพล

10. เด็กหญิงนิชาภา โชติสุนทรปรีดา

11. เด็กชายภูริณัฐ ผดุงญาณ

12. เด็กหญิงกนกอร  คุณทวีปัญญา

13. เด็กหญิงฐิติพร แซ่อั้ง  

14.เด็กชายพีระ ศิชาคะจิ

15. เด็กหญิงอภิสรา แปงสาย 

 

15    คน

 

ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ

 

English Program

โรงเรียนสตรีวิทยา 2

1. เด็กหญิงพลอยพงา ชมเชย

2. เด็กชายสุทิวัส จิตโสภักตร์

 

2    คน

 

ห้องพิเศษภาษาอังกฤษ(EP)

โรงเรียนเทพลีลา

1. เด็กชายชุติภาส อรรถกรชัย

1  คน

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์         โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)2

1. เด็กชายชนาวิทย์  เตชมณีกร

2. เด็กชายณัฐภัทร  เสือกะ

 

      2  คน

ห้องเรียนพิเศษ

คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์เข้มข้น

โรงเรียนสตรีวิทยา 2

1. เด็กหญิงกำแพงแก้ว  กอรี

2. เด็กหญิงอาภาภัทร บุญฉลวย

3. รุจิภาส ชลชาติภิญโญ

4. เด็กชายพิสิฐศักดิ์ เวียงจันทร์

5. เด็กชายพรชพล ชูสุวรรณ

6.เด็กหญิงเพ็ญสุภัค เชี่ยวสมุนทร

 

6    คน


 

โรงเรียนถนอมพิศวิทยาขอแสดงความยินดี

กับนักเรียนโรงเรียนถนอมพิศวิทยาที่สอบผ่านการคัดเลือก

ด้วยความสามารถพิเศษอื่น ๆ  

ในการสอบเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

ปีการศึกษา 2557

 

 

 

   
   

 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ(บด.3)

ด้านนาฏศิลป์

1. เด็กหญิงอภิญญา  ธรรมวงศ์

ด้านการเต้น B BOY

1. เด็กชายปุรเชษฐ์  ณ วงศ์

ด้านทัศนศิลป์

1. เด็กหญิงกฤชทนต์ พิลาคง

2. เด็กชายพรพิฆเนศ  ศรีเกษ

5    คน

   
   
   
   

 

โรงเรียนสตรีวิทยา 2

ด้านกีฬาว่ายน้ำ 

1. เด็กหญิงโชษิตา โชติษฐยางกูร

ด้านการเต้น B BOY

1. เด็กชายสกลวัฒน์  พันธุมะบำรุง

 

2   คน

 

โรงเรียนสาธิตรามคำแหง

ด้านกีฬาว่ายน้ำ 

1. เด็กชายวรัช  มายะมาง

 

1    คน

 

 

 โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1808 ถนนลาดพร้าว 62 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กุรุงเทพฯ10310 โทร. 0-2514-1819 โทรสาร 0-2539-4969
โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1808 ระหว่างซอยลาดพร้าว 62 - 64 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กุรุงเทพฯ10310
โทร. 0-2514-1819 , 0-2539-4968 โทรสาร 0-2539-4969
E-mail : ariyasound@thaimail.com